Konferencja „Brexit” – jego wpływ oraz wyzwania dla prawników

0
Europäische Flagge mit Stapeln von Euro Münzen vor blauem Himmel

Inspirujące prelekcje, solidna dawka prawniczej wiedzy i międzynarodowe doświadczenia ? pod takimi hasłami upłynęła konferencja ?Brexit ? jego wpływ oraz wyzwania dla prawników?, która odbyła się 26 lutego w formule online. Organizatorami wydarzenia były Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu. 

Konferencja online ?Brexit ? jego wpływ oraz wyzwania dla prawników? zgromadziła ok. 250 uczestników, przede wszystkim radców prawnych i aplikantów radcowskich z całej Polski, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Jej celem było podjęcie tematów związanych z brexitem szczególnie istotnych z punktu widzenia polskich prawników, jak również ich prezentacja z jak najszerszej międzynarodowej perspektywy. Podczas wydarzenia goszczono online znakomitych prelegentów z kilkunastu krajów. Prelekcje wygłosili: David Greene (prezes stowarzyszenia prawników Anglii i Walii), tytuł wystąpienia: ?Wielka Brytania jako miejsce prowadzenia biznesu prawniczego po brexicie?, Katarzyna Bogusławska (solicitor), tytuł wystąpienia: ?Wpływ brexitu na kwestie zatrudnienia obywateli polskich?, Donovan Lindsay (solicitor), tytuł wystąpienia: ?Usługi prawne po brexicie?, prof. Sara Chandler QC (Hon), tytuł wystąpienia: ?Wpływ brexitu na dostęp do wymiaru sprawiedliwości?, Carolina Marín Pedre?o (solicitor), tytuł wystąpienia: ?Wpływ brexitu na europejskie rodziny: kontakty, rozwody i uprowadzenia?, r. pr. Tomasz Szarek, tytuł wystąpienia: ?Rzeczywistość po brexicie ? jakie zmiany należy wprowadzić do umów handlowych. Najlepsze praktyki?, Piotr Szczepański, tytuł wystąpienia: ?Wpływ brexitu na jurysdykcję, współpracę sądową i wykonywanie orzeczeń?, dr Magdalena Wasylkowska-Michór, tytuł wystąpienia: ?Brexit a współpraca z UE w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego?, r. pr. Przemysław Rosiak, tytuł wystąpienia: ?Wybrane zagadnienia prawa pomocy publicznej i prawa konkurencji po brexicie w ramach umowy o handlu i współpracy (TCA)?, Dorota Beange (solicitor), tytuł wystąpienia: ?Przegląd wpływu brexitu na postępowania rodzinne z elementem międzynarodowym?.

Konferencja odbyła się na platformie Zoom, udział w niej był bezpłatny.

Red., www.kirp.pl

Webinarium AEA-EAL o mediacji i konwencji singapurskiej

Webinarium ?Mediacja: skuteczne narzędzie do rozwiązywania sporów handlowych i rodzinnych. Konwencja singapurska?, zorganizowane 28 stycznia przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) i Stowarzyszenie Mediatorów Gruzji, było okazją do spotkania zarówno praktykujących prawników, jak i doświadczonych mediatorów z 15 krajów.

Mediację dzieli się zwykle na dwa rodzaje: mediację sądową, kiedy jest to oficjalna procedura (lub jej część) rekomendowana przez sędziego, oraz mediację prywatną, w której strony sporu z własnej inicjatywy decydują się na skorzystanie z tego mechanizmu w celu rozwiązania konfliktu. W poszczególnych krajach stosunek mediacji prywatnej do sądowej jest różny. Status mediatorów również się różni. W niektórych państwach jest to zawód nieregulowany ? każdy może zostać mediatorem i zarządzać postępowaniem mediacyjnym, podczas gdy w innych mediatorzy podlegają obowiązkowej rejestracji po spełnieniu określonych wymogów. W niektórych krajach mediację musi prowadzić certyfikowany mediator (Belgia, Uzbekistan).
Z mediacji można korzystać w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i handlowych. Mediacja sądowa jest w większości krajów dobrowolna i wymaga zgody obu stron. Są jednak wyjątki od tej zasady: na przykład w Belgii sędzia może zarządzić mediację na wniosek jednej strony. W Kazachstanie w sprawach cywilnych i handlowych sędzia może sam być mediatorem.

Jak można wykorzystać mediację w sprawach transgranicznych? Ta kwestia jest uregulowana na poziomie międzynarodowym. W Europie jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Poza Europą istnieje wiele instrumentów prawnych, z których najnowszym jest Konwencja o międzynarodowych porozumieniach w sprawie ugód wynikających z mediacji (?singapurska konwencja o mediacji?), przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 2018 r. (weszła w życie 12 września 2020 r.). Obecnie sygnatariuszami konwencji są 53 państwa, w tym dwie największe gospodarki świata ? Stany Zjednoczone i Chiny. Konwencja zapewnia zharmonizowane ramy egzekwowania międzynarodowych ugód oraz jest dobrą alternatywą dla międzynarodowego arbitrażu i postępowań sądowych.

r. pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek

PERSONALIA

Joanna Wisła-Płonka przewodniczącą Komitetu CCBE ds. prawników europejskich

Decyzją Prezydencji Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Europy CCBE r. pr. Joanna Wisła-Płonka 22 stycznia została wybrana na przewodniczącą Komitetu CCBE ds. prawników europejskich.

Komitet CCBE ds. prawników europejskich (ang. EU Lawyers Committee) funkcjonuje w ramach Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE ? największej organizacji prawniczej w Europie. Zajmuje się sprawami dotyczącymi bezpośrednio prawników ? przygotowuje wytyczne i zalecenia, które mają na celu ułatwienie swobodnego przepływu prawników. Zajmuje się problematyką wynikającą m.in. ze stosowania dyrektyw dotyczących prawników (dyrektywa 77/249/EWG w sprawie swobody świadczenia usług, dyrektywa 98/5/WE mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych, dyrektywy 2005/36/WE zmienionej dyrektywą 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), zapewnia wiedzę ekspercką w przypadku różnorodnych inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu prawnika w Unii Europejskiej. Joanna Wisła-Płonka jest członkiem KRRP XI kadencji oraz przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP.

Red., www.kirp.pl