Nowe terminy egzaminów

0
High school or college student studying and reading in library

Po dwóch miesiącach od pierwotnie wyznaczonego terminu egzaminów radcowskiego i adwokackiego Minister Sprawiedliwości, po uzyskaniu rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, wyznaczył dodatkowy termin ich przeprowadzenia. Egzaminy zawodowe ? o ile nie przeszkodzi w tym sytuacja epidemiczna ? odbędą się w dniach 23?26 czerwca 2020 r.

Wyznaczony na 24?27 marca 2020 r. termin prawniczych egzaminów zawodowych ? radcowskiego i adwokackiego ? został przesunięty przez Ministerstwo Sprawiedliwości w połowie marca z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

NOWY TERMIN EGZAMINU

W takiej sytuacji w przypadku egzaminu radcowskiego zastosowanie musiał znaleźć art. 361 ust. 10 ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którym w przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez komisję egzaminacyjną w terminie Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu przez tę komisję egzaminacyjną.

W sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego 14 maja Prezes KRRP Maciej Bobrowicz skierował pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anny Dalkowskiej w sprawie uwag dotyczących organizacji egzaminu we wskazywanym przez ministra terminie. Uwagi powstały w oparciu o konsultacje z dziekanami rad okręgowych izb radców prawnych, którzy zgłosili swoje obawy co do sposobu przeprowadzenia egzaminu na warunkach wskazanych w rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, a dotyczących zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

Prezes KRRP poinformował, że samorząd radców prawnych jest gotowy do przeprowadzenia wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości egzaminu zawodowego, jeżeli tylko obowiązujące przypisy oraz względy bezpieczeństwa na to pozwolą. ? Przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno nastąpić przy zachowaniu zasad szczególnej ostrożności, tak by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa osób zdających i członków komisji egzaminacyjnych. Jednocześnie cały czas należy monitorować sytuację epidemiczną i na bieżąco reagować na zmieniające się warunki ? wskazywał w swoim stanowisku r. pr. Maciej Bobrowicz.

Ministerstwo podaje, że po zebraniu wszelkich informacji dziekani okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal egzaminacyjnych spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z wytycznymi GIS, w szczególności co do powierzchni sal, uzależnionych od liczby zdających przy zachowaniu odstępu między uczestnikami egzaminu wynoszącego co najmniej 2 m oraz zapewnienia określonych środków bezpieczeństwa.

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów poprzedziło również wejście w życie przepisów § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 16 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 878), mocą których spod obowiązujących zakazów i ograniczeń ? w szczególności prowadzenia przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności polegającej na wynajmie obiektów oraz zakazu zgromadzeń ludności ? wyłączono organizację i przeprowadzanie egzaminów określonych w przepisach odrębnych, a zatem również egzaminów adwokackiego i radcowskiego.

Na potrzebę zmian legislacyjnych w tym zakresie w swoim piśmie wskazywał Prezes KRRP. ? Przede wszystkim chcielibyśmy zaznaczyć, że istnieją wątpliwości prawne związane z uznaniem, że zgromadzenie się w jednym miejscu egzaminowanych i egzaminujących jest dopuszczalne prawnie w okresie obowiązywania stanu epidemii. Takie zgromadzenie wydaje się bowiem nie być objęte swoistym kontratypem związanym z działalnością zawodową lub służbową. W przypadku podzielenia przez Ministra Sprawiedliwości wątpliwości Krajowej Rady Radców Prawnych w tym zakresie konieczne byłoby podjęcie pilnych działań prawodawczych legalizujących taki rodzaj zgromadzeń, osobliwie w kontekście innych podobnych egzaminów, w tym egzaminów maturalnych ? przekonywał Maciej Bobrowicz.

Zgodnie z komunikatem ministerstwa egzamin radcowski i egzamin adwokacki w dodatkowym terminie zostaną przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, wskazane w ogłoszeniach o przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na początku grudnia 2019 r. 

Według nowego kalendarza egzaminacyjnego 23 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego. Na 24 czerwca 2020 r. na tę samą godzinę zostało zaplanowane zadanie z prawa cywilnego. 25 czerwca 2020 r. zdający będą musieli rozwiązać zadanie z prawa gospodarczego, a 26 czerwca 2020 r., młodzi prawnicy rozwiążą aż dwa zadania ? pierwsze z zakresu prawa administracyjnego i drugie z etyki. 

URLOP PRZED EGZAMINEM WEDŁUG TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Osoby zatrudnione na umowę o pracę chętnie korzystały z przewidzianego ustawą o radcach prawnych uprawnienia do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. I choć wiedza, którą młodzi prawnicy zdobywają w trakcie przygotowań będzie przydatna w przyszłości ? trudno zaprzeczyć, że przed kolejnym terminem egzaminu będzie trzeba ponownie poświęcić czas na bezpośrednie przygotowania. W związku z tym, że art. 34 ust. 3 ustawy o radcach prawnych wskazuje na możliwość skorzystania z uprawnienia dodatkowego urlopu tylko raz ? osoby, które skorzystały już z tego uprawnienia przed pierwotnie wyznaczonym egzaminem, nie mogłyby zrobić tego ponownie.

Po odwołaniu egzaminów w marcu wprowadzone zostały jednak szczególne w stosunku do uregulowań ustawy 
o radcach prawnych, a korzystne dla osób, które przystąpią do egzaminów, przepisy ? w ustawie tarcza 1.0 przyznane zostało prawo do dodatkowego siedmiodniowego bezpłatnego urlopu, natomiast w ustawie tarcza 3.0 ? prawo do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

Problem w tym obszarze dostrzegali również przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych, którzy zwracali się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia dodatkowego urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego i egzaminu adwokackiego w 2020 r.

I tak ? zgodnie z art. 31zi nowelizowanej w tym zakresie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ? w 2020 r. pracownikowi, który złożył w terminie wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24?27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie, przysługuje prawo do dodatkowego urlopu bezpłatnego, w wymiarze siedmiu dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym.

Zgodnie natomiast z art. 31zi1 powołanej ustawy w 2020 r. pracownikowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24?27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie i wykorzystał urlop na przygotowanie do danego egzaminu w niepełnym wymiarze 30 dni kalendarzowych, przysługuje prawo do wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym.

PRAWO DO ZWROTU OPŁATY 
ZA EGZAMIN

Regulacje tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziły również rozwiązanie, dzięki któremu kandydatowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24?27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie, przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty w pełnej wysokości, w przypadku złożenia przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia o dodatkowym egzaminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w danym egzaminie wraz z wnioskiem o zwrot opłaty. Opłata podlega wówczas zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.