CMG przy KIRP patronem honorowym konkursu „Mistrzowie Mediacji”

0

W siedzibie KRRP w dniach 14?15.03.2018 r. miał miejsce finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Me-diacji, zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Współorganizatorem konkursu było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, a partnerem merytorycznym Centrum Szkoleń Praw-nych.
Patronatem honorowym V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji objęli: Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacyjne przy NRA, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja, jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, gdyż jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się też do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Jury w składzie: r. pr. Cezary Jezierski, r. pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, r. pr. Tomasz Maliński, adw. Ka-tarzyna Przyłuska-Ciszewska, mediator Dorota Siwiec, do finału zakwalifikowało trzy drużyny: TORWAR (Uniwer-sytet Mikołaja Kopernika), Ad Meritum (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz MedUJ (Uniwersytet Jagielloński).
Pierwszego dnia finału, każda z drużyn wzięła udział w szkoleniu przygotowanym przez dr. Grzegorza Frącz-ka, przedstawiciela Centrum Szkoleń Prawnych. Szkolenie było poświęcone tematyce mediacji gospodarczej. Dru-giego dnia każda z nich przedstawiła przed Jury symulację procesu mediacyjnego, na podstawie wcześniej opra-cowanego scenariusza, z położeniem jak największego nacisku na omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.
Jury spośród trzech drużyn wybrało zwycięską ? MedUJ, w której skład wchodzili: Tadeusz Zbiegień, Maria Włoskowicz, Urszula Małecka.