Z PRAC OŚRODKA BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRRP

0
Lawyer (advocate, jurist) help protect rights. Law represented by paragraph symbol. Protection of rights and freedoms. Wide banner composition and bokeh in background.

OBSiL co miesiąc analizuje kilkadziesiąt projektów aktów prawnych i przygotowuje do nich opinie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich, przygotowane w okresie listopad–grudzień 2023.

Stanowisko w sprawie obowiązku stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych przez Krajową Izbę Radców Prawnych i okręgowe izby radców prawnych

W konkluzji stwierdzono, że podmioty te nie spełniają przesłanek definicyjnych dotyczących podmiotów określonych w art. 155 ust. 1–7 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wskazano natomiast, że zważywszy na status samorządu zawodowego, spełniają one przesłanki definicyjne podmiotu publicznego, określone w art. 2 pkt 6 lit. c ww. ustawy, co oznacza, że są zobowiązane do działania na podstawie przepisów tej ustawy, tj. art. 155 ust. 9, i tym samym są obowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2025 r.

Opinia w zakresie pytań dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych

W opinii poruszono kwestię korzystania ze skrzynek e-Doręczeń w kontekście możliwości ewentualnego naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego i problematyki bezpieczeństwa danych. Omówiono również dwa sposoby e-Doręczeń, z których mogą korzystać podmioty niepubliczne, tj. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (dostępną na podstronach gov.pl) oraz kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez podmioty komercyjne. Zasygnalizowano jednocześnie istotną różnicę pomiędzy ww. dwoma rodzajami usług doręczenia, polegającą na tym, że skrzynka publiczna nie wywołuje skutku doręczenia, o którym mowa w ustawie o doręczeniach elektronicznych, w aspekcie poziomym, tj. pomiędzy pełnomocnikami, lecz wyłącznie w kontaktach z podmiotami publicznymi. Wykorzystanie natomiast kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego spełnia wymogi do wszystkich doręczeń elektronicznych, gwarantuje dowód nadania i otrzymania oraz związane jest ze wskazanymi domniemaniami prawnymi, w odniesieniu do wszystkich podmiotów w UE, nie tylko organów publicznych. W odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest ustawienie powiadomienia na telefon o przyjściu nowej wiadomości na adres do doręczeń elektronicznych, wskazano, że przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych nie przesądzają o takim sposobie powiadamiania o „wpłynięciu” pisma na adres do doręczeń elektronicznych, zaś w praktyce system został wyposażony w opcję przesyłania informacji o wpłynięciu pisma na wskazaną pocztę elektroniczną, natomiast nie przewidziano opcji SMS-ów. W opinii wyjaśniono także, że w przypadku braku skrzynki do doręczeń elektronicznych podmiotu publicznego pismo należy złożyć na skrzynkę elektroniczną ePUAP. W opinii odniesiono się również do kwestii posiadania przez radcę prawnego skrzynki indywidualnej, w sytuacji, gdy sam urząd posiada skrzynkę do e-Doręczeń, wskazując, że każdy radca prawny ma obowiązek posiadania własnej skrzynki do doręczeń niezależnie od obowiązku organu publicznego do posiadania takowej, zaś dla założenia takiej skrzynki radca prawny nie musi uzyskiwać zgody przełożonego. Stwierdzono ponadto, że skrzynka radcy prawnego jest powiązana z jego osobą i powinien on mieć jedną skrzynkę, niezależnie od liczby podmiotów, w których funkcjonuje.

Analiza projektów rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, oraz w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W odniesieniu do pierwszego z projektów wskazano, że kwestie te mają bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego, ponieważ od 1 lipca 2024 r. obowiązkowo każdy radca prawny wystawiający faktury VAT będzie zobligowany do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Anna Grudzińska