O odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych na Podlasiu

0

Kilkudziesięciu radców prawnych z całej Polski wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez OIRP w Białymstoku i działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Przedmiotem zorganizowanego w Supraślu na Podlasiu szkolenia były zagadnienia etyki zawodowej i postępowania dyscyplinarnego radców prawnych. Było to kolejne spotkanie poświęcone doskonaleniu zawodowemu organów dyscyplinarnych samorządu radcowskiego.

szkoleniu wzięli udział sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego zastępcy, a także przedstawiciele Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu przy KRRP. Ponadto uczestniczyli w nim przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz sędziowie i rzecznicy dyscyplinarni z OIRP w Białymstoku.

 

Pierwszy dzień odbył się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonał Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KRRP Krzysztof Górecki. Prowadzący wykłady Leszek Korczak, Wiceprezes KRRP, oraz Tomasz Scheffler, Wicedziekan OIRP we Wrocławiu, przedstawili praktyczne aspekty związane z informowaniem o wykonywaniu zawodu a pozyskiwaniem klienta oraz podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Zagadnieniem wiodącym i wzbudzającym największe zainteresowanie w ożywionej dyskusji była jednak odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych za czyny popełnione w życiu prywatnym. Podobnie jak podczas ostatniej Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych we Wrocławiu zdania uczestników były zróżnicowane i podzielone.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad uczestnicy szkolenia odbyli długi spacer po Białymstoku, podczas którego mieli możliwość obejrzenia największych atrakcji turystycznych i historycznych miasta.

Obrady Komisji Etyki

W kolejnym dniu szkolenie odbywało się w zabytkowym Supraślu. Obrady rozpoczął Artur Ozimek, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie. Dotyczyły one zagadnień postępowania dyscyplinarnego przed sądem I i II instancji, a tematem dominującym była problematyka właściwego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego. Ciekawą bowiem kwestią jest stosowanie kar. Późniejsza dyskusja ukazała zróżnicowaną i niejednolitą praktykę w tej materii w różnych OIRP. Dużo uwagi podczas szkolenia poświęcono również zagadnieniu udziału radcy prawnego w nieformalnych czynnościach egzekucyjnych.

Szkolenie było także okazją do posiedzenia Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Podczas dwudniowych obrad poruszono tematykę rozszerzonego zakresu podmiotów uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, następstwa prawnego i prowadzenia spraw w toku po śmierci radcy prawnego, poddawania się radców prawnych zatrudnionych na zasadzie in house i B2B badaniom w celu ustalenia profilu psychologicznego, prowadzenia przez radcę prawnego sklepu internetowego, a także kwestii wglądu do akt prowadzonych przez radcę prawnego podczas wizytacji. Część z omawianych kwestii wkrótce znajdzie odzwierciedlenie w stanowiskach komisji.

Po zakończeniu drugiego dnia szkolenia uczestnicy zwiedzili Supraśl, a część z nich udała się do Grodna na Białorusi.

Potrzebne kolejne spotkania

Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem radców prawnych. Uczestnicy zgodzili się, że niezmiernie istotne są spotkania przedstawicieli organów dyscyplinarnych KIRP wszystkich szczebli, na których można wspólnie dokonywać identyfikacji problemów, ujednolicać standardy i wymieniać poglądy w zakresie rozwiązań prawnych.