EGZAMIN RADCOWSKI 2022

0
Fot. Adobe Stock

Wszystkie egzaminy prawnicze na studiach czy kolokwia podczas aplikacji są ważne w drodze do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego ? jednak jej zwieńczeniem jest trwający cztery dni egzamin radcowski. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Sprawiedliwości egzamin odbędzie się w dniach 10?13 maja 2022 r. Na przygotowanie do egzaminu i wypełnienie niezbędnych formalności nie pozostało więc wiele czasu.

Egzaminy zawodowe radcowskie i adwokackie od wielu lat odbywają się w drugiej połowie marca. Wyjątkiem były lata epidemiczne ? 2020?2021 ? kiedy egzaminy zostały przesunięte na terminy majowe. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie tysięcy zdających, członków komisji egzaminacyjnych, osób wsparcia administracyjnego i technicznego i ich rodzin, a także ze względu na ciągle niepewną sytuację epidemiczną ? także w tym roku już po raz trzeci termin egzaminów został wyznaczony w okresie późnowiosennym.

W poprzednich dwóch latach w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii egzaminy przeprowadzone były w szczegółowo określonym przez organizatorów reżimie sanitarnym. W tym celu przygotowany był dokument Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów adwokackiego i radcowskiego. Określono w nim zasady uczestnictwa w egzaminie, ustawienia stolików, dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu komputerowego, a nawet sposób parkowania pojazdów przed miejscem, gdzie odbywały się egzaminy. Wytyczne wskazywały również, w jaki sposób, kto i kiedy musi zasłaniać usta i nos, a także to, w jaki sposób powinna odbywać się identyfikacja uczestników egzaminu. Biorąc pod uwagę sukcesywnie znoszone w kraju obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, należy przypuszczać, że w tym roku reżim sanitarny będzie dla uczestników egzaminów niezauważalny.

Harmonogram egzaminacyjny

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o radcach prawnych egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Egzamin przeprowadzany w ciągu czterech dni składa się z pięciu części. Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzyma zdający, który z każdej części egzaminu otrzyma ocenę pozytywną.

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości 10 maja 2022 r. od godz. 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego. Na 11 maja 2022 r. na tę samą godzinę zostało zaplanowane zadanie z prawa cywilnego. 12 maja 2022 r. zdający będą musieli rozwiązać zadanie z prawa gospodarczego, a 13 maja 2022 r. młodzi prawnicy rozwiążą aż dwa zadania ? pierwsze z zakresu prawa administracyjnego i drugie z etyki.

Pierwsza część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Druga część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.

Trzecia część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.

Czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.

Piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i Zielonej Górze.

Egzamin dla osób ?z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych?

Poza osobami, które ukończyły aplikację i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu, ten sam termin egzaminu radcowskiego dotyczy osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

– doktorów nauk prawnych;

– osób, które przez co najmniej cztery lata w okresie nie dłuższym niż sześć lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,

– osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej cztery lata w okresie nie dłuższym niż sześć lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze;

– osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej cztery lata w okresie nie dłuższym niż sześć lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;

– osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez co najmniej cztery lata w okresie nie dłuższym niż sześć lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

– osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy;

– osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

– osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy
o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych;

– osób, o których mowa w art. 292 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, czyli osób skreślonych z listy radców prawnych, które przez 10 lat nie wykonywały zawodu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu ? do 19 kwietnia 2022 r.

Przystąpienie do egzaminu to także szereg formalności, o których nie można zapomnieć. Osoby, które odbyły aplikację radcowską, wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego mogą składać w terminie do 19 kwietnia 2022 r. Osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, czyli osoby mające możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji, mogły złożyć niezbędne wnioski do 26 marca 2022 r.

W ogłoszeniu o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości przypomina, że zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć wiele, szczegółowo wskazanych przez MS dokumentów.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna wynosi w tym roku 2408 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości jako organizatora egzaminu.

Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi

Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego czas trwania każdej części egzaminu radcowskiego zostaje wydłużony o połowę
w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży:

– kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w okresie przeprowadzania egzaminu;

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu radcowskiego czynności technicznych, takich jak:

     – odczytywanie tekstu,

     – zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,

     – obsługa sprzętu komputerowego

     – wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.

Natomiast stosownie do treści § 9 ust. 5?8 ww. rozporządzenia zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego.  

Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią.

Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.

Próbny egzamin radcowski

Jednym z kluczowych zadań samorządu radców prawnych jest odpowiednie przygotowanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Z tego względu Krajowa Rada Radców Prawnych wspiera oraz koordynuje działania izb okręgowych na rzecz aplikantów. W związku z tym, zgodnie z przyjętymi jeszcze w ubiegłym roku założeniami związanymi ze zmianami sposobu odbywania aplikacji, Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała w tym roku po raz pierwszy ogólnopolski bezpłatny próbny egzamin radcowski. Odbył się w dniach 25?29 marca w formule online. Próbny egzamin radcowski miał za zadanie umożliwić aplikantom rzetelną ocenę stanu przygotowań do egzaminu zawodowego, zaznajomienie z jego formą oraz sprawdzenie się w warunkach możliwie bliskich egzaminowi.

Zadania próbnego egzaminu radcowskiego zostały udostępnione za  pośrednictwem platformy KRRP, przy użyciu   własnego   sprzętu   komputerowego  zdającego. Do próbnego egzaminu radcowskiego zgłosiło się 1206 osób.

Ogłoszenie wyników nastąpi jednocześnie dla wszystkich przystępujących do próbnego egzaminu w terminie do 15 kwietnia. Wraz z wynikami zostaną upublicznione rozwiązania ? opis istotnych zagadnień do poszczególnych zadań. Po otrzymaniu wyników zostanie zorganizowane spotkanie w formie online dla aplikantów radcowskich w celu omówienia najczęstszych błędów pojawiających się w sprawdzanych pracach.