Aktualności KIRP

0

WYRÓŻNIENIA DLA NAJLEPSZYCH APLIKANTÓW
Rok szkoleniowy aplikacji radcowskiej 2021 oficjalnie rozpoczęty

Łączenie na żywo, 25 kamer, 18 miast i 21 aplikantów, którzy uzyskali najwięcej punktów na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. Tak wyglądała 19 stycznia uroczysta inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2021.

W tym roku ze względu na epidemiczne obostrzenia wszyscy wyróżnieni aplikanci wraz z dziekanami
i reprezentantami macierzystych izb łączyli się ze swoich siedzib. Centralna część wydarzenia miała miejsce w Warszawie, gdzie zgromadzili się przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych ? Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes Zbigniew Tur, odpowiedzialny za aplikację radcowską, i Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości Iwona Kujawa.
Podczas swojego wystąpienia Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zwrócił szczególną uwagę na proces szkolenia i oczekiwania, jakie stawia przed aplikantami wybór zawodu.
? Najbardziej jednak pragnę pogratulować wam dobrego wyboru. Zaczynacie bowiem wspaniałą przygodę z zawodem radcy prawnego. Zawodem, którego wykonywanie przynosi zadowolenie i satysfakcję. Daje on szerokie możliwości pracy i rozwoju osobistego. Największe spośród wszystkich prawniczych zawodów w Polsce. Musicie jednak pamiętać, że ten wybór oznacza jednocześnie poważne zobowiązanie z waszej strony. Stawiamy bowiem na jakość ? mówił Prezes KRRP.
Według Włodzimierza Chróścika zadaniem samorządu jest takie zorganizowanie systemu szkolenia podczas aplikacji, aby był on maksymalnie praktyczny i skuteczny.
? Ciągle udoskonalamy i dostosowujemy kształcenie na aplikacji do wyzwań nowoczesnego rynku usług prawnych. W trakcie szkolenia przekażemy wam niezbędną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim tę najbardziej potrzebną profesjonalnemu prawnikowi wiedzę praktyczną. To właśnie w trakcie aplikacji możecie zdobyć umiejętności, które w przyszłości zaważą na waszych karierach ? dodał Prezes KRRP.
Podczas uroczystości szczególne gratulacje spłynęły na ręce tych aplikantów, którzy w swoich izbach uzyskali największą liczbę punktów. Rekordzistką okazała się Justyna Serafin z OIRP w Rzeszowie, która zdobyła aż 141 pkt.
Pełna lista wyróżnionych aplikantów jest dostępna pod adresem https://kirp.pl/wyroznienia-trafily-w-rece-najlepszych-rok-szkoleniowy-aplikacji-radcowskiej-2021-oficjalnie-rozpoczety/. Nagrody dla najlepszych aplikantów ufundowali Krajowa Rada Radców Prawnych oraz wydawnictwo Wolters Kluwer. n
Red., www.kirp.pl

PRACA W TRYBIE ONLINE
Inauguracyjne posiedzenia komisji KRRP XI kadencji

Pomimo ograniczeń związanych z trwającą epidemią większość nowo powołanych komisji Krajowej Rady Radców Prawnych rozpoczęła już prace.

I nauguracyjne posiedzenia odbyły się w trybie online, a każde z nich otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.
Na posiedzeniu Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu przedstawiono m.in. zasady postępowania w zakresie opracowywania stanowisk, szczególną uwagę zwrócono na komunikację z innymi komisjami i organami KRRP oraz komisjami wykonywania zawodu rad okręgowych izb radców prawnych w celu wypracowania spójnych zasad działania w skali kraju.
Spotkanie Komisji Aplikacji miało charakter organizacyjno-informacyjny. Komisja odgrywa znaczącą rolę w koordynowaniu zmian mających na celu udoskonalanie modelu szkolenia aplikacyjnego.
Kolejne inauguracyjne posiedzenie online dotyczyło Komisji Zagranicznej. Podczas spotkania podjęto decyzję o kontynuacji pracy w międzynarodowych organizacjach prawniczych, których KIRP jest członkiem, głównie w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, ze szczególnym naciskiem na uczestnictwo w wydarzeniach online.
Komisja Doskonalenia Zawodowego ma za zadanie wspierać radców prawnych w wypełnianiu ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi w postaci bogatej oferty szkoleniowej, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, a także nowoczesnej platformy e-learningowej. Podczas spotkania przyjęto założenia do projektu planu pracy komisji, projekt budżetu komisji na 2021 r. oraz ustalono zasady organizacji pracy.
Prace Komisji Praw Człowieka w bieżącej kadencji mają skupiać się przede wszystkim na reagowaniu na naruszania praw człowieka w Polsce i na świecie, ze szczególnym naciskiem na budowanie relacji w krajach położonych na wschód od Polski. Jednym z zadań tej komisji będzie podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu promowanie zagadnień prawnoczłowieczych.
Spotkanie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego zdominował projekt planu pracy komisji i budżetu na 2021 r.
W planie pracy utrzymano organizację Forum Aplikantów i Forum Młodych Radców Prawnych, o ile pozwolą na to warunki związane z pandemią. Duży nacisk położono na działalność LegalTech i działalność wydawniczą. n
Red., www.kirp.pl

KONIEC (I POCZĄTEK) CYKLU SZKOLENIOWEGO

PIOTR OLSZEWSKI radca prawny Fot. OIRP w Warszawie

31 grudnia 2020 r. zakończył się kolejny trzyletni cykl szkoleniowy, w którym radcowie prawni oraz prawnicy zagraniczni wpisani na listę radców prawnych powinni uzyskać 40 punktów szkoleniowych, aby skutecznie wypełnić obowiązek doskonalenia zawodowego. Niewypełnienie go skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Choć niewskazany wprost obowiązek doskonalenia zawodowego radców prawnych ma swoje ustawowe umocowanie. Zgodnie z art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych do zadań samorządu należy doskonalenie zawodowe radców prawnych. W art. 60 pkt 8 lit. h ustawy kompetencję do uchwalania regulaminów dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych powierzono Krajowej Radzie Radców Prawnych. Na tej podstawie to samorząd samodzielnie określa formę i zakres doskonalenia zawodowego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez radców prawnych zawodu i zabezpieczenia prawa klienta do uzyskania odpowiedniej ochrony prawnej swoich interesów.

40 PUNKTÓW DO ZDOBYCIA
Konieczność przestrzegania reguł samorządowych dotyczących doskonalenia zawodowego ma swoje oparcie również w art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zgodnie z zawartymi w nim regulacjami radca prawny ma obowiązek dbać o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne i jest obowiązany brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu.
Zasady wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w określonym przez Krajową Radę Radców Prawnych cyklu szkoleniowym 2018?2020 wynikały z uchwały KRRP nr 103/IX/2015 z 11 grudnia 2015 r. Kolejny cykl szkoleniowy, który zakończy się w 2023 r., należy wypełnić w zgodzie z nową uchwałą nr 210/X/2020 przyjętą przez Krajową Radę Radców Prawnych 24 października 2020 r.
Wypełnienie zadań wynikających z tychże uchwał, prowadzące do zdobycia 40 punktów szkoleniowych w całym trzyletnim cyklu, decyduje o spełnieniu spoczywającego na radcach prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego.
Biorąc pod uwagę określone przez Krajową Radę sposoby umożliwiające zdobywanie punktów szkoleniowych (udział w szkoleniach, przygotowywanie publikacji, skończenie studiów doktoranckich, sprawowanie patronatu itp.) oraz bogatą ofertę szkoleniową, w tym prowadzoną w trybie online, przygotowywaną przez samorząd na poziomie okręgowym i krajowym, zdobycie wymaganej liczby punktów nie wydaje się zadaniem trudnym.
Pomimo tego są radcowie, którzy w ostatnim cyklu szkoleniowym nie zdobyli wymaganej liczby punktów szkoleniowych.

PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE
Obowiązek doskonalenia zawodowego, mający opisane powyżej oparcie w ustawie, powoduje, że jego zawinione niewypełnienie jako zachowanie sprzeczne z zasadami etyki oraz naruszające obowiązek zawodowy wyczerpuje znamiona przewinienia dyscyplinarnego. W bogatym już na ten temat orzecznictwie potwierdza to Sąd Najwyższy.
Z uchwał KRRP określających zasady wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego ? zarówno co do poprzedniego cyklu, jak i tego, który zakończy się w 2023 r., wynika, że w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu dziekani rad okręgowych izb radców prawnych sporządzają wykazy radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku, i informację tę przekazują rzecznikom dyscyplinarnym w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.