Projekty i działania Prezydium KRRP X kadencji w latach 2016 – 2018

0

Mijający właśnie półmetek X kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych to okazja do podsumowania działalności jej organów i powołanych komisji oraz przybliżenia planów na kolejne dwa lata.

Leszek Korczak

Wiceprezes KRRP; nadzoruje działalność Oś­rodka Badań, Studiów i Legislacji oraz Centrum Edukacji Prawnej KRRP, koordynuje działalność w zakresie powszechnej edukacji prawnej, nadzoruje działalność wydawnictw naukowych KRRP, współpracuje z pionem dyscyplinarnym szczebla krajowego

Do zakresu moich zadań należy współpraca z Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz nadzór nad Ośrodkiem Badań Studiów i Legislacji i Centrum Edukacji Prawnej. Odczuwam satysfakcję z zainicjowania i doprowadzenia do funkcjonowania portalu orzeczeń WSD. Portal funkcjonuje od maja 2018 r. i ma służyć w pierwszej kolejności sędziom dyscyplinarnym oraz wszystkim osobom zainteresowanym samorządowym wymiarem sprawiedliwości. Zmieniona została formuła naszego sztandarowego projektu, jakim jest Konkurs ? Akademia Wiedzy o Prawie, adresowanego do młodzieży szkolnej. W 2018 r. pierwszy etap naszej Akademii odbył się w formie elektronicznej. Uważam, że zmiana formuły jest w dzisiejszych czasach koniecznością ? docelowo ma zwiększyć dostępność do konkursu, a co za tym idzie ? zwiększyć liczbę uczestników. Cele, które przyświecają Akademii, to zwiększenie rozpoznawalności zawodu radcy prawnego oraz popularyzacja wiedzy o prawie. W ramach OBSiL największym naszym zaangażowaniem było opracowanie przez samorząd Niebieskiej Księgi poświęconej planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie postępowania cywilnego. W tym obszernym dokumencie odniesiono się do propozycji zmian, ale co ważniejsze zaproponowano własne rozwiązania legislacyjne przygotowane przez ekspertów OBSiL oraz przesłane przez środowisko radców prawnych.

Michał Korwek

Wiceprezes KRRP; nadzoruje działalność zagraniczną i uczestnictwo radców prawnych w strukturach międzynarodowych, integrację środowiskową radców, informatyzację

W zakresie działalności międzynarodowej udało się zracjonalizować i uporządkować kwestie związane z uczestnictwem radców prawnych w konferencjach i posiedzeniach międzynarodowych organizacji prawniczych. W sposób znaczący zmniejszyliśmy wydatki w tym zakresie, dostosowując je do potrzeb działalności międzynarodowej KIRP. Informacje o działalności tych organizacji, przetłumaczone na język polski biuletyny organizacji oraz informacja o zagranicznej działalności KIRP są wysyłane do wszystkich izb radców prawnych. Na stronie KIRP w zakładce Działalność zagraniczna znajdują się (również przetłumaczone na język polski) aktualne stanowiska podmiotów zagranicznych dotyczące sytuacji w zakresie praworządności w Polsce oraz bieżące informacje dotyczące tej działalności. Komisja Zagraniczna co roku przeprowadza konkurs na najlepszy projekt zagraniczny, a także wspiera organizację konferencji międzynarodowych przez poszczególne okręgowe izby.

W obszarze działalności integracyjnej po zmniejszeniu środków przez KRRP na ten cel dostosowano wydatki do potrzeb radców prawnych bez likwidowania którejkolwiek imprezy integracyjnej, a nawet przy wzroście liczby uczestników w niektórych wydarzeniach. Trwają prace nad regulacjami dotyczącymi dofinansowania przez KIRP wydarzeń organizowanych przez okręgowe izby. Tworzony jest również portal internetowy, którego celem jest integracja radców prawnych w aspektach ich zainteresowań i hobby.

W kwestii działalności informatycznej dokonaliśmy renegocjacji umów z dostawcami i podwykonawcami, obniżając wydatki. Strony www zostały uporządkowane i zyskały nowe funkcje. Dostosowano je do wymagań RODO i zaproponowano izbom zawarcie umów, jakich wymaga RODO w zakresie przetwarzania danych radców prawnych. Obecnie przeprowadzamy migrację danych na nowe serwery. Trwają prace zmierzające do zintegrowania naszego systemu ewidencyjnego z systemem informatycznym usprawniającym pracę sądów powszechnych, w zakresie korzystania z informacji o pełnomocnikach zawodowych, udostępnionych przez samorządy zawodowe radców prawnych spełniającym wymogi art. 601 ustawy o radcach prawnych.

Ryszard Ostrowski

Wiceprezes KRRP; koordynuje działalność w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego, nadzoruje działalność Krajowego Zespołu Wizytatorów, koordynuje na szczeblu krajowym realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, reprezentuje KRRP na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, nadzoruje realizację umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

Pierwsza z dwóch części obecnej kadencji samorządu radców prawnych poza wykonywaniem nałożonych przez KRRP obowiązków, takich jak: nadzór nad Komisją Etyki i Wykonywania Zawodu, współpraca z Krajowym Zespołem Wizytatorów, współpraca z KRS-em, koordynacja działań związanych z realizacją umowy generalnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, rozpatrywanie skarg wpływających do KRRP, zdominowana została dwoma istotnymi dla radców prawnych tematami.

Pierwszy z nich to prezydencki projekt ustawy zmieniającej ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej przedłożony w 2017 r. parlamentowi. Przerwane w II półroczu 2017 r. prace nad tym projektem nabrały w 2018 r. przyspieszenia. Uczestnictwo w pracach komisji sejmowych i senackich oraz w rozmowach z przedstawicielami Prezydenta w ramach dyskusji nad kształtem proponowanych zmian zmierzały do poprawy kształtu ustawy. Z przykrością skonstatować jednak należy, że mimo szerokich propozycji zmian zapisów, takich jak stworzenie jasnych kryteriów udzielania naprawdę potrzebującym nieodpłatnej pomocy prawnej, umożliwienie prowadzenia edukacji prawnej przez radców prawnych i adwokatów czy też zachowanie dotychczasowego ducha ustawy mającej na celu świadczenie pomocy przez profesjonalnych radców prawnych i adwokatów w dotychczasowym wymiarze, w trakcie prac nad zmianą ustawy żadne z uwag radców prawnych i adwokatów nie były przedmiotem pogłębionej analizy ze strony większości parlamentarnej czy też przedstawicieli Prezydenta i żadna z uwag nawet o charakterze legislacyjnym nie została wzięta pod uwagę.

Drugi temat to prace nad zmianą umowy generalnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych zawartej przez KIRP, jak też rozpoczęcie prac nad wyborem ubezpieczyciela na kolejny okres. KRRP w czerwcu 2018 r. przyjęła projekt aneksu do umowy gwarantujący m.in. sprawniejszą likwidację szkód w sytuacjach powstania ich z przyczyn leżących po stronie kancelarii ? w obecnej chwili trwają uzgodnienia pomiędzy trzema ubezpieczycielami działającymi w koasekuracji.

W ramach współpracy z Komisją Etyki i Wykonywania Zawodu wskazać należy na to, iż trwają prace umożliwiające szerokiemu gronu radców prawnych zapoznawanie się z jakże ważnymi stanowiskami Komisji dotyczącymi spraw związanych z tajemnicą zawodową, informowania o wykonywaniu zawodu, zakazu reklamy czy innymi. Prace w tym zakresie są już na ukończeniu i wkrótce powszechnie korzystać będzie można z dorobku Komisji.

Istotnymi sprawami w toku są także prace nad wyborem ubezpieczyciela, gdyż dotychczasowa umowa ubezpieczenia radców prawnych wygasa 31 grudnia 2019 r., a także prace nad oceną systemu wizytacji radców prawnych, co wynika z wytycznych ostatniego zjazdu.

Zbigniew Tur

Wiceprezes KRRP; koordynuje działalność w zakresie spraw związanych z aplikacją, nadzoruje działalność Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych i Centrum Mediacji Gospodarczej

Aplikacja radcowska jest jednym z najbardziej newralgicznych elementów z bieżącej praktycznej działalności samorządu. Konieczność reformy aplikacji nałożył na nas ostatni Zjazd Krajowy z listopada 2016 r.

Uznaliśmy, że najlepiej jest powrócić do korzeni. Stąd dwukrotnie na Forum Aplikantów oraz kilkukrotnie w siedzibach izb spotkaliśmy się z przedstawicielami aplikantów. Rozmawialiśmy, ale nade wszystko słuchaliśmy. Zrobiliśmy ankiety, które wypełniło nie tylko ponad 1100 aplikantów, lecz także zrobili to członkowie rad poszczególnych izb radcowskich, dziekani oraz członkowie KRRP. System ten zdał egzamin i na tej podstawie ustaliliśmy hierarchię celów i dokonaliśmy reform. Przebudowanie programu aplikacji to niezwykle złożone zadanie. Trzeba było je przygotować tak, by nie zniszczyć samego szkolenia, a jednocześnie tak, by sami szkoleni byli zadowoleni. Dodatkowo ważne było, by każda z 19 radcowskich izb mogła zrealizować program na tym samym poziomie. Spośród pomysłów dwa wybijały się na pierwszy plan: wzmocnienie zajęć z umiejętności miękkich oraz poprawa relacji aplikant?patron.

Nic nie zmieni faktu, że nowoczesny, profesjonalny radca prawny będzie uprawiał swój zawód w innym niż jeszcze 20 lat temu otoczeniu. Tu królują relacje. Kto potrafi dobrze nimi zarządzać, kto potrafi rozmawiać z klientem, negocjować, zna podstawy psychologii społecznej, ten będzie wygrywał na rynku. Zwiększyliśmy zatem o 60% liczbę godzin nauki umiejętności miękkich. Program w pierwszym i drugim roku skupia się na komunikacji, sztuce przekonywania, mediacji i negocjacji, a na trzecim zaś na zarządzaniu, marketingu i prowadzeniu biznesu. Co istotne sam program i sylabusy z zakresów objętych zajęciami przygotowali najlepsi w tym zakresie w Polsce eksperci znający specyfikę pracy radcy prawnego. Niektórzy z nich przeprowadzili zwiastun projektowanych zajęć w trakcie Forum Aplikantów i został on wręcz entuzjastycznie przyjęty przez uczestników.

Postanowiliśmy także zacieśnić związki aplikantów z patronami. Tak by młodzi adepci prawniczej sztuki mieli z nich bardziej praktyczny pożytek. Unowocześniliśmy programy, zwiększyliśmy kontrolę nad patronami, zadbaliśmy, by patronami zostawali radcowie prawni o większym zawodowym stażu.

Robimy tę reformę po to, by dobrze i praktycznie przygotować radców prawnych do konkurowania na trudnym rynku usług prawnych. Z myślą o przyszłości i dla przyszłości naszego zawodu.

Elwira Szurmińska-Kamińska

Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych

Jako Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych jestem odpowiedzialna za nadzór nad pracą i funkcjonowaniem Biura, za wykonanie uchwał KRRP i Prezydium KRRP. Odpowiadam za sporządzanie protokołów z posiedzeń KRRP i Prezydium oraz pozostałych organów KRRP. W mojej gestii leży również przygotowywanie uchwał w sprawach osobowych radców prawnych i aplikantów, dla których Prezydium KRRP jest organem odwoławczym drugiego stopnia.

Kadencja ta jest dla mnie bardzo pracowita. Wiele spraw zostało zmienionych, m.in. struktura Biura KRRP, która wcześniej była rozbudowana, z pracą podzieloną na sekcje. Uznałam, że wystarczą jednoosobowe samodzielne stanowiska przypisane do zadań konkretnych członków Prezydium.

Nowością tej kadencji są wyjazdowe posiedzenia Prezydium KRRP i Krajowej Rady. Organizujemy je w poszczególnych izbach, a towarzyszą im spotkania z Radą OIRP, radcami oraz aplikantami, co jest szczególnie ważne teraz, na etapie opracowywania nowego programu aplikacji. Staramy się spotkać również z władzami miasta, w którym gościmy.

Raz w roku robimy też wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady. Jest ono okazją do pogłębienia wzajemnych relacji, rozmów koleżeńskich oraz poznania pracy izby i charakteru miasta. Dlatego zamierzamy jeździć nie tylko do dużych izb, ale również do małych. Chcemy być wszędzie, dowiedzieć się, jakimi sprawami te izby żyją.

Bardzo ważne są dla mnie także spotkania z aplikantami. Zawsze staramy się nadać wysoką rangę każdemu z tych wydarzeń ? w tym roku spotkanie z aplikantami, którzy otrzymali najlepszy wynik na egzaminie, odbyło się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z udziałem dr Hanny Machińskiej, zastępcy RPO, oraz przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości.

Danuta Koszyk-Ciałowicz

Skarbnik KRRP

W X kadencji odeszliśmy od zwyczaju przesuwania wydatków pomiędzy poszczególnymi działami budżetu, tak aby w żadnym z nich na koniec okresu rozliczeniowego, którym jest rok kalendarzowy, nie wykazywać przekroczeń.

Sporządzając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r., na który nie mieliśmy wpływu, wykazaliśmy, że w niektórych rodzajach działalności prowadzonej przez KIRP wykonanie budżetu przekroczyło zaplanowane wydatki, a w innych były one niższe od planu. Taką zasadą kierowałam się również, składając przed KRRP w czerwcu tego roku sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r., ponieważ pozwala ona ocenić, na ile realnie zaplanowano budżet oraz gdzie i dlaczego zaplanowane wydatki zostały przekroczone.

W sprawozdaniu za 2017 r. zwróciłam również uwagę na wysokie koszty najmowanego od 2011 r. lokalu przy Al. Ujazdowskich 41 w Warszawie i że płacone z tego tytułu kwoty czynszu można by przeznaczyć np. na spłatę zakupu własnego lokalu. Zakup albo najem tańszego lokalu na nową siedzibę KIRP wydaje się być koniecznością, bo obecna jest droga i nie zabezpiecza potrzeb biurowych Krajowej Izby Radców Prawnych.

Budżet KIRP na 2018 r. to 13 098 800 zł i w takiej też wysokości zostały przyjęte wydatki, z czego aż 11 350 000 zł stanowią wpływy z części składki odprowadzanej przez okręgowe izby. Dla porównania w 2017 r. była to kwota ponad 12 620 192 zł. KIRP dysponuje więc znacznymi środkami, ale i zadania samorządu na szczeblu krajowym są poważne i wymagają nakładów.

Budżet na 2018 r. został dobrze zaplanowany ? poprzedziły go bowiem ciężka praca i ustalenia ze wszystkimi odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zadań KIRP. Oczywiście trudno przewidzieć, jakie wyzwania staną jeszcze przed naszym samorządem.

Mam satysfakcję, że udało się w tej kadencji wiele rzeczy poprawić, zakończyć ? na przykład uzyskać zwrot kaucji za zlikwidowany uchwałą KRRP w 2013 r. lokal w Brukseli, a egzekwowanie należności i oszczędne gospodarowanie środkami pozwoliło na realizację założeń i planów KIRP w 2017 r. mniejszym niż planowano kosztem. Bieżący nadzór i monitorowanie wydatków przyniosły też wymierny efekt finansowy w 2017 r. ? odnotowaliśmy zysk bilansowy, podczas gdy od 2009 r. poprzednie lata kończyły się wyłącznie stratami bilansowymi.

Stan środków KRRP na rachunku bieżącym na dzień 30 listopada 2016 r. wynosił 205 820,72 zł, rachunki do zapłaty stanowiły kwotę 450 000,00 zł. Raport z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2016 do 31 października 2016 r. biuro Finans-Servis sp. z o.o. przekazało ówczesnemu Skarbnikowi KRRP p. Iwonie Bendorf-Bundorf.

W 2017 r.:

udało się wyegzekwować niezapłacone przez jedną z izb składki za 2014 r. w kwocie 119 799,48 zł. Składki te nie były ujęte w księgach rachunkowych roku 2014, 2015 i 2016, ani też nie zostały umorzone, nie było zatem możliwe prawidłowe ujęcie należnych składek;

wprowadzono bezwzględny wymóg dokumentowania kosztów podróży służbowej;

założono rejestr umów zawieranych przez KIRP na wniosek skarbnika;

sporządzono inwentaryzację środków trwałych na 31 grudnia 2016 r., które wykazały niedobory i nadwyżki środków trwałych. Niedobory środków trwałych zostały zdjęte z ksiąg inwentarzowych, a nadwyżki środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych;

zmieniono adresata nadanego w 1996 r. numeru NIP z Krajowej Rady Radców Prawnych na prawidłowy ? Krajową Izbę Radców Prawnych;

zdecydowano o comiesięcznej wysyłce do wszystkich centrów kosztowych informacji o wykonaniu budżetu, a na końcu na posiedzenie Prezydium KRRP informacji o wykonaniu budżetu i stanie środków KIRP oraz stanie wpłat składek przez okręgowe izby;

27 października 2017 r. uzyskano zwrot kaucji za lokal w Brukseli zlikwidowany w 2014 r. uchwałą KRRP z 24 maja 2013 r. (6522 euro);

od 2017 r. Prezydium KRRP nie dokonuje przesunięć wydatków pomiędzy planowanymi wydatkami, tak aby przedstawiać realne wykonanie budżetu.

W 2018 r.:

podpisano ugodę z OIRP w Gdańsku w przedmiocie uregulowania zadłużenia z tytułu opłaty sublicencyjnej za 2015 r. w kwocie 5391,00 zł, tj. 50% należności, z uwagi na wadliwe funkcjonowanie oprogramowania SORP;

uporządkowano podstawę prawną wnoszenia opłat sublicencyjnych przez okręgowe izby z tytułu druku legitymacji radcowskich z logo CCBE poprzez zawarcie umów z okręgowymi izbami radców prawnych w oparciu o umowę licencyjną z 13 marca 2006 r.;

zintensyfikowano działania mające na celu znalezienie lokalu na siedzibę KIRP.

Włodzimierz Chróścik

Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego

Za największy sukces w obecnej kadencji organów samorządu radcowskiego uważam realizację mojej inicjatywy uregulowania zasad zaciągania zobowiązań przez organy samorządu na szczeblu krajowym. Dzięki determinacji i wsparciu znacznej części członków KRRP w Regulaminie działalności samorządu radców prawnych i jego organów wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej majątkiem Krajowej Izby Radców Prawnych oraz zapewniające transparentność operacji finansowych, o co od dawna postulowałem na forum Krajowej Rady.

W bieżącej kadencji udało się również ugruntować ideę stałej organizacji Forum Młodych Radców Prawnych oraz Forum Aplikantów Radcowskich. Celem Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP jest stały rozwój tych zorganizowanych form współpracy młodych radców prawnych i aplikantów z poszczególnych okręgowych izb. W trakcie cyklicznych spotkań obydwu forów ich uczestnicy, dzieląc się doświadczeniami, wiedzą i pomysłami, mają okazję do identyfikowania swoich potrzeb i oczekiwań wobec organów samorządu oraz kreowania własnych inicjatyw w zakresie rozwoju zawodowego radców prawnych.

Cieszę się również, że samorząd radcowski uwzględnia wyzwania, jakie stoją przed nami w obliczu stałego rozwoju nowych technologii. Korzyści płynące z zastosowania udogodnień technologicznych przy świadczeniu usług prawnych są oczywiste, jednak profesjonalni prawnicy muszą ich używać ze szczególną ostrożnością, przede wszystkim z uwagi na konieczność zapewnienia należytej ochrony danych objętych tajemnicą zawodową.

Z myślą o optymalnym wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w praktyce zawodowej radcy prawnego, przy jednoczesnej minimalizacji związanego z tym ryzyka, Komisja zorganizowała konferencję pt. ?Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?. Uczestnicy konferencji mieli możliwość udziału w debacie o ryzykach, korzyściach i innych aspektach rozwiązań chmurowych z praktykami w dziedzinie IT oraz prawnikami, którzy wdrożyli takie rozwiązania. Wymiana wiedzy i praktycznych stanowisk, a także publikacja wydana na podstawie przebiegu konferencji, z pewnością przybliżyły radcom prawnym problematykę rozwiązań chmurowych, w szczególności w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych klienta.

Andrzej Domański

Kierownik Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych jako agenda Krajowej Rady Radców Prawnych jest jednostką zajmującą się organizowaniem różnych form doskonalenia zawodowego, adresowanych wyłącznie do radców prawnych, umożliwiającą tym samym w istotnym stopniu wypełnianie ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego. Działalność Centrum odbywa się na podstawie rocznych planów pracy uchwalanych przez KRRP. Jest ona finansowana z budżetu KIRP oraz w niektórych formach doskonalenia zawodowego z wpłat pochodzących od uczestników. Zakres tematyczny organizowanych form jest ustalany na podstawie propozycji pochodzących od radców prawnych, zgłaszanych m.in. w ankietach uczestników szkoleń, jak również wytycznych organów naszego samorządu dotyczących w szczególności doskonalenia w zakresie tzw. umiejętności miękkich. Jeśli chodzi o formy doskonalenia zawodowego, Centrum Szkolenia Ustawicznego, mając na względzie obowiązujący Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, organizuje ogólnopolskie szkolenia wielodniowe i jednodniowe, szkolenia e-learningowe, zajęcia warsztatowe oraz konferencje. W okresie od listopada 2016 r. do października 2018 r. Centrum przygotowało i przeprowadziło:

22 ogólnopolskie szkolenia wielodniowe,

21 ogólnopolskich szkoleń jednodniowych,

21 szkoleń e-learningowych,

5 zajęć warsztatowych,

1 konferencję tematyczną.

Tematyka, terminy i miejsca zorganizowanych form doskonalenia zawodowego są podane na stronie internetowej szkolenia.kirp.pl (archiwum szkoleń). Jak dotychczas z oferty CSU skorzystało w ciągu minionych dwóch lat łącznie 3762 radców prawnych. Na szczególną uwagę zasługują dane dotyczące liczby uczestników szkoleń e-learningowych, która wynosi 23 841, natomiast w 2017 r. z tej formy doskonalenia skorzystało 20 396 osób, co jak sądzę wielu z nas umożliwiło uzyskanie minimum punktów szkoleniowych (40 ? § 7 ust. 1 Regulaminu). Można zatem przyjąć, że przygotowana przez Centrum oferta szkoleniowa w sposób znaczący uzupełniła i uzupełnia formy doskonalenia zawodowego organizowane przez okręgowe izby radców prawnych.

Wobec powyższego jako kierujący Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych uważam, że wykonujemy swoje zadania w sposób należyty i akceptowany przez Koleżanki i Kolegów.

Anna Ignaczak

Przewodnicząca Komisji Aplikacji

W wyniku prac Komisji Aplikacji 9 czerwca br. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę nr 86/X/2018 zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej. Zmiany zasadniczo dotyczą dwóch obszarów ? programów szkoleniowych na poszczególnych latach aplikacji i sprawowania patronatu.

W ramach zmian programów szkoleniowych na każdym roku aplikacji ograniczono zajęcia w formie wykładów konwersatoryjnych na rzecz zajęć o charakterze warsztatowo-ćwiczeniowym, określając maksymalną liczbę godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych. Jednocześnie izbom przyznano uprawnienie do zwiększenia liczby godzin zajęć w formie ćwiczeń, w stosunku do wymiaru określonego w poszczególnych programach. Na każdym roku wprowadzono zajęcia z kompetencji miękkich, w łącznej liczbie 48 godzin.

W zakresie udoskonalenia zasad sprawowania patronatu wprowadzono instrumenty, których celem jest wzmocnienie instytucji patronatu, pogłębienie więzi patron ? izba ? aplikant, identyfikacja i personalizacja pracy z aplikantem. Uchwałą nr 87/X/2018 KRRP z 9 czerwca br. przyznano patronom cztery punkty szkoleniowe za każdy pełny rok szkoleniowy sprawowania patronatu, niezależnie od liczby aplikantów, nad którymi sprawowany jest patronat.

Realizując oczekiwania aplikantów oraz podnosząc standard zdawania kolokwiów pisemnych, Komisja Aplikacji prowadzi prace umożliwiające aplikantom wszystkich izb zdawanie kolokwiów przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, na wzór aplikacji komputerowej używanej podczas zdawania egzaminu radcowskiego.

Bartosz Opaliński

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP

W ciągu ostatnich dwóch lat jako członek Prezydium i Przewodniczący Komisji Integracji KRRP wraz z Koleżankami i Kolegami z Komisji oraz Wiceprezesem nadzorującym pion integracji kontynuowaliśmy prace nad coroczną organizacją tzw. czterech flagowych imprez KRRP: Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich i Snowboardowych, Spotkania Integracyjnego Mazury Cud Natury, Ogólnopolskich Mistrzostw w Tenisie, a także Ogólnopolskiego Rajdu Bieszczadzkiego. Wydarzenia te organizowane są już od kilkunastu lat. Staramy się utrzymać prestiż i wysoki poziom organizacyjny tych imprez.

Od początku X kadencji zrealizowane zostały założenia Komisji Integracji wiążące się ze współuczestnictwem KRRP w organizowaniu i dofinansowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się z inicjatywy okręgowych izb radców prawnych. Komisja po raz pierwszy chce zastosować i opublikować czytelne i transparentne dla wszystkich izb zasady, wedle których można uzyskać dofinansowanie. Zasady miałyby obowiązywać od przyszłego roku.

Od ponad roku Komisja Integracji prowadzi prace nad stworzeniem koncepcji i wdrożeniem Portalu Integracyjnego Radców Prawnych, który w założeniu ma stanowić miejsce spotkań i rozmów o zainteresowaniach i pasjach, zarówno tych zawodowych, jak i pozazawodowych. To inicjatywa, która umożliwi integrację za pomocą nowoczesnych technologii. Docelowo użytkownicy portalu będą mieli również okazję wsparcia organizacji imprez, w ramach których chcieliby przenieść ideę integracji z wymiaru wirtualnego do świata rzeczywistego. Dzięki temu integracja ma szansę objąć szersze grono naszych Koleżanek i Kolegów. Portal ma ruszyć już w 2019 r.

Bartłomiej Tkacz

Członek Prezydium KRRP odpowiedzialny za współpracę KIRP z biznesem, Prezes Zarządu Fundacji Radców Prawnych ?Subsidio Venire?

Wszystkie prowadzone przeze mnie projekty współpracy KIRP z biznesem dają bardzo wymierne korzyści radcom i aplikantom radcowskim, przy czym niektóre oferty zarezerwowane są wyłącznie dla przedsiębiorców.

Skala tych bonusów jest z każdym kwartałem większa, ponieważ coraz więcej osób korzysta z możliwości, jakie oferuje nasz samorząd w tym zakresie. Są to tańsze paliwa, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia na życie, pakiety medyczne, telefonia, usługi bankowe, programy informacji prawnej. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie www.warto.kirp.pl lub www.dlaradcow.pl.

Bardzo ważną częścią mojej działalności jest udzielanie pomocy z ramienia Fundacji ?Subsidio Venire? naszym Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli się z różnych przyczyn w trudnym okresie życia, oraz ich bliskim. To niezmiernie krzepiące, że możemy sami sobie pomagać. W tak licznej grupie, jaką stanowimy, naprawdę nie brakuje osób szukających pomocy i każdemu staramy się pomagać w ramach posiadanych przez fundację środków. Cieszy to, że każdego roku część z nas przekazuje 1% swojego podatku na rzecz fundacji, co stanowi jedyne źródło zasilenia jej konta. Średnio kwota ta sięga rocznie kilkunastu tysięcy złotych. Zachęcam w tym miejscu do rozważenia wspierania naszej fundacji, abyśmy nadal mogli pomagać. Zarząd fundacji jest trzyosobowy, poza mną na co dzień pracują w niej Grażyna Grzmil oraz Przemysław Kozdój. O tej pracy nie mówimy wiele, skupiamy się na jak najszybszym udzieleniu pomocy.

Dodatkowo staram się w miarę możliwości uczestniczyć jako radca prawny i członek władz krajowych samorządu radcowskiego w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych dotyczących największego wyzwania, przed jakim znalazł się nasz kraj, notabene w okresie świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości, nazywanego ogólnie reinterpretacją pojęcia praworządność.

Ryszard Wilmanowicz

Przewodniczący Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych od 2017 r. do chwili obecnej przygotowała 40 stanowisk w odpowiedzi na wnioski zgłaszane do komisji. Udzielano też odpowiedzi na pytania wnioskodawców, które nie przybierały formy stanowiska.

Stanowiska komisji dotyczyły m.in. kwestii tajemnicy radcowskiej, konfliktu interesów, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa sądowego (art. 224 ustawy o radcach prawnych), form wykonywania zawodu radcy prawnego, art. 22 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i art. 12 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w kontekście wyznaczenia radcy prawnego przez dziekana jako tymczasowego pełnomocnika szczególnego stosownie do art. 138n ustawy ? Ordynacja podatkowa, reklamy, informowania o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, pozyskiwania klientów, wolności słowa i pisma, niezależności radcy prawnego, pełnomocnika z urzędu, wykonywania zawodu przez radcę prawnego na podstawie stosunku pracy, łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ze świadczeniem usług prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (w tym pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych), sposobu ustalania wynagrodzenia przez radcę prawnego z klientem, wybranych zagadnień związanych z prawomocnym orzeczeniem kary dyscyplinarnej zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego wobec komplementariusza spółki komandytowej jako formy wykonywania zawodu w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych, stosowania w działalności zawodowej wspólnego szyldu radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym, udziału prawnika zagranicznego w naborze kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i samorządowych, uprawnień aplikanta przed upływem sześciu miesięcy aplikacji, art. 55 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Od początku X kadencji odbyło się sześć posiedzeń Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, w terminach: 15 marca 2017 r., 11?12 maja 2017 r., 30 listopada?2 grudnia 2017 r., 10?11 maja 2018 r., 23?25 sierpnia 2018 r., 18?20 października 2018 r.

Magdalena Witkowska

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

Jako członkini Prezydium KRRP i Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka w pierwszej kolejności zwróciłabym uwagę na wyrażane wielokrotnie przez Komisję krytyczne stanowiska w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, podkreślające ich wpływ na prawa zwykłego obywatela. W ramach popularyzacji orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy współpracy z RPO doszło do podpisania porozumienia gwarantującego tłumaczenie na język polski orzeczeń ETPCz ? wspólnymi siłami samorządu radcowskiego, adwokatury i kilku kancelarii prawnych. Dużą frekwencją cieszyła się zorganizowana w zeszłym roku przez Komisję konferencja poświęcona swobodzie wypowiedzi we współczesnym świecie, z udziałem m.in. Michaela O?Flaherty?ego ? Dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE, i Adama Bodnara ? Rzecznika Praw Obywatelskich. W celu upowszechniania tematyki praw człowieka wśród radców prawnych z poszczególnych okręgowych izb i zachęcenia do tworzenia Komisji Praw Człowieka w izbach zorganizowane zostały warsztaty prowadzone przez przedstawicieli tych izb, w których Komisje Praw Człowieka już działają. Nowe komisje powstały m.in. w Toruniu i Łodzi. Ważną częścią aktywności Komisji Praw Człowieka KRRP było organizowanie szkoleń i międzynarodowych warsztatów przy wykorzystaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej dla prawników reprezentujących osoby nieletnie oraz kobiety dotknięte przemocą.

Bazyli Zacharczuk

Członek Prezydium KRRP sprawujący nadzór nad wykorzystaniem Funduszu Seniora i współpracujący z okręgowymi izbami radców prawnych w zakresie działalności klubów seniora w ich obszarze

Przez ostatnie dwa lata nadzorowałem działalność pomocową dla radców prawnych seniorów będących w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej czy zdrowotnej. Opiniowałem ponadto planowane wydatki na realizację kolejnych turnusów sanatoryjnych finansowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora oraz aprobowałem wydatki z tym związane. Kapituła Funduszu Seniora prowadziła działania na rzecz radców prawnych dwukierunkowo: w formie udzielania zapomóg pieniężnych i dopłat do sanatoriów leczniczych oraz poprzez realizację zadań bez żadnych ograniczeń z pełną odpłatnością.

Uczestniczyłem w dorocznych naradach Kapituły Funduszu Seniora i Rady Klubu Seniora z działającymi w okręgowych izbach radców prawnych Rzecznikami Funduszu Seniora i z Przewodniczącymi Klubów Seniora.

W budżecie na 2018 r. wygospodarowano kwotę 30 tys. zł na zakup laptopa dla seniorów w każdej okręgowej izbie. Urządzenia zostały przekazane we wrześniu br.

Jako Członek Prezydium popierałem wniosek o zmianę § 7 ust. 1 Uchwały Nr 223/V/2000 KRRP w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej w kierunku sprecyzowania zapisów tej ustawy, co zostało dokonane na wrześniowym posiedzeniu KRRP.

W ramach działalności Kapituły Funduszu Seniora udało się ponadto spopularyzować cele i idee działalności Fundacji Radców Prawnych ?Subsidio Venire?, ze środków której udzielana jest również pomoc radcom prawnym i dzieciom sierotom po zmarłych radcach prawnych.

Fot. Piotr Gilarski (13), Archiwum KRRP (1)