Nowe pytania na kolokwia ustne

0

Zgodnie z Regulaminem odbywania aplikacji radcowskiej Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło 23 grudnia 2022 r. uchwałę w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023. Pytania opracowali eksperci współpracujący w tym zakresie z Komisją Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych, z uwzględnieniem zakresu i struktury kolokwiów określonych w programie aplikacji.

Z uchwały Prezydium KRRP wynika, że aplikanci pierwszego roku będą musieli nauczyć się 149 pytań z zakresu prawa pracy i 82 pytań z prawa ubezpieczeń społecznych. Aplikanci drugiego roku mają do opanowania 150 pytań z Kodeksu spółek handlowych i 72 pytania z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dla trzeciego roku przygotowano łącznie 150 pytań – po 50 z etyki radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu oraz z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych.

Kolokwium w formie ustnej będzie polegało na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez aplikanta z powyższych zbiorów pytań. Podczas zdawania kolokwium członkom komisji przysługuje prawo zadawania aplikantowi dodatkowych pytań w zakresie wiążącym się z wylosowanymi zagadnieniami. Aplikanta obowiązuje znajomość stanu prawnego na dzień przeprowadzania kolokwium.

W tym samym dniu Prezydium KRRP podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023.

Podobnie jak w poprzednim roku znaczna część pytań na kolokwia ustne przybrała formę minikazusów.

Egzamin radcowski 2023

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu, oraz dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji. Kolejny egzamin radcowski odbędzie się w dniach 25–28 kwietnia 2023 r.

25 kwietnia 2023 r. odbędzie się część pierwsza egzaminu, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego. 26 kwietnia część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego. 27 kwietnia rozwiązujący zmierzą się z zadaniem z zakresu prawa gospodarczego, a 28 kwietnia z dwoma zadaniami – z zakresu prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać do 11 marca 2023 r. – przez osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji – oraz do 4 kwietnia 2023 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Opłata egzaminacyjna wynosi w tym roku 2792 zł.

Zgodnie z treścią art. 36(2) ust. 2 ustawy o radcach prawnych wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w ogłoszeniu Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2023

Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że przeprowadzenie egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą w roku 2023 jest planowane na 30 września 2023 r. (sobota).

Oficjalne ogłoszenia o egzaminach wstępnych Minister Sprawiedliwości zamieści do 30 czerwca 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.