Punkty na wagę złota

0

W 2020 r. kończy się cykl szkoleniowy. Choć niektórzy mówią, że do grudnia jest jeszcze sporo czasu, aby skompletować wymagane 40 punktów, to jednak szybko czas może się skurczyć. Pojawi się stres i coraz więcej zadań, które przysłonią ustawowy obowiązek szkolenia wynikający z treści obowiązujących przepisów. Dlatego warto o tym pomyśleć wcześniej, tak aby poszerzyć swoją fachową wiedzę i nie narazić się na nieprzyjemności.

Wskazać  należy, iż 25 grudnia 2014 r. wszedł w życie przepis nadający Krajowej Radzie Radców Prawnych uprawnienia do uchwalania regulaminów dotyczących szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (Ustawa o radcach prawnych, art. 60, pkt 8 lit. f), a w kolejnej nowelizacji, która zaczęła obowiązywać 31 sierpnia 2015 r., KRRP uzyskała także uprawnienia do uchwalania regulaminów dotyczących doskonalenia zawodowego. Tak więc KRRP może także w regulaminie, uprawniać organy samorządu w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku zawodowego przez radców prawnych (Ustawa o radcach prawnych, art. 60, pkt 8 lit. h). Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w tym stanie prawnym nowy regulamin szkoleniowy ma dostateczne oparcie w ustawie. Przepisy związane z odpowiedzialnością radcy prawnego za brak szkoleń znajdują swoje oparcie w:

§ 11

Nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego.

§ 17

1. W ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego dziekani rad okręgowych izb radców prawnych sporządzają wykazy radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego. Wykazy powinny określać także liczbę zdobytych przez poszczególnych radców prawnych punktów szkoleniowych.

2. Wykazy podlegają przekazaniu okręgowym rzecznikom dyscyplinarnym w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.

Wydaje się, że wzięcie udziału w szkoleniach i zdobycie wymaganych 40 punktów szkoleniowych w ciągu trzech lat w celu uniknięcia tych potencjalnie nieprzyjemnych zdarzeń, nie jest nadmiernym wyczynem, tym bardziej że oferty szkoleniowe poszczególnych okręgowych izb i KRRP (w tym szkolenia e-learningowe, w których można uzyskać ponad 200 punktów) prezentują się ciekawie. Tak więc pamiętajmy o tym obowiązku, patrząc na jego dotychczasowe wykonanie w poszczególnych izbach (patrz wykres). Gratuluję czołówce, tzn. izbom: kieleckiej, rzeszowskiej, olsztyńskiej i katowickiej. Zakładam, że pozostałe podążą ich tropem.