Egzamin radcowski 2019 ? terminy i formalności

0

Wielkimi krokami zbliża się kolejny egzamin radcowski. Przystąpią do niego prawnicy, którzy ukończyli aplikację, a także osoby mogące przystąpić do egzaminu bez jej odbywania. Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości egzamin zostanie przeprowadzony w dniach 26?29 marca 2019 r. Przystąpienie do niego to także wiele formalności, o których nie można zapomnieć.

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Egzamin przeprowadzony w ciągu czterech dni składa się z pięciu części. Pozytywny wynik egzaminu radcowskiego otrzyma zdający, który z każdej jego części otrzyma ocenę pozytywną.

Pierwsza część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowany na potrzeby egzaminu.

Druga część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.

Trzecia część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.

Czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.

Piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej.

Harmonogram egzaminacyjnych zmagań

26 marca 2019 r. od godz. 10 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego. Na 27 marca 2019 r. na tę samą godzinę zostało zaplanowane zadanie z prawa cywilnego. 28 marca 2019 r. zdający będą musieli rozwiązać zadanie z prawa gospodarczego, a 29 marca 2019 r. młodzi prawnicy rozwiążą aż dwa zadania ? pierwsze z zakresu prawa administracyjnego i drugie z etyki.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

Ważne terminy i opłaty

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radowskiego muszą złożyć do 9 lutego 2019 r. osoby mające możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji oraz do 5 marca 2019 r. osoby, które odbyły aplikację radcowską. Do wniosku należy dołączyć wiele szczegółowo wskazanych przez MS dokumentów. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wybranej komisji egzaminacyjnej. Opłata egzaminacyjna wynosi w tym roku 1,8 tys. zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości jako organizatora egzaminu.?