Stanowisko Prezydium KRRP z 9 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego

0

Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęły szereg stanowisk, apeli, a także niejednokrotnie przedkładały szczegółowe analizy i opinie wskazujące na niekonstytucyjność proponowanych zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz ustroju sądownictwa powszechnego. Samorząd wyrażał sprzeciw zarówno wobec trybu procedowania powyższych projektów aktów normatywnych, jak i konkretnych rozwiązań w nich zawartych (?).

Organy samorządu często wskazywały, że demokratyczne państwo prawne opiera swój ustrój na zasadzie trójpodziału władz. Przyjęte mechanizmy kontroli władzy sądowniczej nie mogą naruszać jej odrębności. (?) Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości. Część nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest w naszej ocenie niezgodna z normami Konstytucji RP.

Apelujemy do radców prawnych, którzy złożyli akces do Sądu Najwyższego, o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Wierząc, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel działań dla wszystkich podmiotów życia politycznego i społecznego, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych jako reprezentant zawodu zaufania publicznego oczekuje zaprzestania działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych spustoszeń w życiu publicznym.

Szczególny apel kierujemy do osób pełniących funkcje w samorządzie radców prawnych. Mając na uwadze dotychczasowe stanowisko naszego samorządu ? ubieganie się o funkcję sędziego Sądu Najwyższego w aktualnej sytuacji pozostaje w oczywistej kolizji ze sprawowaniem funkcji w samorządzie radców prawnych. Misja tych osób w zakresie działalności samorządowej radców prawnych powinna ulec zakończeniu.

Pełna treść stanowisk Prezydium KRRP ? www.kirp.pl