To propozycja wysoce niedoskonała

0
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik Fot. Piotr Gilarski

Rozmowa z Włodzimierzem Chróścikiem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, na temat projektowanych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego.

Czy podziela pan krytyczne opinie dużej części środowiska prawniczego na temat procedowanej właśnie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (druk sejmowy nr 899)?

Oceniam tę propozycję ustawodawczą jako wysoce niedoskonałą. Jak wiadomo, najwięcej kontrowersji wzbudza wśród radców prawnych kwestia tzw. e-doręczeń, choć z niepokojem mówimy też o proponowanym orzekaniu w składzie jednoosobowym w sądach II instancji czy o znacznym poszerzeniu możliwości procedowania sądów na posiedzeniach niejawnych. Jasne jest, że wiele obszarów procedury cywilnej wymaga reformy, część zmian wręcz wymuszają ograniczenia związane z pandemią, natomiast myślę, że można byłoby wdrożyć rozwiązania lepsze i skuteczniejsze niż te obecnie proponowane. Przed tak szerokimi zmianami powinniśmy odbyć merytoryczną dyskusję w gronie zainteresowanych podmiotów. Zmiany ? lepiej przemyślane, przekonsultowane ? byłyby bardziej dopasowane do rzeczywistych potrzeb procesowych. Jako samorząd radców prawnych próbujemy taką dyskusję animować i przekonywać ośrodki decyzyjne do modyfikacji propozycji.

 A dokładniej? Jakie działania podejmuje KRRP w związku z wątpliwościami pojawiającymi się wokół planowanej noweli?

Działamy na każdym polu, na jakim jest to możliwe. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował już trzy opinie na temat proponowanych rozwiązań. Wraz z innymi przedstawicielami samorządu odbywam też wiele spotkań z interesariuszami tej nowelizacji ? jesteśmy już po konsultacjach w Ministerstwie Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta. Rozmawiamy również z przedstawicielami innych samorządów zawodowych, w tym adwokatury i rzeczników patentowych, szukając wspólnych stanowisk i postulatów. W każdym z tych gremiów przekonujemy do spojrzenia na proponowane regulacje prawne z perspektywy praktyki zawodowej pełnomocnika oraz płynnego przebiegu procesu.

Załóżmy, że nowelizacja wejdzie w życie w obecnym kształcie. Czy i jak samorząd wesprze radców w dostosowaniu się do nowych przepisów?

Nadal nie wiemy, w jakim finalnie kształcie przepisy wejdą w życie. Prace legislacyjne nad projektem są dopiero na początkowym etapie. Kiedy uzyskamy tę wiedzę, przedstawimy odpowiednie propozycje. Natomiast już teraz dyskutujemy i analizujemy możliwość opracowania narzędzi usprawniających pracę pełnomocników przy nowych wytycznych ? mam tu na myśli choćby rozwiązania informatyczne. W tym przypadku ? jak w wielu innych w przeszłości, ostatnio choćby przy okazji zmian legislacyjnych związanych z epidemią, będziemy wspierać radców prawnych w skutecznym wykonywaniu zawodu, zwłaszcza w szybko zmieniających się i niepewnych warunkach. Po to jesteśmy.

Red.