Z PRAC PARLAMENTU

0

Przegląd najważniejszych zmian w ustawodawstwie ostatnich dwóch miesięcy.

W KOMISJACH:

Sejm przeprowadził łączną debatę nad projektami dotyczącymi wprowadzenia instytucji sądów pokoju (pierwotne druki sejmowe nr.: 1371, 1760, 1761, 1762, 1763 i 1763-A). Izba zapoznała się z propozycjami przedstawionymi przez Prezydenta RP oraz trzema poselskimi projektami ustaw. Zgodnie z propozycją głowy państwa sądy pokoju miałyby się zajmować rozstrzyganiem głównie spraw o wykroczenia oraz wybrane występki, gdy wartość szkody nie przekracza równowartości 10 tys. zł,
a także miałyby rozpatrywać też część spraw cywilnych. Instancją odwoławczą od rozstrzygnięć sądów pokoju miałyby być sądy rejonowe. Sędziowie pokoju byliby wybierani
w wyborach powszechnych. Jeden z klubów parlamentarnych zaproponował natomiast powołanie zamiast sędziów pokoju obywatelskich sędziów handlowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych , którzy mieliby pełnić funkcję zbliżoną do ławników w innych postępowaniach odrębnych. Przedłożone projekty ustaw budzą wątpliwości co do zgodności z ustawą zasadniczą, w szczególności w aspekcie dopuszczalności sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez osoby niebędące sędziami w znaczeniu konstytucyjnym. Wszystkie projekty zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Posłowie kontynuują prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1515). Ma ona na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego prawa holdingowego, które ma uregulować relacje między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi. Po odrzuceniu przez Sejm wniosku o odrzucenie projektu w I czytaniu Marszałek Sejmu skierowała go do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Niestety zgłoszone w ramach konsultacji publicznych uwagi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych nie zostały w przeważającej mierze zrealizowane przez projektodawców. Komisja, a wcześniej podkomisja, wprowadziła wiele zmian, lecz miały one wymiar głównie redakcyjno-legislacyjny. Wejście w życie ustawy zaplanowano na sześć miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uchwalone ustawy

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny, ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1344). Proponowane zmiany dotyczą zmian regulacji kodeksowych, m.in. dotyczących przerywania i zawieszania biegu przedawnienia przez wierzycieli składających kolejne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz co do roszczeń objętych umową o mediację, czy zniesienia wymogu aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Rozszerzona ma być także definicja wyzysku ? stanie się nim także wykorzystanie przez kontrahenta braku dostatecznego rozeznania drugiej strony co do celowości i skutków zawarcia proponowanej umowy przez drugą stronę. Sejm w trzecim czytaniu przyjął poprawki do ustawy zmieniające przepisy ustaw o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem COVID-19, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy dotyczącej zapewnienia kadr medycznych w stanie epidemii oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Po odrzuceniu poprawek Senatu, które zmierzały do wykreślenia z nowelizacji przyjętych przez Sejm w wątpliwym konstytucyjnie trybie poprawek dotyczących ?ustaw medycznych?, Prezydent RP 27 grudnia 2021 r. podpisał ustawę. n

Weszły w życie

 Zdniem 30 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2052), wprowadzająca zmiany w 14 ustawach, głównie dostosowując występującą w nich terminologię do aktualnego systemu prawnego. W ramach ustawy dokonano także zmian w ustawie o radcach prawnych, które dotyczą w większości zmian terminologicznych, a także ważną zmianę merytoryczną w art. 25, w którym stanowi się, że posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych jest potrzebne w momencie składania wniosku o wpis na listę radców prawnych, a nie przez cały okres wykonywania czynności, zajmowania stanowiska czy zatrudnienia, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5. Ostatnia zmiana była wynikiem poprawki poselskiej w trakcie prac komisyjnych i zgłaszane były w trakcie prac wątpliwości co do wykroczenia poza materię projektu ustawy przekazanego do Sejmu.

Od 10 stycznia 2022 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2289). Nowelizacja dotyczy postępowania egzekucyjnego z inwentarza i przedmiotów należących do rolnika. Projekt został wniesiony z inicjatywy Senatu, jest realizacją petycji i ma na celu przeniesienie katalogu zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji z poziomu rozporządzenia na poziom ustawowy. Wśród dodawanych przepisów art. 8301?8304 k.p.c. znalazły się też te, które
w przypadku wątpliwości co do treści opinii właściwej izby rolniczej umożliwiają powołanie biegłego w postępowaniu egzekucyjnym na okoliczność ustalenia dopuszczalnego zakresu zajęcia.

 1stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105). Podatkowa część programu Polski Ład wprowadza szereg zmian w systemie podatkowym, w tym również te mające wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego. Wśród propozycji znalazły się m.in.: zmiany w sposobie ustalania wysokości składki zdrowotnej dla każdej formy opodatkowania; wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych; kary pieniężne dla podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, którzy nie zapewniają współpracy kasy rejestrującej
z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewniana jest możliwość przyjmowania płatności zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących; wprowadzenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie. Zmiany te mogą mieć negatywny wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego, na co zwracała uwagę Krajowa Rada Radców Prawnych
w opinii do projektu z 20 września 2021 r.