Raportowanie po liftingu

0

Zmiany zasady wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń w podatku od towarów i usług, mające bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego, obowiązują od 1 października tego roku1.

Dotychczas składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostają zastąpione przez jeden dokument elektroniczny (plik kontrolny) JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Składanie deklaracji VAT-7 nie będzie już konieczne. Po raz pierwszy nastąpiło to w rozliczeniu za październik tego roku.

Podatnicy VAT będą zobowiązani do podawania w pliku kontrolnym dodatkowych, szczegółowych informacji o transakcjach i przypisanych do nich kodach GTU. Dla usług prawniczych jest to kod GTU_12. Radca prawny, który wystawia fakturę VAT dokumentującą świadczenie usług doradztwa prawnego, nie jest zobowiązany do zawarcia w jej treści informacji o kodzie GTU. Pamiętajmy jednak, że podanie takiego kodu nie będzie błędem, a może ułatwić służbom finansowo-księgowym sporządzanie dokumentów rozliczeniowych przesyłanych do organów administracji skarbowej. Radcowie prawni, będący płatnikami VAT, są obowiązani oznaczać dodatkowo niektóre dokumenty, w tym w szczególności: faktury wystawione do paragonów ? oznaczenie FP, dokumenty wewnętrzne ? WEW czy faktury VAT dokumentujące wykonanie usługi na rzecz podmiotu powiązanego ? TP. Oznaczenia kodami GTU nie mają zastosowania do nabyć, stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług. Do korekt faktur wystawionych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT stosuje się nowe przepisy dotyczące oznaczania transakcji.

TYLKO ELEKTRONICZNIE

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej. Podatnicy będą wysyłać pliki do 25. dnia miesiąca ? za miesiąc poprzedni. Nowy JPK_VAT będzie miał dwa warianty: dla podatników rozliczających się miesięcznie ? JPK_V7M oraz rozliczających się kwartalnie ? JPK_V7K. Plik będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Ministerstwo Finansów udostępniło przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia, które mają pomóc im przygotować, podpisać i wysłać plik JPK_VAT z deklaracją. To nowa wersja aplikacji e-mikrofirma oraz formularz interaktywny, które służą do samodzielnego wypełnienia i wysłania plików. 

Formularz interaktywny umożliwia przygotowanie i wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie ? JPK_V7M i kwartalnie ? JPK_V7K. Z kolei aplikacja e-mikrofirma umożliwi wystawianie i zapisywanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowanie i wysyłanie plików JPK_V7M i JPK_V7K, a także JPK_FA. Do aplikacji będzie się można zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. 

POPRAWKI PRZEWIDZIANE

Podatnicy, na prośbę naczelników urzędów skarbowych, mogą skorygować ewentualne błędy w złożonej ewidencji JPK_VAT. Jeżeli podatnik w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania prześle skorygowany plik lub wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, nie zostanie ukarany. Jednak na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy będą uniemożliwiać weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł.