Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

0

Zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych, zmiany Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych, uzupełnienie składu osobowego Komisji Aplikacji i uchwała w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego i nazw samorządu radców prawnych na język angielski stanowiły przedmiot posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 21?22 września w Warszawie.

Na początku obrad Prezes KRRP Maciej Bobrowicz poinformował o wpłynięciu wniosków ośmiu okręgowych izb o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych. Dokładny termin i miejsce zjazdu zostaną ustalone na październikowym posiedzeniu KRRP. Zgodnie z przepisami musi się on odbyć do 18 listopada.

Poddane pod głosowanie propozycje zmian Regulaminu działalności samorządu radców prawnych, zmian Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych i osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych nie zyskały aprobaty członków Krajowej Rady. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła natomiast uchwałę o powołaniu nowych członków Komisji Aplikacji. Zostali nimi Grzegorz Rajczak z Rady OIRP w Łodzi i Aleksander Cisek z Rady OIRP w Rzeszowie.

Podczas obrad omówiono kwestie związane z tłumaczeniem nazwy zawodu radcy, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy ?Kancelaria Radcy Prawnego? na język angielski. W celu ujednolicenia praktyki członków i organów samorządu w obrocie międzynarodowym KRRP podjęła uchwałę, zgodnie z którą nazwę radca prawny tłumaczy się jako ?attorney-at-law?, aplikant radcowski jako ?trainee attorney-at-law?, kancelaria radcy prawnego jako ?Law Firm of Attorney-at-Law?, samorząd radców prawnych jako ?The National Bar of Attorneys-at-Law?, Krajowa Rada Radców Prawnych jako ?The National Bar Council of Attorneys-at-Law?, a Okręgowa Izba Radców Prawnych w (nazwa miasta) jako ?(city name) Bar Association of Attorneys-at-Law? albo ?(city name) Bar Association?.

KRRP podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. Uchwała dostosowuje regulamin do zmian w nieodpłatnej pomocy prawnej. Do wzoru deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadzono oświadczenie o spełnianiu (lub nie) warunków do bycia mediatorem, spełnianiu warunków wymaganych przez powiat w zakresie specjalizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas poszczególnych dyżurów oraz oświadczenie radcy, iż nie był karany dyscyplinarnie.

Krajowa Rada Radców Prawnych zdecydowała ponadto o zmianach w Funduszu Seniora i pomocy socjalnej. Zgodnie z nową uchwałą ?1. Seniorem jest każdy członek samorządu (radca prawny), który ukończył 60 lat ? kobiety albo 65 lat ? mężczyźni, i nabył prawo do emerytury. 2. Uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są osoby wymienione w ust. 1, jak również renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wdowy i wdowcy po tych osobach?.

Przyjęto także uchwałę o kontynuowaniu działań mających na celu zakup lokalu w biurowcu przy ul. Powązkowskiej 15 z przeznaczeniem na siedzibę Krajowej Rady Radców Prawnych. Oferta zyskała poparcie dzięki atrakcyjnej cenie, a jednocześnie lokalizacja spełnia wymagania KRRP.