O CELU APLIKACJI

0

Początek roku, wraz z którym aplikację tuż po przeprowadzonych ślubowaniach rozpoczynają aplikanci pierwszego roku, to dobry moment
na przypomnienie, jaki jest cel aplikacji radcowskiej.

Piotr Olszewski– radca prawny

Zgodnie z ogólnymi regulacjami zawartymi w ustawie o radcach prawnych celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu.

Natomiast celem szkolenia ? o czym mówi już regulamin odbywania aplikacji ? jest w szczególności pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawniczej, praktyczne zaznajomienie aplikantów z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i czynnościami wchodzącymi w jego zakres oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, zaznajamianie aplikanta z zasadami etyki zawodowej zobowiązującymi radcę prawnego do godnego wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego, a także należyte przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego.

Uzyskanie uprawnień

Celem aplikacji samym w sobie jest możliwość uzyskania tytułu radcy prawnego. Wielu adeptów prawa często zadaje sobie pytanie, czy nie lepiej wybrać pozaaplikacyjną drogę dojścia do zawodu, która na gruncie ustawy o radcach prawnych jest również możliwa. W czasach kiedy na rynku prawniczym jest tłoczno, trzeba być dobrym prawnikiem, mieć szeroką wiedzę i umiejętności, tak aby w trudnej zawodowo sytuacji móc się odnaleźć i wyspecjalizować. Jak wskazują radcowie prawni, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin, taką wszechstronność może zapewnić ukończenie aplikacji i to ta droga wydaje się najlepsza
w zdobyciu uprawnień radcy prawnego.

Potwierdzają to również przedstawicieli samorządu, których zdaniem to właśnie aplikacja najlepiej przygotowuje do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej
i daje aplikantowi możliwość nabycia wielu umiejętności koniecznych do należytego i godnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Chodzi o umiejętność prawniczego rozumowania i stosowania prawa, rozumienia problemów i znalezienia rozwiązań, umiejętność przedstawiania proponowanych rozwiązań w sposób zrozumiały i uporządkowany, umiejętność wystąpień publicznych, w szczególności przed sądami (styl, argumentacja), a także umiejętność stosowania w praktyce norm etyki zawodowej, w tym kształtowania prawidłowych relacji z klientami i innymi uczestnikami wymiaru sprawiedliwości.

Cel zawarty w rocie ślubowania

Tradycyjnie na przełomie grudnia i stycznia w okręgowych izbach radców prawnych odbywają się ślubowania nowych aplikantów, którzy od tego momentu stają się pełnoprawnymi członkami samorządu radców prawnych. Samorządy dbają, aby nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę, tak aby było również pretekstem do refleksji nad samą ideą przynależności do samorządu oraz nad przyszłymi latami ciężkiej pracy podczas szkolenia. Aplikacja radcowska uchodzi za jedną z najtrudniejszych aplikacji korporacyjnych ? jednak zdaniem przedstawicieli samorządu włożony trud zaprocentuje w przyszłości. ? Nasza aplikacja jest uznawana  za jedną z najtrudniejszych w Polsce, ale co za tym idzie otwiera przed państwem ogromne możliwości. Będziemy od was wiele wymagali, ale będziemy także wiele dawaćod siebie ? wskazywała podczas ślubowania warszawskich aplikantów rozpoczynających szkolenie w tym roku r.pr. dr hab. Monika Całkiewicz ? Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. ? Mogę obiecać, że wyposażymy was w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą państwu skutecznie konkurować na niełatwym rynku usług prawniczych.

Ślubowanie aplikantów należy uznać za przełomowy moment na ścieżce uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, przy którego okazji warto zastanowić się nad wartościami ściśle związanymi z uzyskaniem statusu aplikanta, a następnie radcy prawnego. Dla aplikantów pierwszego roku aplikacji radcowskiej droga do przystąpienia do egzaminu radcowskiego jest jeszcze długa. Na samym jej początku poważnie trzeba potraktować zasady związane z odbywaniem aplikacji i znać jej cele.

Wiele wskazówek na temat celu aplikacji znaleźć można już w samej rocie ślubowania, która w sposób symboliczny otwiera aplikantom ścieżkę ich przyszłej kariery zawodowej. ? ?Ślubuję uroczyście, że jako aplikant radcowski przyczyniać się będę do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki aplikanta wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachowywać tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego
i sprawiedliwości? ? głosi rota ślubowania.

Podczas inauguracyjnego przemówienia wygłoszonego podczas ślubowania aplikantów w Lublinie Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci kierować się będą wysokimi standardami etycznymi przewidzianymi dla radców prawnych wykonujących zawód zaufania publicznego oraz pamiętać będą o zobowiązaniach zawartych w rocie ślubowania.

Nauka etyki

O standardach etycznych, jakie obowiązują aplikanta w związku z ich przynależnością do samorządu radcowskiego, mówiono podczas wielu przemówień. Celem aplikacji jest ich nauka i odpowiednia realizacja. Przypomnieć warto, że aplikant radcowski w takim samym stopniu jak radca prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Różnice w wypełnianiu postanowień zawartych
w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego wynikają tylko z odmienności w obowiązkach i uprawnieniach radców prawnych i aplikantów. Już na samym początku aplikacji warto zapoznać się z zasadami etyki, które kształtują tożsamość zawodową radców i aplikantów.

Kodeks Etyki Radcy Prawnego zawiera kluczowe z punktu widzenia konieczności przestrzegania zasad etyki przez aplikanta uregulowanie. Zgodnie z art. 1 Kodeksu Etyki jego postanowienia stosuje się do radców prawnych, do prawników zagranicznych świadczących w Rzeczpospolitej Polskiej pomoc prawną w zakresie odpowiadającym czynnościom zawodowym radcy prawnego, ale także odpowiednio do aplikantów radcowskich.

Nie budzi wątpliwości, że ?odpowiednie stosowanie przepisów prawa? oznacza stosowanie odnośnych przepisów bez żadnych zmian do innego zakresu odniesienia, stosowanie ich z pewnymi zmianami lub też niestosowanie tych przepisów do innego zakresu odniesienia. ? Oznacza to, że każda regulacja zawarta w Kodeksie Etyki obowiązuje w stosunku do wszystkich aplikantów z niezbędnymi modyfikacjami wynikającymi z odmienności w prawach i obowiązkach radcy i aplikanta.

Fundamentem prawidłowego wykonywania zawodu jest konieczność poszanowania zasad etyki tego zawodu. ? Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby aplikant, który w przyszłości będzie wykonywał zawód radcy prawnego, nie był zobowiązany do przestrzegania zasad etyki na równi z radcą prawnym. Dlatego twórcy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oprócz radców prawnychi prawników zagranicznych wpisanych na listę radców prawnych zobowiązują do jego przestrzegania w sposób odpowiedni także aplikantów.

Według regulaminu odbywania aplikacji ? o czym mowa powyżej ? jednym z głównych celów przebiegu szkolenia
w ramach aplikacji, oprócz praktycznego zaznajomienia aplikanta z zasadami wykonywania zawodu oraz przygotowania do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, jest właśnie zapoznanie go z zasadami etyki zobowiązującymi radcę prawnego do godnego wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego.

Obowiązki aplikanta

Aby w sposób prawidłowy wypełnić założenia i cele aplikacji radcowskiej, na aplikanta nałożono określone, wymienione ogólnie w ustawie i regulaminie obowiązki. Ich uszczegółowienie zawarte jest również w innych przepisach wewnętrznych samorządu. Początek roku, w szczególności dla aplikantów pierwszego roku, powinien skłonić do zapoznania się z tymi obowiązkami.

I tak aplikant zobowiązany jest w szczególności do:

1) uczestniczenia w zajęciach aplikantów przewidzianych planem szkolenia;

2) samodzielnego pogłębiania wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych pod patronatem radcy prawnego;

3) uzyskania zaliczenia zajęć najpóźniej do 15 grudnia danego roku szkoleniowego;

4) przystępowania w terminach ustalonych przez Prezydium Rady do kolokwiów przewidzianych w planie szkolenia;

5) przestrzegania zasad etyki, regulaminu i uchwał organów samorządu zawodowego;

6) przestrzegania przepisów porządkowych,

7) uiszczania składki związanej z przynależnością do samorządu zawodowego;

8)     przystąpienia do egzaminu radcowskiego w wyznaczonym terminie.