Dyskusja o promocji zawodu i rebrandingu samorządu radców prawnych

0

POSIEDZENIE KRRP I SPOTKANIE PREZYDIUM KRRP Z DZIEKANAMI RAD OIRP

W Warszawie 24 i 25 marca 2023 r. obradowała Krajowa Rada Radców Prawnych. Bogaty porządek obrad został w pełni zrealizowany, dyskusja przebiegła sprawnie i merytorycznie. Krajowa Rada zajęła się promocją zawodu radcy prawnego, systemem CSORP, działalnością OBSiL, czy rebrandingiem samorządu radców prawnych.

Przed rozpoczęciem dwudniowego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie członków Prezydium KRRP z Dziekanami Rad OIRP. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik poprosił Dziekanów Rad OIRP o wsparcie działań promujących zawód radcy prawnego wśród Polaków. – Trzeba stale wychodzić do ludzi i pokazywać, jak ważne są zawody zaufania publicznego, jaką pełnią funkcję w społeczeństwie i jak dużo mają mu do zaoferowania – mówił.

Samorząd radcowski organizuje w tym roku szereg wydarzeń promujących pośrednio lub bezpośrednio zawód radcy prawnego, m.in. Kongres Prawników Polskich, „Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”, Forum Młodych Radców Prawnych. Wspiera także kolejną edycję cyklu spotkań Tour de Konstytucja.

Na spotkaniu członków Prezydium KRRP z Dziekanami Rad OIRP omówiono także m.in. problem zróżnicowania stawek wynagrodzeń radców prawnych świadczących pomoc prawną z wyboru i urzędu. Przedstawiono także wyniki próbnego egzaminu radcowskiego, informacje dotyczące rozliczania kosztów aplikacji radcowskiej i sprawozdanie izb w kwestii postępowań dyscyplinarnych w 2022 r.

Pierwszym merytorycznym punktem z porządku obrad na posiedzeniu KRRP było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kampanii promocji zawodu radcy prawnego. – Chcemy dotrzeć do jak największej liczby Polaków, żeby przybliżyć im zawód radcy prawnego i to, jaką pomoc mogą od nas uzyskać – mówiła podczas referowania projektu Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła. Długofalowym celem kampanii ma być także edukacja Polaków w kwestii korzystania z pomocy prawnej oraz wspieranie marki zawodu radcy prawnego. Uchwała została przyjęta.

Następnie Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przygotowania nagrań szkoleń dla radców prawnych oraz aplikantów radcowskich, jak również nagrań innych realizowanych przez samorząd projektów. Członkowie Rady podczas omawiania punktu przypomnieli o kończącym się w tym roku cyklu szkoleniowym i ustawowym obowiązku zdobycia przez radców prawnych minimum 40 punktów szkoleniowych. Uchwała została przyjęta.

Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój zreferowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu działalności samorządu radców prawnych. – Wnosimy o to, aby komisje KRRP przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności raz na kwartał. Poza tym Prezydium KRRP w razie potrzeby będzie miało możliwość ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Zgromadzenia OIRP i Prezydium Rady OIRP – opisała istotne propozycje zmian w Regulaminie Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. Uchwała została przyjęta.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz wzoru legitymacji prawnika zagranicznego. – Zmiana uchwały jest konieczna, aby radcowie prawni mogli korzystać z legitymacji w aplikacji mObywatel. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji dostosowany zostanie nowy wzór dokumentu – mówiła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Krajowego Zespołu Wizytatorów Grzegorz Lorych zaprezentował sprawozdanie Krajowego Zespołu Wizytatorów i okręgowych zespołów wizytatorów. – W 2022 r. Krajowy Zespół Wizytatorów przeprowadził 19 wizytacji, wszystkie zakończono wynikiem pozytywnym – powiedział. Okręgowe zespoły wizytatorów sprawozdały zaś, iż w 2022 r. przeprowadziły łącznie 606 wizytacji radców prawnych, a nadto wydano ponad 1250 opinii.

Ważnym punktem posiedzenia KRRP było przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z rebrandingiem zawodu radcy prawnego i samorządu radców prawnych. Obszerną prezentację na temat potrzeby posiadania spójnego wizerunku marki przedstawił zaproszony na posiedzenie Tadeusz II Piotr Górski, założyciel firmy BrandLive. – Wizerunek marki musi być nowoczesny, profesjonalny, wiarygodny i uniwersalny, aby dobrze promował instytucję i gromadził jej członków w obrębie wspólnego celu – mówił[1].

Ostatnimi punktami z porządku obrad było przedstawienie informacji przez Wiceprezesa KRRP Michała Korwek dotyczącej pomocy socjalnej w OIRP oraz sprawozdanie z działalności Fundacji Radców Prawnych ,,Subsidio Venire” za rok 2022.


[1] Więcej w artykule Tadeusza II Piotra Górskiego „Z czego składa się tygrys?”