Radca prawny Mirosław Wróblewski prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

0

Sejm powołał r. pr. Mirosława Wróblewskiego na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowo powołany prezes UODO zastąpi Jana Nowaka, który pełni tę funkcję od 2019 r.

Radca prawny Mirosław Wróblewski jest dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przewodniczącym Komisji Praw Człowieka KRRP. Ukończył studia prawnicze oraz 
politologiczne. Jest autorem blisko 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. W ostatnich latach przygotowywał lub współpracował w przygotowaniu stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich i reprezentował RPO w postępowaniach sądowych oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prezes UODO jest centralnym organem administracji publicznej do spraw ochrony danych osobowych w Polsce. Zgodnie z ustawą jest powołany na czteroletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych monitoruje przetwarzanie danych osobowych na terytorium Polski. Prezes urzędu ma uprawnienia do występowania z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom, które dopuściły się naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych.

Prezes UODO prowadzi postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, może nakładać na podmioty zobowiązane do przestrzegania RODO kary pieniężne. Serdecznie gratulujemy radcy prawnemu Mirosławowi Wróblewskiemu i życzymy sukcesów na nowym stanowisku!