Inny niż wszystkie ? XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych

0

W nadzwyczajnych warunkach, w cieniu epidemii oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 7 listopada odbył się XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Władzom samorządu przez najbliższe cztery lata przewodniczyć będzie wybrany 
na Prezesa Włodzimierz Chróścik, obecny Wicedziekan, a wcześniej dwukrotnie Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

ograniczonym do niezbędnego minimum porządkiem obrad XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych, poza wyborem nowego Prezesa, zatwierdził sprawozdania krajowych organów upływającej kadencji, wybrał nowego Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, członków Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej, a także uchwalił wytyczne działania samorządu i jego organów. 

Do ostatniej chwili nie wiadomo było, jaką formę przybierze zwołany przez Krajową Radę Radców Prawnych krajowy zjazd. Jeszcze w październiku Krajowa Rada rozważała zorganizowanie zjazdu w tradycyjnej ? choć z zachowaniem wszelkich niezbędnych wymogów sanitarnych ? formie w części konferencyjnej Stadionu Narodowego. Szybko zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymusiła przeformułowanie tych zamierzeń i ostatecznie zjazd przybrał formę hybrydową. Część delegatów obecna była w wyznaczonym w uchwale Krajowej Rady miejscu na przeprowadzenie zjazdu ? tj. w Warszawie, zdecydowana większość natomiast brała udział w obradach zdalnie 
z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zjazd, inaczej niż zwykle, odbył się 
w ciągu jednego dnia.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania samorządu radców prawnych w stanie epidemii jest wyzwaniem bezprecedensowym. Sytuacja wymaga kompromisu pomiędzy koniecznością przestrzegania wymagań sanitarnych związanych z organizacją pracy, spotkań, posiedzeń organów ? bezpieczeństwa ich uczestników ? a koniecznością wypełnienia obowiązków nałożonych na organy samorządu zawodu zaufania publicznego, w tym związanych 
z przeprowadzeniem wyborów. Rok 2020 był w samorządzie rokiem wyborczym, w którym dobiegły końca kadencje jego organów. Wymagało to zorganizowania przemyślanego procesu wyborczego zarówno na szczeblu okręgowym, jak i krajowym. Dzięki staraniom Krajowej Rady Radców Prawnych, skutkującym także wprowadzeniem odpowiednich zmian ustawowych, zrealizowano w pełni i w sposób niezakłócony określony na początku roku kalendarz wyborczy. Zwieńczeniem tego procesu były wybory przeprowadzone podczas zjazdu.

W celu zachowania ciągłości kadencyjności organów na szczeblu krajowym, w tym samego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, krajowy zjazd, na którym przeprowadza się wybory, został zwołany przez Krajową Radę Radców Prawnych na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji krajowego zjazdu. W zwołanym na 7 listopada XII Krajowym Zjeździe Radców Prawnych udział wzięli delegaci wybrani przez zgromadzenia okręgowych izb radców prawnych (uprawnionych było 322 delegatów) oraz z głosem doradczym, niebędący delegatami: członkowie ustępującej Krajowej Rady Radców Prawnych, przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. Obradom przysłuchiwali się również przedstawiciele aplikantów radcowskich. Wraz z pracownikami i obsługą liczba uczestników całego przedsięwzięcia wyniosła ok. 350 osób. 

Sposób przeprowadzenia zjazdu w okresie epidemii Krajowa Rada określiła w specjalnie przygotowanym i uchwalonym 24 października Regulaminie Krajowego Zjazdu. Na jego podstawie przeprowadzono obrady. Uchwały natomiast były podejmowane przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie art. 14 hb ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Udział delegata w krajowym zjeździe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej był równoprawny 
z udziałem delegata w krajowym zjeździe w miejscu wyznaczonym w uchwale o zwołaniu krajowego zjazdu. Zgodnie z Regulaminem Zjazdu każdy delegat miał możliwość wzięcia w nim udziału osobiście w miejscu wyznaczonym przez Krajową Radę. Obowiązkowo w Warszawie musieli znaleźć się natomiast delegaci powołani do Prezydium Zjazdu oraz komisji zjazdowych.

PREZES TRZECH KADENCJI

Obrady XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych rozpoczął ustępujący Prezes KRRP Maciej Bobrowicz. Dotychczasowy prezes po raz pierwszy został wybrany na to stanowisko w 2007 r., po raz drugi w 2010 i następnie 
w 2016 r. Pomiędzy 2014 a 2016 r. był dyrektorem Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Jest też byłym prezesem Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych ?Lewiatan? i byłym prezesem Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także wieloletnim członkiem Społecznej Komisji ds. Konfliktów i Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W zjazdowym przemówieniu Maciej Bobrowicz podkreślił, że krajowy zjazd zawsze był świętem samorządu i była to doskonała okazja do tego, żeby debatować, rozmawiać i odnawiać przyjaźnie. ? Nigdy nie sądziłem, że moja ostatnia, trzecia kadencja w samorządzie będzie się kończyć w takich okolicznościach. Nie sądziłem również, że nie będzie mi dane osobiście was pożegnać, porozmawiać i podziękować za to, co żeście zrobili dla samorządu ? 
mówił ustępujący Prezes. 

? Pandemia kładzie się cieniem na naszym świecie, nie tylko w świecie prawników, ale nie poddajemy się, tak samo jak nie poddawaliśmy się przez ponad 30 lat naszego funkcjonowania, funkcjonowania samorządu. Tak samo nie poddaliśmy się, kiedy koronawirus pojawił się w Polsce. Wtedy zrobiliśmy wszystko, by w trudnym okresie pomóc radcom prawnym i samorządowi, i z tego, że nam się to udało, jestem, szanowni państwo, naprawdę dumny. Nie popadliśmy wtedy w panikę, która mogła skutkować zrujnowaniem finansów samorządu, nie wpadliśmy w obłęd dziwnych decyzji podejmowanych pod wpływem emocji, przygotowaliśmy skuteczny plan funkcjonowania w tej sytuacji i skutecznie go zrealizowaliśmy ? mówił podczas swojego wystąpienia były Prezes. Podkreślił także, że dziś jedyne, co powinno być pewne dla nas, to trwanie samorządu i zawodu radcy prawnego pomimo przeciwności losu, polityków i niechęci.

Maciej Bobrowicz przestrzegł, że przed jego następcą oraz przyszłą Krajową Radą Radców Prawnych staną trudne wyzwania, z którymi się jeszcze nie przyszło mierzyć. ? Chciałbym wszystkim nowo wybranym władzom samorządu życzyć rozwagi, roztropności i mocnego kręgosłupa. Nie wolno się poddawać, trzeba zawsze o nas walczyć ? powiedział na zakończenie.

Podczas obrad głos zabrał również jeden z wiceprezesów X kadencji ? Zbigniew Tur, który w imieniu własnym, jak 
i wszystkich członków Prezydium Krajowej Rady, a także delegatów obecnych na zjeździe podziękował ustępującemu Prezesowi za jego pracę na rzecz samorządu. Zwrócił uwagę na koncyliacyjne podejście byłego Prezesa do problemów, racjonalizm, spokój, konkretność, decyzyjność, perfekcjonizm, który powodował, że samorząd był przygotowany na pojawiające się problemy. ? Jeżeli ktoś z kolei myślał, że ta koncyliacyjność jest słabością, to akurat był w głębokim błędzie, ponieważ ona zawsze była przemyślana i zawsze gotowa na różnego rodzaju realizacje i konkretne podejście ? mówił Zbigniew Tur.

BUDOWANIE NOWOCZESNEGO, SKUTECZNEGO I NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDU

Po zweryfikowaniu przez zjazdową komisję mandatową zdolności zjazdu do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów, wyborze Prezydium Zjazdu oraz wyborze komisji skrutacyjnej przystąpiono do zrealizowania przyjętego porządku obrad. W pierwszej kolejności zjazd przyjął sprawozdania ustępujących organów. 

Bez wątpienia głównym zadaniem zjazdu było dokonanie wyboru nowych władz samorządu, w tym Prezesa KRRP. Jedynym zgłoszonym w tegorocznych wyborach kandydatem był Włodzimierz Chróścik, obecny Wicedziekan, a wcześniej dwukrotnie Dziekan Rady OIRP w Warszawie. 

W swoim wystąpieniu przed głosowaniem kandydat na Prezesa podsumował, że ostatnia kadencja obfitowała 
w wydarzenia stawiające fundamentalne pytania przed samorządem radców prawnych i jego organami ? o istotę misji samorządu, kierunki rozwoju zawodu radcy prawnego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym i prawnym, a także stosunek do kwestii ustrojowych państwa. ? Te wyzwania będą nam również towarzyszyć przez kolejnych kilka lat i mam głębokie przekonanie, że od działań samorządu w rozpoczynającej się za chwilę kadencji 
w dużej mierze zależy przyszłość radców prawnych ? mówił Włodzimierz Chróścik.

Zapewnił również delegatów o znajomości tradycyjnych obszarów działania samorządu, takich jak egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej, standaryzacja szkolenia aplikacyjnego oraz kształcenia ustawicznego członków samorządu, integracja czy promocja zawodu. ? Jestem przekonany, że te zadania musimy kontynuować, ale także modernizować i dostosowywać do zmieniających się warunków wykonywania zawodu radcy prawnego. Praktyczny obszar działalności samorządu zawodowego powinien mieć na celu zapewnienie wsparcia naszym koleżankom i kolegom ? dlatego powinniśmy dostarczać im narzędzi w postaci szkoleń, wsparcia technicznego, instrumentów promocji, które ułatwią radcom prawnym zmierzenie się z wyzwaniami gospodarczymi i technologicznymi, jakie niesie przyszłość, szczególnie w świetle trudnej sytuacji epidemicznej i prawdopodobnych zawirowań gospodarczych. Musimy także pamiętać o wzmacnianiu pozycji izb, kreowaniu nowoczesnych rozwiązań wspierających pracę samorządu, radców prawnych i budowaniu prestiżu zawodu ? przekonywał kandydat na Prezesa.

? Moim celem jest budowanie nowoczesnego, skutecznego i niezależnego samorządu ? zadeklarował Włodzimierz Chróścik. ? Z art. 17 Konstytucji RP wynika, że samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa. Ten przepis to nasze DNA. Zachowanie niezależności i ochrona pozycji zarówno samorządu, jak i zawodu radcy prawnego to nasze podstawowe zadanie ? podkreślił.

Na zakończenie swojego przemówienia kandydat na Prezesa zadeklarował, że każdy pomysł i każda idea wspierająca rozwój samorządu znajdą jego aprobatę i przestrzeń do realizacji.

W przeprowadzonych wyborach za jego kandydaturą opowiedziało się 253 delegatów, przy 32 głosach przeciwnych i 33 wstrzymujących się. Wyniki wyborów oznaczają, że od 7 listopada 2020 r. nowym Prezesem KRRP jest Włodzimierz Chróścik.

GŁÓWNY RZECZNIK DYSCYPLINARNY XI KADENCJI

Podczas krajowego zjazdu delegaci powierzyli sprawowanie funkcji Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego r. pr. Gerardowi Dźwigale. W głosowaniu uzyskał poparcie 275 delegatów, przy 10 głosach przeciw i 29 wstrzymujących się.

? Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że w swoim działaniu będę kierował się zasadą równości wobec prawa ? mówił w swoim przedwyborczym przemówieniu kandydat na GRD. ? Forma wykonywania zawodu, status, poglądy czy miejsce zamieszkania i przynależność izbowa nie będą miały dla mnie znaczenia, nie będą powodem odmiennego traktowania, natomiast zawsze ? czego wymaga prawo ? będę dokonywał indywidualnej oceny każdego przypadku 
i jego konkretnych uwarunkowań. Deklaruję również niezależność i apolityczność w mojej działalności. Moimi wytycznymi będzie prawo, zarówno powszechnie obowiązujące, jak i samorządowe, przyjęte przez demokratycznie wybrane organy, interpretowane w świetle wartości wspólnie wyznawanych w naszym społeczeństwie oraz samorządzie.

Gerard Dźwigała wskazywał także, że szczególnie istotne jest dla niego, aby procedura dyscyplinarna, w której 
w szerokim zakresie realizowane jest konstytucyjne i konwencyjne prawo do obrony oraz prawo osób pokrzywdzonych, była rzetelna i uczciwa. 

? Obce jest mi podejście, że cel uświęca środki, ponieważ nawet prawidłowe orzeczenie po nieuczciwym procesie może mieć skutek dewastujący dla zaufania do samorządu. Formy działania i program każdego rzecznika dyscyplinarnego wyznacza przede wszystkim ustawa o radcach prawnych, definiująca jego kompetencje. W tym wypadku jest to prowadzenie czynności sprawdzających i dochodzeń dyscyplinarnych, wnoszenie i popieranie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym wniosków o ukaranie radców prawnych, występowanie w postępowaniach odwoławczych przed WSD, a także reprezentacja przed Sądem Najwyższym, w tym wnoszenie kasacji od orzeczeń WSD. Każde to działanie będzie ukierunkowane ? tak rozumiem moją rolę, jeżeli obdarzycie mnie zaufaniem ? na ochronę naszych wspólnych wartości, takich jak uczciwość, rzetelność i profesjonalizm, godność, niezależność, ochrona tajemnicy zawodowej, unikanie konfliktu interesów czy lojalność w naszym wspólnym interesie.

Z przemówienia zjazdowego wynika, że celem nowego Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego będzie czuwanie nad szybkością i jakością postępowań dyscyplinarnych. ? Sądzę, że moje i zastępców zaangażowanie, nasza wiedza i połączone doświadczenia, a także zagwarantowane przez Krajową Radę Radców Prawnych zaplecze mogą zapewnić działanie sprawne, a jednocześnie o wysokich walorach merytorycznych.

WYTYCZNE DZIAŁANIA SAMORZĄDU 
I JEGO ORGANÓW XI KADENCJI

XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych zgodnie ze swoją ustawową kompetencją uchwalił wytyczne działania samorządu i jego organów. Mając na uwadze ciągłość działania samorządu i wskazując na aktualne zadania stojące przed samorządem, zjazd wezwał wszystkich członków Krajowej Izby Radców Prawnych, aby w aktywności samorządowej kierowali się wymienionymi niżej priorytetami. Są to:

1.   Stanowcza obrona wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej wolności oraz praw człowieka i obywatela, w tym praw przysługujących członkom samorządu radców prawnych oraz osobom przez nich reprezentowanym. Niezależność radcy prawnego przy świadczeniu pomocy prawnej oraz ochrona tajemnicy zawodowej stanowić muszą wartości podstawowe i niepodważalne.

2.   Wzmacnianie gwarancji niezależności samorządu radcowskiego, w szczególności zasady samodzielności samorządu radcowskiego w zakresie postępowania dyscyplinarnego.

3.   Troska o fundament etyczny zawodu. Pogłębianie aksjologii i deontologii oraz etosu zawodowego radców prawnych.

4.   Zwiększenie wpływu samorządu na tworzenie prawa poprzez wzmocnienie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, zabieganie o udział w spotkaniach i debatach z organami i osobami zaangażowanymi w proces legislacyjny, monitorowanie i opiniowanie projektów ustaw, zwłaszcza istotnych dla funkcjonowania samorządu radcowskiego, przez cały proces legislacyjny.

5.   Przygotowanie nowelizacji ustawy o radcach prawnych, uwzględniającej doświadczenia i problemy w jej stosowaniu oraz aktualne uwarunkowania i potrzeby.

6.   Wszechstronne opracowanie zagadnień obejmujących możliwości i uwarunkowania oraz przeciwskazania dla wykonywania zawodu radcy prawnego w spółkach kapitałowych, specjalizacji radców prawnych i liberalizacji ograniczeń w zakresie informowania o wykonywaniu zawodu oraz dopuszczalnych form promocji.

7.   Wprowadzenie procedur umożliwiających diagnozę potrzeb i poznanie opinii jak najszerszego grona członków samorządu oraz wdrożenie rozwiązań i podejmowanie decyzji z uwzględnieniem wyników tych analiz i badań.

8.   Budowa samorządu nowoczesnego ? wykorzystującego informatyzację, digitalizację, metody zdalnej komunikacji oraz społecznościową formułę wymiany informacji.

9.   Metodyczne wsparcie radców prawnych i aplikantów w unowocześnianiu metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy zawodowej.

10. Podnoszenie jakości kształcenia aplikacji radcowskiej, koncentracja na nauczaniu umiejętności praktycznych oraz wspieranie aplikantów jako pełnoprawnych członków samorządu radcowskiego.

11. Nasilona promocja zawodu, w szczególności przez kampanie prowadzone w środkach społecznego przekazu oraz działalność edukacyjną, społeczną i pro publico bono.

12. Wsparcie dla radców prawnych, zwłaszcza seniorów, a także aplikantów radcowskich będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Inicjowanie działań aktywizujących seniorów.

13. Zaktywizowanie i zmotywowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich do wzmożonego uczestnictwa w życiu samorządu. Wzbogacenie integracyjnych form aktywności radców prawnych i aplikantów radcowskich na gruncie zainteresowań zawodowych, społecznych, kulturalnych i sportowych.

14. Analiza znaczenia i aktywności samorządu na forum prawniczych organizacji międzynarodowych. Istotne merytorycznie uczestnictwo w pracach i posiedzeniach w zakresie zgodnym z wytycznymi zjazdu.

15. Podjęcie działań zmierzających do stworzenia zamkniętego funduszu emerytalnego dla członków samorządu radcowskiego.

Krajowy Zjazd Radców Prawnych w podjętej uchwale zobowiązał Krajową Radę Radców Prawnych do uszczegółowienia ustalonych priorytetów oraz ewaluacji stosowania się do uchwalonych wytycznych.

NADZWYCZAJNY KRAJOWY 
ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH 
JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU?

Przy okazji podjęcia uchwały dotyczącej wytycznych samorządu krajowy zjazd stwierdził, że z powodu trwającego w Polsce od 20 marca 2020 r. stanu epidemii i wynikającej stąd niemożności przygotowania i przeprowadzenia zjazdu w sposób zapewniający wnikliwą i wyczerpującą debatę dotyczącą kierunków działania samorządu radcowskiego w celu wypracowania wieloletniej wizji i strategii działania samorządu radcowskiego i uchwalenia wynikających 
z nich wytycznych konieczne jest zwołanie w 2021 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Idea ta popierana zgodnie wśród członków samorządu będzie realizowana w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. ?

KOLEGIALNE ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU KRAJOWYM

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji z uwzględnieniem stałych członków, 
wybranych przez zgromadzenia okręgowych izb radców prawnych: 

Prezes KRRP: 
Włodzimierz Chróścik 
? OIRP w Warszawie

OIRP w Białymstoku:
Joanna Kamieńska
Marek Najda
Przemysław Ślepowroński

OIRP w Bydgoszczy:
Alicja Jagielska-Burduk
Gabriela Krajczewska
Michał Rościszewski

OIRP w Gdańsku:
Jerzy Mosek
Bartosz Szolc-Nartowski
Maria Ślązak
Tomasz Wolny-Dunst

OIRP w Katowicach:
Grzegorz Łaszczyca
Ryszard Ostrowski
Katarzyna Palka-Bartoszek
Marek Wojewoda

OIRP w Kielcach:
Beata Cedro-Łosak
Weronika Filiks
Andrzej Głogowski

OIRP w Koszalinie:
Aleksandra Gibuła
Marta Kozłowska
Teresa Żurowska

OIRP w Krakowie:
Alicja Juszczyk
Andrzej Kadzik
Tomasz Korpusiński
Michał Krok
Marcin Sala-Szczypiński

OIRP w Lublinie:
Hanna Chabros

OIRP w Łodzi:
Andrzej Domański
Przemysław Fiuk
Grzegorz Wyszogrodzki

OIRP w Olsztynie:
Michał Korwek
Witold Lewandowski
Tomasz Parkasiewicz
Katarzyna Skrodzka-
-Sadowska

OIRP w Opolu:
Katarzyna Bisowska
Jolanta Konofalska
Bartłomiej Tkacz
Joanna Wisła-Płonka

OIRP w Poznaniu:
Grzegorz Lorych
Michał Pankiewicz
Andrzej Pieścik
Dariusz Szymczak
Zbigniew Tur

OIRP w Rzeszowie:
Aleksander Cisek
Piotr Kamiński
Bartosz Opaliński
Elżbieta Żelazko-
-Nowosielska

OIRP w Szczecinie:
Anna Biel

OIRP w Toruniu:
Stefan Mucha
Ryszard Wilmanowicz

OIRP w Wałbrzychu:
Sławomir Majka

OIRP w Warszawie:
Bartosz Brylski
Monika Całkiewicz
Jarosław Dąbkowski
Agnieszka Gajewska-Zabój
Piotr Grodzki
Adam Król
Łukasz Leja
Łukasz Oleksiuk
Anna Sękowska
Rafał Stankiewicz
Norbert Warecki
Katarzyna Wąsowska-Osial

OIRP we Wrocławiu:
Ewa Gryc-Zerych
Jan Łoziński
Tomasz Scheffler
Bogusław Sołtys

OIRP w Zielonej Górze:
Maciej Bobrowicz
Jowita Pilarska-Korczak

Członkowie Wyższego 
Sądu Dyscyplinarnego 
XI kadencji:

Tomasz Bajsarowicz 
? OIRP we Wrocławiu
Sławomir Bereza 
? OIRP w Lublinie
Mariusz Bochenek 
? OIRP we Wrocławiu
Katarzyna Brocławik 
? OIRP w Katowicach
Krzysztof Buczek 
? OIRP w Krakowie
Stanisław Chmielewski 
? OIRP w Bydgoszczy
Joanna Cisak-Kochaniewicz ? OIRP w Krakowie
Przemysław Ciszak 
? OIRP w Warszawie
Sławomir Ciupa 
? OIRP w Warszawie
Katarzyna Drożdż-Najbor 
? OIRP w Katowicach
Cezary Gawlas 
? OIRP w Warszawie
Krzysztof Górecki 
? OIRP w Olsztynie
Tomasz Jankowski 
? OIRP w Łodzi
Piotr Karwat 
? OIRP w Warszawie
Monika Klonowska 
? OIRP we Wrocławiu
Wiesław Kmiotek 
? OIRP w Rzeszowie
Leszek Korczak 
? OIRP we Wrocławiu
Leszek Krupa 
? OIRP w Katowicach
Paweł Libertowski 
? OIRP w Poznaniu
Adam Lonty 
? OIRP w Warszawie
Michał Łukasik
? OIRP w Toruniu
Joanna Pilewska 
? OIRP w Gdańsku
Sławomir Pilipiec 
? OIRP w Lublinie
Paweł Pleśniak 
? OIRP w Warszawie
Tomasz Prokopiuk 
? OIRP w Zielonej Górze
Michał Dominik Rajski 
? OIRP w Warszawie
Rafał Rybnik 
? OIRP w Białymstoku
Małgorzata Sajdak 
? OIRP w Katowicach
Arkadiusz Sawala 
? OIRP w Poznaniu
Dariusz Tadeusz Smejda 
? OIRP w Poznaniu
Daniela Sosin 
? OIRP we Wrocławiu
Marta Stryjek 
? OIRP w Warszawie
Edward Strzelecki 
? OIRP w Zielonej Górze
Karolina Szał 
? OIRP w Poznaniu
Piotr Trębicki 
? OIRP w Warszawie
Monika Urbaniak 
? OIRP w Poznaniu
Jerzy Wasiluk 
? OIRP w Białymstoku
Iwona Zielezińska 
? OIRP w Kielcach

Podczas pierwszego posiedzenia WSD, które odbyło się 24 listopada 2020 r., spośród swoich członków wybrano: przewodniczącego, którym został Krzysztof Górecki, oraz zastępców przewodniczącego, którymi zostali: Leszek Korczak, Michał Łukasik, Marta Stryjek, Karolina Szał, 
Iwona Zielezińska
.

Członkowie Wyższej Komisji Rewizyjnej XI kadencji:

Maciej Bedyński 
? OIRP w Poznaniu
Marcin Cecot 
? OIRP w Kielcach
Damian Cedro 
? OIRP w Opolu
Marek Foryś 
? OIRP w Gdańsku
Zbigniew Głodny 
? OIRP w Katowicach
Grażyna Kamerduła 
? OIRP w Zielonej Górze
Marta Alicja Kawula 
? OIRP w Olsztynie
Jacek Leńczuk 
? OIRP w Lublinie
Tadeusz Lewandowski 
? OIRP w Białymstoku
Joanna Łabędzka 
? OIRP we Wrocławiu
Bartosz Markowicz 
? OIRP w Rzeszowie
Maciej Penczerzyński 
? OIRP w Bydgoszczy
Maciej Leszek Pohl 
? OIRP w Koszalinie
Jędrzej Skrzypczak 
? OIRP w Poznaniu
Dorota Sylwestrzak 
? OIRP w Toruniu
Józef Mirosław Tetkowski 
? OIRP w Olsztynie
Marek Michał Wikiński 
? OIRP w Warszawie
Przemysław Zawalski 
? OIRP w Łodzi
Joanna Żurek-Krupka 
? OIRP w Krakowie

Podczas pierwszego posiedzenia WKR, które odbyło się 24 listopada 2020 r., spośród swoich członków wybrano: przewodniczącego, 
którym został Maciej Bedyński, zastępców: Zbigniewa Głodnego oraz Dorotę Sylwestrzak i sekretarza Marcina Cecota.