Egzamin radcowski 2018

0

W wakacje Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło termin kolejnego egzaminu zawodowego. Jesień to najwyższa pora na opracowanie planu przygotowań do jednego z najtrudniejszych egzaminów w życiu prawnika, który tradycyjnie odbędzie się w połowie marca.

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej poinformował, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy Prawo o adwokaturze oraz art. 361 ust. 9 ustawy o radcach prawnych, w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 20?23 marca 2018 r. W ubiegłym roku egzamin rozpoczął się tydzień później.

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Egzamin przeprowadzony w ciągu czterech dni składa się z pięciu części. Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzyma zdający, który z każdej części egzaminu otrzyma ocenę pozytywną.

Pierwsza część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Druga część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Trzecia część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego będzie uprawniał do złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu, zdający będą mogli przystępować do kolejnych egzaminów radcowskich, z tym że egzamin ten będą musieli zdawać w całości.

W tym roku do egzaminu adwokackiego i radcowskiego przystąpiło łącznie 5512 osób. Więcej było zdających egzamin radcowski ? 2900 osób. Egzamin zawodowy zdało ponad 83 proc. kandydatów na adwokatów oraz ponad 79 proc. kandydatów na radców prawnych.??