Radca z kasą fiskalną online

0

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 maja 2019 r., wprowadziła istotne zmiany dotyczące obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz samych kas fiskalnych. Na skutek zmian od 1 stycznia 2021 r. radcowie prawni będą musieli posługiwać się nowymi kasami fiskalnymi działającymi w trybie online.

Znowelizowana ustawa o VAT wprowadziła rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży na rzecz konsumentów kas fiskalnych online, przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego nazwanego Centralnym Repozytorium Kas (CRK), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

W odróżnieniu od stosowanych dzisiaj kasy online będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kasy do CRK. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. ? Dane z kas online będą stanowiły de facto elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się co do zasady żadnych informacji dotyczących konsumenta ? wskazuje radca prawny i doradca podatkowy Monika Markisz.

Przesyłanie danych z kas online będzie się odbywało w sposób ciągły i zautomatyzowany. ? Oznacza to, że kasa online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z CRK i następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Dane siłą rzeczy będą przesyłane za pomocą internetu ? wyjaśnia Monika Markisz.

Zdaniem ustawodawcy gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło ważny mechanizm przeciwdziałania zjawisku szarej strefy. ? Przyjęte rozwiązania ? podobnie jak wprowadzone wcześniej Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) ? ułatwią organom podatkowym kontrolę prawidłowości rozliczania VAT ? uważa Monika Markisz. 

Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży. 

Co istotne radcowie prawni, którzy korzystają dzisiaj z tradycyjnych kas fiskalnych, będą mogli starać się w przyszłości o dofinansowanie zakupu kasy online. Zgodnie z zapewnieniami ulga na zakup kasy utrzyma się na poziomie 90% wartości netto tej kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów wprowadzono terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy fiskalnej online. Jako pierwsi ? od 1 stycznia 2020 r. ? do posiadania kasy online będą zobligowani podatnicy świadczący usługi z zakresu mechaniki pojazdowej i wulkanizacji oraz sprzedawcy paliw. Od 1 lipca 2020 r. obowiązek ten będzie także spoczywał na małych podmiotach świadczących usługi gastronomiczne, hotelowe oraz zajmujące się sprzedażą węgla i pochodnych paliw stałych. Ostatnią grupę, objętą (od 1 stycznia 2021 r.) obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy wykorzystaniu kas online, stanowią podatnicy świadczący m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, usługi z zakresu opieki medycznej (lekarze, lekarze dentyści), usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej oraz usługi prawnicze ? w tym usługi świadczone przez radców prawnych. 

Ministerstwo Finansów pracuje również nad uregulowaniem prawnym umożliwiającym prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania. 

? W założeniu kasa rejestrująca w tej formie ma być aplikacją możliwą do zainstalowania na urządzeniach łączących się z internetem. Zamiast tradycyjnej kasy rejestrującej w postaci oddzielnego urządzenia wystarczy np. komputer z podłączoną drukarką i zainstalowanym właściwym oprogramowaniem pozwalającym na przesyłanie paragonów do CRK ? wyjaśnia radca prawny Monika Markisz.??