2231 NOWYCH RADCÓW PRAWNYCH

0
Business partnership meeting concept. Businessmen making handshake in the city. Successful businessmen handshaking after good deal withe Double exposure city background

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego. Zdało go aż 88% kandydatów na radców prawnych. Gorzej poradzili sobie przyszli adwokaci, gdzie odsetek zdawalności wynosił ok. 81%.

Piotr Olszewski
radca prawny

Maraton egzaminacyjny przeprowadzony w nadzwyczajnym reżimie sanitarnym nie odbywał się w tradycyjnym terminie w marcu ze względu na trwający ciągle stan epidemii. Przeprowadzono go w dniach 18?21 maja. W tym samym terminie odbywał się również egzamin adwokacki. Od 12 do 14 maja przeprowadzono egzamin komorniczy. Choć zdający znali swoje wyniki wcześniej, na początku lipca opublikowano oficjalne wyniki egzaminów zawodowych.

Dobry wynik przyszłych radców

Ponad 88% młodych prawników zdało egzamin radcowski. Wynik pozytywny uzyskało 2231 przyszłych radców, negatywny 299 osób.

Dla porównania gorzej poradzili sobie kandydaci na adwokatów. Wynik pozytywny uzyskały 1422 osoby z 1755 zdających, co stanowi ok. 81%. Egzamin komorniczy zdało 58% ogółu kandydatów, tj. 49 osób.

Różne egzaminy zawodowe

W obecnej formule egzaminy zawodowe odbywają się od kilku lat. Jak się wskazuje, doświadczenie zespołów układających zadania egzaminacyjne sprawiło, że poziom zdawalności jest co roku podobny. Według zdających egzamin w takim kształcie pozwala w sposób obiektywny zweryfikować wiedzę i umiejętności przyszłych radców prawnych z najważniejszych dziedzin prawa.

Podobne wyniki na egzaminie zawodowym osiągają adwokaci. Formuła egzaminu adwokackiego jest tożsama z formułą egzaminu radcowskiego. Treścią różnią się jedynie zadania. Po zrównaniu uprawnień adwokatów i radców prawnych w zakresie możliwości bycia przez radców obrońcami w postępowaniu karnym od jakiegoś czasu pojawiają się pytania o sens przeprowadzania różnych egzaminów dla kandydatów na radców i adwokatów. Rezygnacja z tej formuły ucięłaby corocznie powracające dyskusje o różnym stopniu trudności tych zadań. Jednolite zadania egzaminacyjne mogłyby być dobrym odzwierciedleniem jednolitych już kompetencji zawodowych radców i adwokatów.

Pozytywny wynik egzaminu

Dla przypomnienia wskazać można, że pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymują zdający, którzy z każdej części egzaminu otrzymają ocenę pozytywną. Oceny rozwiązania każdego zadania egzaminu radcowskiego dokonują niezależnie od siebie dwaj egzaminatorzy z dziedzin prawa, których dotyczy praca pisemna; jeden spośród wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, a drugi spośród wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji, poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu, z uwzględnieniem interesu strony, którą ? zgodnie z zadaniem ? reprezentuje.

Każdy egzaminator sprawdzający pracę pisemną wystawia ocenę cząstkową i sporządza pisemne uzasadnienie jej wystawienia, przekazując je niezwłocznie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, który załączył wszystkie uzasadnienia ocen cząstkowych ? dotyczące prac zdającego ? do protokołu z przebiegu egzaminu radcowskiego.

Komisje egzaminacyjne podejmują uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego większością głosów w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna doręcza zdającemu uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych oraz dołącza do akt osobowych zdającego. Minister Sprawiedliwości publikuje natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, oraz imiona ich rodziców.

Egzaminatorzy podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych biorą pod uwagę tzw. opisy istotnych zagadnień prawidłowego ich rozwiązania, przygotowanego przez zespoły układające zadania, jednak opisy te nie wiążą egzaminatorów.

Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały o wyniku. Komisja II stopnia rozstrzyga o odwołaniu również uchwałą. Od tak podjętej uchwały komisji odwoławczej służy jeszcze skarga do sądu administracyjnego.

Egzaminy w liczbach

? Ponad 88% młodych prawników zdało w tym roku egzamin radcowski. Wynik pozytywny uzyskało 2231 przyszłych radców, negatywny 299 osób.

? Wśród kandydatów na adwokatów wynik pozytywny uzyskały 1422 osoby z 1755 zdających, co stanowi ok. 81%.

? Egzamin komorniczy zdało 58% ogółu kandydatów, tj. 49 osób.

? Egzamin radcowski i adwokacki odbył się w dniach 18?21 maja.

? Od 12 do 14 maja przeprowadzono egzamin komorniczy.

? W trzech egzaminach zawodowych ? radcowskim, adwokackim i komorniczym ? udział wzięły 4353 osoby.

? W pierwszym dniu egzaminu radcowskiego ? 18 maja ? zdający rozwiązywali zadanie z zakresu prawa karnego, 19 maja ? zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, 20 maja ? zadanie z zakresu prawa gospodarczego, a 21 maja ? zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub zasad etyki.

? Każdego dnia egzaminy (radcowski i adwokacki) rozpoczynały się o godz. 10 i trwały po sześć godzin (od pierwszego do trzeciego dnia egzaminu) lub osiem godzin (w czwartym dniu egzaminu).

? Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że według danych otrzymanych z poszczególnych komisji do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1756 zdających spośród 1786 osób, które złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu, a do egzaminu radcowskiego ? 2530 z 2548 osób dopuszczonych do egzaminu ? ok. 98%. Do egzaminu komorniczego przystąpiło 85 z 86 zgłoszonych osób.

? Podczas wszystkich egzaminów zawodowych 23 osobom niepełnosprawnym przedłużono czas każdej części egzaminu o połowę, a matkom karmiącym piersią przysługiwało do dwóch półgodzinnych przerw każdego dnia egzaminu. Skorzystało z tego 78 osób.

? Egzamin radcowski przeprowadziło w całym kraju 41 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu  i w Zielonej Górze).

? Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 395 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego ? 95, z zakresu prawa cywilnego ? 132, z zakresu prawa gospodarczego ? 90, z zakresu prawa administracyjnego ? 54  i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki ? 24. 

? Na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (206 ocen niedostatecznych), z prawa gospodarczego (103 oceny niedostateczne) i prawa karnego (101 ocen niedostatecznych). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (35 ocen niedostatecznych) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (24 oceny niedostateczne). 

? Na egzaminie komorniczym najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadania z pierwszej części egzaminu ? 31. Z zadania z drugiej części egzaminu wystawiono 7 ocen niedostatecznych, a z zadania z trzeciej części egzaminu ? 10 ocen niedostatecznych. Najmniej problemów przysporzyło zdającym zadanie z czwartej części egzaminu, z którego wszyscy uzyskali ocenę pozytywną. 

? Egzamin radcowski w 2020 r. zdało niemal 80% kandydatów. Do egzaminu przystąpiło wówczas 1893 zdających. Pozytywny wynik uzyskało 1506 osób.

? W 2019 r. pomyślny wynik na egzaminie radcowskim uzyskało aż 86% zdających spośród 2230 osób, czyli ponad 1700 osób.

? W 2018 r. egzamin radcowski zdało ponad 78% młodych prawników. Do egzaminu przystąpiło wówczas 2711 osób. Wynik pozytywny uzyskało zaś 2118 przyszłych radców.

? Po przeprowadzonym w 2017 r. egzaminie zawodowym egzamin radcowski zdało ponad 79% z 2840 kandydatów na radców.

? Po egzaminie w 2016 r. szeregi samorządu zasiliło 2425 osób.