Powstanie seria monograficzna Biblioteka Radcy Prawnego

0

Omówienie prac prowadzonych w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nowych wyzwań, jakie przed nim stoją, było przedmiotem posiedzenia Rady Programowej OBSiL, które odbyło się 8 listopada w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas posiedzenia kierownik ośrodka przedstawił także projekt planu pracy OBSiL na 2023 r.

Otwierając posiedzenie, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik przedstawił podstawowe wyzwania, przed jakimi stają samorząd radcowski oraz jego agenda badawcza w nadchodzącym, 2023 r. Wskazał na oczekiwania stawiane przed ośrodkiem w najbliższych miesiącach.

Kierownik OBSiL prof. dr hab. Rafał Stankiewicz poinformował radę programową o zrealizowanych zadaniach w 2022 r., w tym o finalizacji prac nad trzema raportami ośrodka, ujętymi w planach pracy na kończący się rok kalendarzowy. Wskazał również, że ośrodek zaopiniował kilkaset projektów aktów prawnych, które wpływały do konsultacji lub zostały zaopiniowane z inicjatywy OBSiL. Podkreślono, że działalność ośrodka w kończącym się roku skoncentrowano głównie na pracach nad zmianami Kodeksu Etyki Zawodu Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.

Profesor Stankiewicz przedstawił także wstępne założenia planu pracy ośrodka na 2023 r. Wskazano na konieczność podjęcia szerokich badań rynku usług prawniczych, opartych głównie na kryteriach ekonomicznych. Kierownik OBSiL zapowiedział również przeprowadzenie badań prawnoporównawczych i przedstawienie raportu dotyczącego form wykonywania zawodu przez prawników w Europie oraz ustroju prawniczych samorządów zawodowych w państwach UE. Podkreślił równocześnie, że uchwalona przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych w lipcu br. zmiana Kodeksu Etyki Radcy Prawnego powoduje zwiększenie pracy ośrodka. Konieczne będzie przygotowanie cyklu publikacji materiałów informacyjnych dotyczących najistotniejszych zmian Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.

Omawiając dalej działalność wydawniczą OBSiL, kierownik ośrodka poinformował o planach opracowania serii monograficznej Biblioteka Radcy Prawnego, w której analizowane byłyby najważniejsze instytucje procesowe. Planowanym na przyszły rok pierwszym opracowaniem monograficznym w tym zakresie ma być instytucja apelacji w sprawach karnych. Taki wybór tematyczny pierwszego tomu jest odpowiedzią na potrzeby wskazywane przez środowisko radców prawnych.

W dalszej części posiedzenia r. pr. Sławomir Ciupa z OBSiL przedstawił problem zabezpieczenia tajemnicy zawodowej. Wskazał na nowy, bardziej podkreślający ten obowiązek przepis w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

W trakcie posiedzenia dyskusja koncentrowała się na tych aspektach aktywności ośrodka, które stanowią obecnie największe wyzwania stojące przed samorządem zawodowym oraz członkami naszego samorządu podsumował spotkanie kierownik OBSiL prof. dr hab. Rafał Stankiewicz. Rada programowa zaproponowała intensyfikację eksperckiej współpracy samorządu ze środowiskiem naukowym. Członkowie rady byli zgodni co do konieczności spojrzenia na różne aspekty wykonywania zawodu w szerokiej perspektywie badawczej (w tym przy uwzględnieniu czynników ekonomiczno-rynkowych). Omówiono w tym względzie konkretne propozycje badawcze. Zauważono konieczność intensyfikacji współpracy ośrodka ze Społeczną Komisją Kodyfikacyjną. Wskazano także, iż w zakresie aktywności ośrodka powinna pozostawać szersza współpraca z grupami badawczymi młodych naukowców oraz studenckimi kołami naukowymi dodał prof. Stankiewicz.

Radę Programową Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji tworzą: przewodniczący r. pr. Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP (OIRP w Warszawie), oraz członkowie dr Alicja Jagielska-Burduk (OIRP w Bydgoszczy), dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr (OIRP we Wrocławiu), dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (OIRP w Warszawie), prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (OIRP w Katowicach), prof. dr hab. Bronisław Sitek (OIRP w Warszawie), dr hab. Piotr Stec, prof. UO (OIRP w Katowicach).

Red., www.kirp.pl