Ulgi podatkowe w zeznaniu za 2020 rok

0

Roczne rozliczenia podatników przygotowane zostały w serwisie Twój e-PIT. Wystarczy je tylko zaakceptować. Jednak w przypadku, kiedy chcemy skorzystać z ulg, trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie z nich zostały tam ujęte. Podatnik sam musi je uwzględnić. Katalog ulg jest wciąż obszerny.

Wiesława Moczydłowska

redaktor, wykładowca, specjalistka od rachunkowości i podatków

Fot. Archiwum W. Moczydłowskiej

W ramach ulg podatkowych można dokonać dwóch rodzajów odliczeń ? odliczenie od dochodu oraz odliczenie od podatku. Nie sposób tu omówić wszystkich ulg i odliczeń, ale warto zasygnalizować niektóre z nich, zwłaszcza że nie wszystkie mogą być uwzględnione w systemie Twój e-PIT.

Wyliczony podatek według skali podatkowej obniżony jest o odliczenia z tytułu: ulgi prorodzinnej (w związku z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej), ulgi abolicyjnej (przysługującej w związku z przychodami z zagranicy) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych lub pobranych w danym roku z wynagrodzenia podatnika, w wysokości 7,75% podstawy ustalenia tych składek (nie 9%).

Ulga na dzieci daje chyba największe korzyści w rozliczeniu osób fizycznych. Na pierwsze i drugie dziecko rodzice mogą odliczyć od podatku 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie). Odpis na trzecie dziecko wynosi 166,67 zł miesięcznie (2 tys. zł rocznie), a na czwarte i kolejne ? 225 zł miesięcznie (2,7 tys. zł rocznie).

Żeby móc skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, rodzice nie mogą wspólnie zarobić więcej niż 112 tys. zł. Oboje rodzice mogą podzielić się ulgą w dowolny sposób ? po połowie lub w dowolnym podziale procentowym.

Gdy dziecko jest wychowywane tylko przez jednego z rodziców, limit dochodu wynosi 56 tys. zł. Warto wiedzieć, że jeśli dziecko zarobi więcej niż 3089 zł rocznie, to ulga rodzicowi już nie przysługuje. Rodzice dzieci urodzonych w 2020 r. muszą zwrócić uwagę na fakt, że ulga może nie być uwzględniona w systemie Twój e-PIT.

Odliczenia od dochodu

Znacznie więcej ulg pozwala na skorzystanie z odliczeń od dochodu. Odliczmy od niego składki na ubezpieczenia społeczne oraz zapłacone lub pobrane składki w ramach IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego ? nie więcej niż 6272,40 zł za 2020 r.). Mamy tu jeszcze ulgę na internet oraz ulgę rehabilitacyjną dla niepełnosprawnych.

Ulga na internet przysługuje podatnikom, którzy jeszcze z niej nie korzystali, w wysokości do 760 zł, ale nie wyższej niż poniesione wydatki i tylko przez dwa kolejne lata.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom mającym orzeczenie o niepełnosprawności. Odliczeniu wówczas w ramach tej ulgi podlegać mogą: wydatki na utrzymanie samochodu do 2280 zł rocznie (także wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności), wydatki na zabiegi rehabilitacyjne, wydatki na sprzęt rehabilitacyjny oraz na adaptację i wyposażenie mieszkań, a także budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opiekę pielęgniarską, zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, opłacenie przewodników osób niewidomych, opłacenie tłumacza migowego, utrzymanie psa asystującego itp.

Możliwe jest jeszcze skorzystanie z ulgi na leki. Ulga ta pozwala na odliczenie wydatków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki na stałe lub czasowo.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się ulga termomodernizacyjna oraz ulga z tytułu darowizn. I na tej pierwszej chciałabym się skupić, zwłaszcza że to dopiero drugi rok, kiedy możemy z niej skorzystać, i nie jest ona jeszcze tak znana, a daje ogromne możliwości.

Ulga termomodernizacyjna obejmuje koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku, czyli generalnie: wymianę źródła energii elektrycznej na odnawialne, wymianę źródła ciepła oraz termoizolację.

Ulga ta przysługuje właścicielom i współwłaścicielom lokali mieszkalnych. Mogą z niej skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej. Ci z pierwszej grupy podatkowej płacący 17% mogą uzyskać do 9010 zł zwrotu podatku, a opodatkowani 32% do 16 960 zł zwrotu. Przy 19-proc. stawce podatku płaconego liniowo zwrot jest możliwy do 10 070 zł. Limit wydatków w ramach ulgi to 53 tys. zł. Dokumentem potwierdzającym ich poniesienie musi być faktura VAT od podatników VAT czynnych. Warto wiedzieć, że poniesione koszty można rozliczać do sześciu lat od roku poniesienia pierwszego wydatku. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ocieplenie domu można zatem wykonać w jednym sezonie, wymianę ogrzewania domu w drugim, a zamontowanie instalacji fotowoltaicznej jeszcze w kolejnym.

Odnawialne źródła energii w ramach ulgi

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się od kilku lat instalacje fotowoltaiczne. I to z nich warto skorzystać w ramach omawianej ulgi. Ceny prądu rosną i nadal będą rosły. Natomiast eksperci wskazują na fakt, że koszt inwestycji
w fotowoltaikę zwraca się już po około sześciu latach, a po tym czasie mamy praktycznie energię elektryczną za darmo (niewielka opłata roczna na rzecz zakładu energetycznego). Średni koszt zamontowania paneli fotowoltaicznych dla zużycia prądu przez gospodarstwo domowe, czyli około 5 kW, wynosi 25 tys. zł. Można skorzystać nie tylko ze wspomnianej ulgi termomodernizacyjnej, lecz także z dofinansowania z programu ?Mój prąd?.

Można rozliczyć wszystkie koszty ponoszone w związku z instalacją fotowoltaiczną.  Kompletny wykaz wydatków związanych z zakupem materiałów czy realizacją usług objętych ulgą termomodernizacyjną jest dostępny w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju[1].

Podkreślenia wymaga fakt, że ulgę podatkową można łączyć z programem ?Mój prąd?. W ramach tego programu można skorzystać z dotacji rządowej wynoszącej 5 tys. zł lub dotacji gminnej. Przykładowo w Warszawie dotacja ta wynosi 1,5 tys. zł za 1 kW. Dla instalacji 5 kW (średnie zapotrzebowanie) dotacja wyniesie aż 7,5 tys. zł.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej rozliczymy wydatki pomniejszone o otrzymaną kwotę dotacji.

Ulga termomodernizacyjna, w tym na fotowoltaikę, dotyczy wyłącznie budynków, których budowa formalnie się zakończyła, jednak obejmuje nie tylko stare budownictwo, lecz także nowe obiekty.

Szeroki katalog darowizn

Wiele wydatków możemy odliczyć z tytułu darowizn. Można odliczyć darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów (bez limitu), na kult na kościół, na organizacje pożytku publicznego, na cele edukacji zawodowej i dla krwiodawców ? wszystkie te darowizny są sumowane i możliwe do odliczenia do wysokości 6% dochodu podatnika.

Za 2020 r. można także dokonać odliczenia z tytułu oddanej krwi i osocza. Należy mieć zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanej krwi czy osocza. Wysokość możliwej do zastosowania ulgi uzyskuje się, mnożąc liczbę oddanych litrów krwi/osocza przez przelicznik ekwiwalentu pieniężnego wynoszącego obecnie 130 zł. Zarówno za oddanie krwi, jak i jej składników przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać aż 25 l.

Należy zauważyć, żewskutekCOVID-19 znacznie poszerzył się zakres ulgi na darowizny. Od dochodu
w zeznaniu rocznym odliczyć możemy wsparcie podmiotów, które zajmują się walką z koronawirusem, nawet do 100% dochodu podatnika.

Można odpisać przekazane od początku 2020 r. darowizny na rzecz służby zdrowia, a konkretnie dla podmiotów znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przede wszystkim szpitali, stacji pogotowia ratunkowego czy instytutów medycznych. Darowizny mogą być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe i należy je udokumentować (dowód wpłaty na konto obdarowanej organizacji ze wskazaniem celu, na jaki ma być przeznaczona).


[1] Dz.U. z 2018 r. poz. 2489.