Z PRAC OŚRODKA BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRRP

0
Fot. Adobe Stock

OBSiL co miesiąc analizuje kilkadziesiąt projektów aktów prawnych i przygotowuje do nich opinie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich, przygotowane w okresie styczeń–luty 2024 r.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (projekt z dnia 11 stycznia 2024 r.)

W konkluzji opinii stwierdzono, że projektowane zmiany służą przywróceniu praworządności w wymiarze sprawiedliwości oraz ukształtowaniu Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący jej możliwość realizacji powierzonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej funkcji stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W opinii wskazano jednak również na problemy, które wymagają w projekcie ponownego rozważenia i  ewentualnego skorygowania bądź uzupełnienia.

Opinia dotycząca oceny wpływu przepisów w zakresie obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”) na ochronę tajemnicy zawodowej radców prawnych, jak również inne aspekty wykonywania zawodu przez radców prawnych

Przepisy badano w szczególności w kontekście propozycji dyrektywy VAT in Digital Age dotyczącej faktur elektronicznych oraz przepisów Karty praw podstawowych i Europejskiej konwencji praw człowieka dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Przedmiotem opinii jest również ocena możliwości przetwarzania przez władze publiczne danych wprowadzonych przez radcę prawnego do KSeF do celów innych niż związane z rozliczeniami podatkowymi.

Opinia dotycząca zakresu stosowania do radców prawnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych służby cywilnej przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

W opinii rozważono kwestie, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne dopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie przez radcę prawnego będącego pracownikiem służby cywilnej działalności gospodarczej w formie kancelarii, a także czy radca prawny, zatrudniony w ramach stosunku pracy w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, i równocześnie wykonujący zawód w kancelarii radcy prawnego jest zobowiązany do składania oświadczeń o stanie majątkowym. We wnioskach opinii stwierdzono, że w świetle przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne brak jest podstaw do stwierdzenia, że wszyscy radcowie prawni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, są objęci zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewidzianym w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wskazano jednocześnie, że ustawodawca w sposób szczególny określił status prawny członków korpusu służby cywilnej, w tym radców prawnych, zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, którzy na mocy przepisów art. 2 pkt 2a i 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne są objęci zakresem tej ustawy bez względu na to, czy zajmują stanowisko równorzędne pod względem płacowym do stanowisk, o których mowa w jej art. 2 pkt 1, a więc obowiązuje ich zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyznaczonym przepisami art. 4 przedmiotowej ustawy. W opinii stwierdzono także, że obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym mają radcowie prawni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 2a i 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz radcowie prawni mający status urzędników służby cywilnej.