Aktualności KIRP

0

KONKURS ?AKADEMIA WIEDZY O PRAWIE? Świadomość prawna młodzieży wzrasta

Trzy etapy, setki zgłoszeń, w sumie 863 uczestników, 193 szkoły z całego kraju, trzy komisje, 35 finalistów i sześciu laureatów to bilans VI edycji Konkursu ?Akademia Wiedzy o Prawie? organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych. To dowód, iż pomimo pandemii i utrudnionej zdalnej formy nie brakowało chętnych młodych ludzi, którzy chcieli udowodnić, że prawo nie jest tylko obcobrzmiącym pojęciem i że nie należy się go bać. Wręcz przeciwnie, może być inspiracją i początkiem pięknej przygody.

Przygotowania do konkursu trwały od lutego, rejestracja uczestników rozpoczęła się na początku marca, natomiast ostatni etap ? centralny ? odbył się pod koniec kwietnia. Uroczysta gala wręczenia nagród sześciu laureatom odbyła się w formule zdalnej 12 maja.
? Startując w tym roku z akademią, mieliśmy obawy, że w dobie pandemii, nauki zdalnej uczniowie nie będą zainteresowani konkursem ? i to prawniczym, dodatkowo w formule online. Tymczasem zainteresowanie VI edycją konkursu przerosło nasze oczekiwania. W sumie podczas pierwszego etapu test rozwiązało 863 uczniów ze 193 szkół z całego kraju. Dla porównania w 2020 r. w pierwszym etapie wzięło udział 448 uczniów z 82 szkół ? mówi Agnieszka Chrostowska-Bawoł, przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacyjnego
VI edycji Konkursu ?Akademia Wiedzy o Prawie?.
Aż 487 na 863 uczestników stanowili uczniowie szkół ponadpodstawowych. Najliczniejszą grupę wśród uczniów szkół ponadpodstawowych stanowili uczniowie klas II (ponad 70%). W szkołach podstawowych największy odsetek stanowili uczniowie klas VIII (ponad 59%). Najmniej liczebną grupą byli uczniowie klas V szkół podstawowych ? do pierwszego etapu zgłosiło się jedynie 18 uczniów.
? Zakres wiedzy, którego wymagaliśmy od finalistów, był bardzo szeroki i obejmował wiele różnych dziedzin. Przygotowując się do etapu centralnego, uczeń nie mógł poprzestać jedynie na nauce z rekomendowanego przez nas podręcznika ?Przychodzi uczeń do prawnika??, ale musiał sięgnąć także do treści aktów prawnych takich jak: Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeks karny, Kodeks cywilny czy Kodeks pracy. Podczas ostatniego, finałowego etapu ważna była nie tylko wiedza, lecz także sposób jej zaprezentowania komisji oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem ? podsumowuje Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes KRRP, odpowiedzialna za organizację konkursu.
Podczas gali finałowej wyróżniono i nagrodzono sześciu uczniów. Najlepsi ze szkół podstawowych okazali się: Dominika Ziomek (OIRP w Wałbrzychu), Oliwier Hrapek (OIRP w Opolu) oraz Piotr Spychała (OIRP w Gdańsku). Natomiast laureatami ze szkół ponadpodstawowych zostali: Robert Wolak (OIRP w Zielonej Górze), Karolina Bąkiewicz (OIRP w Warszawie) oraz Karol Łanocha (OIRP w Katowicach).
? Jestem pod olbrzymim wrażeniem organizacji i wiedzy uczestników. Laureaci pokonali gigantyczną konkurencję, wykazali się znajomością prawa i dlatego w przyszłości oczekujemy was w naszych izbach. Wiem, że jako obywatele poradzicie sobie w życiu. Świadomy obywatel to osoba, która zna swoje prawa i potrafi z nich korzystać, a także unika niebezpieczeństw świata prawnego, które nas otaczają. Udowodniliście podczas konkursu, że już w tak młodym wieku jesteście w pełni świadomymi obywatelami. Gratuluję ? zwracał się podczas uroczystej gali do laureatów konkursu Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP.
Kolejną, VII edycję Konkursu ?Akademia Wiedzy o Prawie? Krajowa Rada Radców Prawnych zaplanowała na wiosnę 2022 r.
Red., www.kirp.pl

?SUBSIDIO VENIRE? Fundacja KRRP z nowym zarządem i radą

Działająca od 2009 r. fundacja ?Subsidio venire? rozpoczyna kolejny etap działalności. Krajowa Rada Radców Prawnych powołała nowy zarząd fundacji, na którego czele stanął Wiceprezes KRRP Michał Korwek, a także nową radę fundacji, której przewodniczącą została Jolanta Konofalska. ?Subsidio venire? jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc potrzebującym radcom prawnym, aplikantom radcowskim i ich rodzinom, gdy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Dzięki wspólnemu wysiłkowi osób działających w jej organach i dzięki darczyńcom, którym los innych nie jest obojętny, z pomocy fundacji skorzystało wielu potrzebujących.
Nowi zarządzający ?Subsidio venire? swoimi kompetencjami mają wspierać organizację w jej dalszym rozwoju. W skład zarządu fundacji, poza nowo powołanym prezesem Michałem Korwek, weszli Sylwia Filińska, Tomasz Wolny-Dunst oraz Teresa Żurowska. Radę fundacji tworzą Jolanta Konofalska ? przewodnicząca, oraz Przemysław Fiuk, Michał Rościszewski, Elwira Szurmińska-Kamińska i Marek Wojewoda.
? Dziękuję naszym poprzednikom za wieloletnią pracę na rzecz ?Subsidio venire? i za wspaniały kształt, który jej nadali. Będziemy rozwijać fundację, nadamy jej nową dynamikę na nowe czasy i naturalnie będziemy kontynuować realizację przypisanych jej zadań ? powiedział Michał Korwek, prezes zarządu fundacji ?Subsidio venire?.
Kluczowym zadaniem nowego zarządu i rady fundacji będzie integracja działań na płaszczyźnie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia radców prawnych żyjących w niedostatku oraz ich najbliższym, jak również wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, powszechnego dostępu do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich.
Red., www.kirp.pl

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ?AMBASADOR MEDIACJI? Sędzia laureatką tegorocznej edycji konkursu

Sędzia z ogromną wiedzą, doświadczeniem zawodowym i zaangażowaniem w promowanie mediacji w praktyce życia społecznego została laureatką konkursu ,,Ambasador Mediacji? organizowanego przez Komisję Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP oraz ogólnopolską sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tytuł ?Ambasadora Mediacji? przyznano Agnieszce Owczarewicz ? sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, która należy również do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME, zrzeszającego sędziów z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA. Już po raz drugi w historii konkursu wybrana została osoba, która przyczyniła się do spopularyzowania instytucji mediacji, a także w sposób szczególny ją wykorzystała lub promowała. Laureatka tegorocznej edycji została doceniona za aktywne i wielopłaszczyznowe angażowanie się w działania na rzecz propagowania i wykorzystywania mediacji w praktyce życia społecznego. W uzasadnieniu podkreślono fakt, że Agnieszka Owczarewicz w codziennej pracy zawodowej sędziego sprzyja instytucji mediacji poprzez kierowanie prowadzonych spraw do mediacji oraz skuteczne przekonywanie stron do uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym. Wyeksponowano również inicjatywę laureatki we wdrożeniu projektu opracowania dobrych praktyk Sądu Okręgowego w Warszawie, obejmujących swoimi założeniami m.in. zagadnienia związane z postępowaniem mediacyjnym.
Obecnie sędzia Agnieszka Owczarewicz jest także inicjatorką działań zespołu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME poświęconych roli sędziów i mediacji w kontekście kredytów frankowych.
Red., www.kirp.pl

STANOWISKO PREZYDIUM KRRP Z 16 KWIETNIA 2021 R. Ocena skutków rozstrzygnięcia TK w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Przed nami II edycja ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjnego, w którym radcowie prawni będą mogli wykazać się wiedzą z zakresu negocjacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz praktycznymi umiejętnościami z nią związanymi, takimi jak komunikacja interpersonalna czy efektywna argumentacja. Zapisy ruszyły 24 maja. Turniej organizuje Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw.

Turniej Negocjacyjny to jeden z największych prawniczych turniejów tego typu w Polsce. Ma na celu propagowanie negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Jest okazją do sprawdzenia się w praktycznej, punktowanej symulacji procesu negocjacyjnego, w warunkach zbliżonych do tych, w jakich często znajdują się w swojej pracy negocjujący w imieniu klienta radcowie prawni.
? Turniej ma charakter teoretyczno-warsztatowy, a więc maksymalnie sprawdza potencjał każdego uczestnika oraz jego umiejętności dostosowania strategii i form rozwiązywania sytuacji konfliktowej. Dzięki temu pozwala na wyłonienie najlepszych i najskuteczniejszych negocjatorów wśród radców prawnych, którzy w najwyższym stopniu wykazali się wiedzą, umiejętnościami, a także kompetencjami pragmatycznymi ? mówi r. pr. Tomasz Parkasiewicz, przewodniczący Komisji ADR KRRP, nadzorujący organizację turnieju.
W dwuetapowej rywalizacji wezmą udział dwuosobowe zespoły składające się z radców prawnych. Etap pierwszy, przewidziany na 5 czerwca, polegać będzie na wypełnieniu testu online sprawdzającego wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru negocjacji. Następnie 12 czerwca najlepsze drużyny spotkają się w finałowej, punktowanej grze negocjacyjnej online, która wyłoni zwycięzcę II edycji Turnieju Negocjacyjnego.
Szczegóły na stronie: http://turniej.kirp.pl.


Red., www.kirp.pl

WYZWANIE DLA SAMORZĄDU I ZDAJĄCYCH Egzamin radcowski przeprowadzono w reżimie sanitarnym

2157 aplikantów radcowskich oraz 391 osób bez odbycia aplikacji (art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) przystąpiło w dniach 18?21 maja do egzaminu radcowskiego.

Tegoroczne egzaminy zostały przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego. Określono w nich m.in. zasady uczestnictwa w egzaminie, sposób ustawienia stolików, dezynfekcji pomieszczeń czy sprzętu komputerowego.
W ciągu czterech dni zdający rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego, zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. W trakcie egzaminów zdający mogli korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.
Egzamin radcowski został przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż niemal 99% zdających egzaminy prawnicze (jednocześnie obok egzaminu radcowskiego odbywają się egzaminy adwokacki i komorniczy) wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na tę formę, mogą korzystać z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalną wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.
Red., www.kirp.pl

Więcej o egzaminie radcowskim w internetowym dodatku dla aplikantów: https://kirp.pl/publikacje/dwumiesiecznik-radca-prawny/.

KRÓTKO I NA TEMAT
Warto organizować w izbach symulację egzaminu radcowskiego

Rozmowa z WŁODZIMIERZEM CHRÓŚCIKIEM, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych.

Tegoroczny egzamin radcowski to w związku z pandemią duże wyzwanie organizacyjne. Jak przebiegały przygotowania samorządu do tego przedsięwzięcia?
Ciężar organizacyjny związany z przygotowaniem i fizycznym przeprowadzeniem egzaminu radcowskiego spoczywał przede wszystkim na izbach okręgowych. Wiem, że przebiegły one sprawnie i jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym koleżankom i kolegom za wysiłek włożony w to przedsięwzięcie. Jako Krajowa Izba Radców Prawnych wsparliśmy natomiast aplikantów w przygotowaniach merytorycznych. Po raz pierwszy w historii samorządu jako KIRP przygotowaliśmy specjalne, zdalne repetytorium egzaminacyjne dla aplikantów radcowskich, w którego ramach znakomici wykładowcy prowadzili powtórkowe wykłady. Cieszyły się one dużą popularnością, zebraliśmy wiele pozytywnych opinii, które potwierdzają użyteczność tej formy szkolenia.
Niektóre izby zorganizowały egzamin próbny. To z jednej strony forma weryfikacji wiedzy, ale z drugiej może niepotrzebny stres ? w końcu i tak nie da się odwzorować prawdziwych warunków egzaminacyjnych. Jaka jest pana opinia w tej sprawie?
Jestem przekonany, że próbny egzamin zawodowy ma duży sens i warto go organizować. Podam przykład izby warszawskiej. Symulacja egzaminu została tam przeprowadzona na platformie EA z uwzględnieniem takich samych standardów i procedur jak te, z którymi aplikanci zetknęli się podczas właściwego egzaminu zawodowego. W symulacji udział wzięło 316 aplikantów izby warszawskiej. Ponad połowa zakończyła go pozytywnym wynikiem, a ci, którym się nie powiodło, dostała namacalny dowód na to, że warto solidnie przysiąść do nauki w tym ostatnim okresie przed egzaminem. Wiem z opinii samych aplikantów, że to naprawdę duża dawka motywacji. Poza tym taki egzamin próbny to jedyna szansa, by realnie skonfrontować się z formułą egzaminu ? przecież bardzo wymagającą. Tak więc uważam, że warto organizować symulację egzaminu, i zachęcam izby okręgowe, by w ramach swoich możliwości to czyniły.
Na trzy tygodnie przed egzaminem napisał pan list otwarty do aplikantów radcowskich, przypominając m.in. o sanitarnych wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zależało mi na tym, by zwrócić uwagę zdających na wytyczne, które zresztą pomogły rozsądnie zaplanować logistykę egzaminu. Ponadto apelowałem do aplikantów, by w trosce o zdrowie własne, innych zdających i członków komisji egzaminacyjnych ograniczyli kontakty z otoczeniem w czasie newralgicznych, ostatnich dwóch tygodni przed egzaminem. Bardzo zresztą kibicowałem tegorocznym zdającym ? mieli przed sobą wyjątkowo trudne zadanie. Do typowego stresu przed egzaminem zawodowym doszły jeszcze niepokój związany z nowymi, wymuszonymi pandemią warunkami logistycznymi i niepewność dotycząca zdrowia własnego
i najbliższych. Myślę, że każdy, kto w tych okolicznościach poradził sobie i zdał egzamin, powinien być szczególnie dumny i usatysfakcjonowany.


Red.