Stanowisko Prezydium KRRP w przedmiocie projektowanych zmian dotyczących kosztów sądowych w sprawach cywilnych

0

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie ocenia projektowane regulacje zawarte w przedstawionym przez Ministra Sprawiedliwości projekcie z 27 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Proponowane zmiany polegają (…) w istocie na podwyższeniu obecnie obowiązujących opłat sądowych, jak również wprowadzeniu nowych. Samorząd radców prawnych wskazywał już poprzednio, że wysokość opłat sądowych stanowi barierę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, a już obecnie opłaty sądowe w Polsce na tle innych państw europejskich są stosunkowo wysokie. Dalsze ich podwyższanie – w ocenie Prezydium KRRP – nie znajduje żadnego uzasadnienia, a jedynie może doprowadzić do sytuacji, w której jedynym powodem rezygnacji obywatela z dochodzenia swoich praw przed sądem będą względy ekonomiczne. (…)

Pełna treść stanowisk Prezydium KRRP – www.kirp.pl