VII Forum Aplikantów Radcowskich – Aplikanci debatowali o tym, jak uefektywnić aplikację

0
W trakcie forum aplikanci pracowali w trzech grupach, z których każda podjęła inny temat, Fot. OIRP w Białymstoku

Wartością jest to, że możemy rozmawiać o aplikacji radcowskiej z najbardziej zainteresowanymi, czyli aplikantami ? mówił w wystąpieniu inaugurującym VII Forum Aplikantów Radcowskich Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Wydarzenie odbyło się w dniach 4?6 listopada w Białymstoku, a jego tematem przewodnim były m.in. zagadnienia dotyczące upraktycznienia aplikacji radcowskiej.

W szczególności dyskutowano o sposobie prowadzenia zajęć i podziale materiału w programie aplikacji ? czy zajęcia prowadzone mają być punktowo, czy łączyć wiedzę z różnych dziedzin, by uczyć, jak skutecznie rozwiązać dany problem ? a także o ocenie zmian w procesie szkolenia aplikantów, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Zmiany te obejmują m.in. zastąpienie wykładów konwersatoriami, wprowadzenie obowiązku ewaluacji zajęć z uwzględnieniem postulatu praktyczności, wprowadzenie obowiązku uzasadniania oceny niedostatecznej z kolokwium lub indywidualnych konsultacji z aplikantem, dostosowania kolokwiów do formuły obowiązującej podczas egzaminu radcowskiego. Omówione zostało ponadto zaangażowanie aplikantów w działalność samorządu radców prawnych.

Na forum dyskutowano m.in. o sposobie prowadzenia zajęć i podziale materiału w programie aplikacji. Fot. Archiwum KIRP

W trakcie forum aplikanci pracowali w trzech grupach, które podjęły tematy:

I.   Ewaluacja zmian dokonanych w programie aplikacji ? wnioski de lege ferenda,

II. Praktyczna aplikacja ? nowe rozwiązania,

III. Aplikant w samorządzie.

? Grupa pierwsza planowane zmiany, np. wprowadzenie konwersatoriów w miejsce wykładów, oceniła pozytywnie. Opowiedzieliśmy także władzom samorządu o naszych propozycjach modyfikacji, np. przeniesieniu przedmiotu etyka na pierwszy rok ? powiedziała aplikantka radcowska III roku i przewodnicząca aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie Diana Piątek.

Grupa druga starała się odpowiedzieć na pytanie, jakie działania należałoby podjąć, aby aplikacja stanowiła faktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. ? Zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania, które stanowiły tak ogólne, jak i szczegółowe postulaty. Opowiedzieliśmy się za tym, aby:

l  powstały dla OIRP konkretne zalecenia w zakresie doboru prowadzących zajęcia i praktyki, sposobu organizowania szkolenia, terminów praktyk i kolokwiów spinających się z akurat przerabianą w ramach zajęć materią,

l  istniała możliwość specjalizacji w ramach zajęć i praktyk na aplikacji,

l  sposób przeprowadzenia i oceniania kolokwiów i egzaminu zawodowego jeszcze bardziej odpowiadał pracy prawnika (np. kolokwia oparte na aktach sprawy zamiast kazusach opisowych),

l  tworzone były kampanie informacyjne i uświadamiające patronów i pracodawców o problemach godzenia życia zawodowego z odbywaną aplikacją i życiem prywatnym oraz społecznym aplikantów.

Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Bartosz Opaliński. Fot. Archiwum KIRP

? Poza owocną pracą forum okazało się platformą otwartej rozmowy, debaty i wymiany doświadczeń w zakresie życia i działalności wszystkich izb w Polsce. Takie działania integrujące spotkały się z naszą dużą aprobatą i entuzjazmem ? mówiła aplikantka radcowska III roku z OIRP w Szczecinie Izabela Tutur-Dudek.

?Aplikant w samorządzie? to temat, jakim zajmowała się grupa trzecia. Dyskusja dotyczyła dwóch kluczowych zagadnień: wynagrodzenia aplikantów oraz udziału aplikantów w samorządzie.

? Zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, jakie mogą mieć wpływ na poprawę świadomości radców prawnych w zakresie wynagradzania swoich pracowników. Mamy pomysł przeprowadzenia kampanii ogólnopolskiej pod hasłem ?Dobre praktyki zatrudniania?, która będzie miała na celu promowanie godnego wynagradzania aplikantów. Stworzenie tzw. Błękitnej Linii Aplikanta, anonimowego systemu umożliwiającego zgłaszanie wszelkich naruszeń warunków pracy oraz płacy. Zaproponowaliśmy także stworzenie rad aplikantów w każdej izbie i na poziomie krajowym, które będą mogły opiniować planowane zmiany w szkoleniach aplikantów oraz proponować własne regulacje. Forum uświadomiło wszystkim konieczność organizacji spotkań z przedstawicielami samorządu ? mówiła aplikantka radcowska Justyna Cyrańska z OIRP w Szczecinie.

Poza wytężoną pracą był także czas służący integracji i zawieraniu nowych znajomości. Aplikanci odbyli spacer po Białymstoku, a członkowie władz i komisji samorządowych zwiedzili Muzeum Pamięci Sybiru. Ponadto Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Skarbnik KRRP, Dziekan Rady OIRP w Białymstoku Joanna Kamieńska oraz Wicedziekan Rady OIRP w Białymstoku Maciej Lewandowski złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Bohaterskie Matki Sybiraczki przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Red., www.kirp.pl