Posiedzenie Komisji CCBE ds. Modelowych Zasad Etyki

0

W pierwszym punkcie porządku obrad, które odbyły się w Brukseli 28 czerwca, Przewodniczący Komisji r. pr. Jędrzej Klatka zreferował swoje wystąpienie z Sesji Plenarnej CCBE 18 maja 2018 r. Podczas niego zaprezentował projekt modelowej zasady wynagradzania prawników oraz przebieg dyskusji nt. utrzymania zakazu pactum de quota litis. Następnie przedstawił list skierowany do Komisji ds. Modelowych Zasad Etyki przez przewodniczących delegacji belgijskiej i szwajcarskiej. W tym liście belgijska i szwajcarska adwokatura postulują, aby podczas pracy nad modelowymi zasadami etyki zawsze szukać optymalnych rozwiązań, a nie dążyć do uzyskania akceptacji maksymalnej liczby delegacji poprzez proponowanie rozwiązań przeciętnych, ale najbardziej zbliżonych do obecnie obowiązujących w poszczególnych samorządach prawniczych.

W drugim punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji r. pr. Jędrzej Klatka poinformował obecnych o Kongresie Europejskich Prawników, który pod hasłem ujednolicania zasad etyki odbył się 1 czerwca w Brukseli z inicjatywy brukselskich izb adwokackich.

Następnie Komisja CCBE ds. Modelowych Zasad Etyki kontynuowała prace nad piątą modelową zasadą etyki dotyczącą relacji prawnika z klientem. Po dyskusji przyjęto następujące brzmienie: Prawnik musi zawsze działać w najlepszym interesie swojego klienta i ma obowiązek przedkładać interes swojego klienta przed jakimikolwiek innym interesem, w tym zwłaszcza przed osobistym interesem prawnika.

W kolejnym punkcie porządku obrad obecni pracowali nad redakcją drugiego paragrafu modelowej zasady relacji prawnika z klientem dotyczącego wymagań kompetencji zawodowych. Po dyskusji przyjęto następujące brzmienie: Prawnik nie powinien przyjmować zlecenia, którego nie będzie w stanie kompetentnie poprowadzić. Aby spełnić wymagania w zakresie kompetencji, prawnik musi być w stanie dostarczyć klientowi wiedzę prawniczą oraz musi posiadać umiejętności i zasoby, jakie oceniając sprawę rozsądnie, są niezbędne do wykonania zlecenia ? uwzględniając fakt, że te wymagania mogą się zmieniać z biegiem czasu.