Podsumowanie działań komisji KRRP w 2023 r.

0

Komisja
Alternatywnych
Metod Rozwiązywania
Sporów (ADR)

W roku 2023 Komisja ADR już po raz czwarty zorganizowała konkurs „Ambasador Mediacji” promujący mediację jako pozasądową i efektywną metodę pracy z konfliktem, pozwalający na uhonorowanie przez samorząd radcowski przedstawicieli różnych środowisk z całej Polski (m.in. radców prawnych, sędziów, mediatorów, organizacji pozarządowych), w szczególny sposób zaangażowanych w rozwój tej instytucji.

W obszarze działań edukacyjnych Komisja ADR KRRP kontynuowała dotychczasowe ogólnopolskie projekty, budując ich marki własne, tj. Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich „Negocjator Roku 2023”, Turniej Mediacyjny dla Aplikantów Radcowskich „Lider Mediacji 2023”, Turniej Arbitrażowy dla Aplikantów Radcowskich „Mistrz Arbitrażu 2023”,a także Turniej Arbitrażowy dla Studentów Szkół Wyższych „Młody Mistrz Arbitrażu 2023”, organizowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa „ELSA” Poland.

Zrealizowano projekt „Październik miesiącem ADR”, na który składało się szereg aktywności w przedmiocie działania komisji. Objęte były nimi w szczególności adresowane do radców prawnych i dostępne na platformie szkoleniowej e-KIRP webinary z udziałem doświadczonych ekspertów, w ramach projektu przeprowadzono także stacjonarny finał Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów „Lider Mediacji 2023”, polegający na symulacji mediacji poddanej ocenie zespołu doświadczonych mediatorów. Zwieńczeniem wydarzenia była natomiast adresowana do radców prawnych i dostępna na platformie szkoleniowej e-KIRP oraz portalu YouTube konferencja „Mediacja. Jak uniknąć błędów i przezwyciężyć ograniczenia” zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

r. pr. Tomasz Parkasiewicz
przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

Komisja
Doskonalenia Zawodowego

W związku z kończącym się cyklem szkoleniowym 2020–2023 Komisja Doskonalenia Zawodowego zorganizowała pakiet szkoleń o nazwie „Szkolenia z e-KIRP” dla radców prawnych. Przez cały rok w każdy czwartek (z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy) 93 szkolenia były systematycznie udostępniane na platformie e-KIRP.

Przedmiotem szkoleń były tematy i istotne zagadnienia prawne służące podnoszeniu umiejętności oraz aktualizacji i poszerzaniu wiedzy. Wszystkie te materiały znajdują się na platformie e-KIRP.

Ponadto Komisja Doskonalenia Zawodowego we współpracy z Wolters Kluwer Polska udostępniła 12 nagrań z webinariów w formie szkoleń e-learningowych na platformie e-KIRP.

W sumie w ciągu całego roku na platformie e-KIRP udostępniono ponad 260 godzin szkoleniowych (!), co umożliwia uzyskanie ponad 500 punktów szkoleniowych bez wychodzenia z domu.

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radców prawnych, udostępniono kurs języka angielskiego „Legal English” z zakresu prawa umów, prowadzony przez cenionego eksperta – dr. Stephena Terretta.

Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z przedstawicielami okręgowych izb radców prawnych przygotowała projekt uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku”. Uchwała została przyjęta przez Krajową Radę Radców Prawnych na posiedzeniu we wrześniu br. Najważniejsze zmiany dotyczą doprecyzowania definicji tekstu analitycznego oraz zniesienia ograniczenia liczby punktów szkoleniowych za udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmioty zewnętrzne inne niż organy samorządu radców prawnych. Nowe regulacje będą obowiązywać od początku nowego cyklu szkoleniowego określonego na lata 2024–2026, tj.
od 1 stycznia 2024 r.

r. pr. Andrzej Domański
przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego

Komisja
Etyki i Wykonywania Zawodu

Komisja w 2023 r. przygotowała blisko 40 odpowiedzi i stanowisk w zakresie kierowanych do niej wniosków przez osoby uprawnione, w tym w dużej większości radców prawnych.

Jedno z ważniejszych stanowisk podjętych przez komisję dotyczyło podjęcia się funkcji obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym przez radcę prawnego będącego w stosunku pracy, w którym to wyraziła pozytywne stanowisko w zakresie występowania radcy prawnego w stosunku pracy w postępowaniu dyscyplinarnym jako obrońcy obwinionego. W powyższym stanowisku komisja wskazała, że w pierwszej kolejności w postępowaniu dyscyplinarnym mają zastosowanie przepisy ustawy o radcach prawnych, a nie Kodeks postępowania karnego, który jest aktem pomocniczym. Komisja wskazała również, że postępowanie dyscyplinarne nie ma bezpośredniego charakteru postępowania karnego, a jest tzw. quasi-postępowaniem karnym, co niweluje zakaz sformułowany w art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych.

Komisja podjęła również odpowiedzi i stanowiska m.in. w zakresie:

  • możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego w momencie, gdy łączony jest z wykonywaniem zawodu agenta ubezpieczeniowego;
  • wymagań zawartych w dokumentach odnoszących się do zamówienia publicznego na świadczenie pomocy prawnej;
  • oferty pracy a PKD (spółki) oferenta, które nie odnosi się wyłącznie do świadczenia pomocy prawnej.

Ponadto Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu konsultowała z różnymi organami samorządu radców prawnych wprowadzone zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminie wykonywania zawodu radcy prawnego.

r. pr. Ryszard Wilmanowicz
przewodniczący Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu

Komisja 
Praw Człowieka 

Działania Komisji Praw Człowieka w 2023 r. miały charakter interwencyjny, koordynacyjny, a przede wszystkim popularyzatorski i edukacyjny.

Od 2022 r. komisja i jej członkowie koordynują udzielanie pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy w ramach utworzonego Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. W 2023 r. działania te były kontynuowane jako priorytetowe. Komisja interesowała się także sytuacją polskich obywateli na Białorusi (wystosowano list ze słowami wsparcia Prezesa KRRP i przewodniczącego komisji do osadzonego w białoruskim więzieniu red. A. Poczobuta) oraz wydała oświadczenie potępiające aresztowania wśród adwokatów broniących więźniów politycznych na Białorusi.

Komisja podjęła także działania na rzecz praw kobiet (przewodniczący komisji wziął udział w spotkaniu z Naczelną Radą Lekarską dotyczącą sytuacji lekarzy ginekologów oraz kobiet w kontekście stosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 1/20 dotyczącego ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży) oraz upowszechniała wiedzę na temat prawa nowoczesnych technologii (seminarium na temat sztucznej inteligencji zorganizowane we współpracy z OIRP w Białymstoku).

W 2023 r. Komisja Praw Człowieka koordynowała udział radców prawnych w przystankach „Tour de Konstytucja”, realizując tym samym działania edukacyjne na rzecz upowszechnienia wśród społeczeństwa Konstytucji RP, w tym – w szczególności w roku wyborów do Sejmu i Senatu RP – zagadnień na temat praw wyborczych obywateli.

Rok 2023 to 30-lecie ratyfikacji Europejskiej konwencji praw człowieka przez Polskę, dlatego też komisja zaplanowała i przeprowadza konkurs wiedzy o konwencji dla aplikantów radcowskich. We wrześniu 2023 r. zainicjowano pierwszą edycję konkursu „Profesjonalny pełnomocnik przed ETPC”. Celem konkursu jest m.in. działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawach człowieka i postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, podniesienie umiejętności wypowiadania się i prezentacji argumentów w postępowaniach przed sądami i trybunałami.

r. pr. Mirosław Wróblewski
przewodniczący Komisji Praw Człowieka

Komisja 
Promocji Zawodu

W mijającym roku zrealizowano wiele projektów w obszarze promowania zawodu radcy prawnego, m.in. kolejną, szeroko zakrojoną kampanię w mediach. Warto też zwrócić uwagę na nowatorski projekt promujący wyszukiwarkę szukajradcy.pl oraz zawód radcy prawnego poprzez płatną współpracę z internetowymi twórcami – influencerami, którzy mają istotny wpływ na liczne grupy odbiorców, także takie, które dotychczas nie miały wiedzy o zawodzie radcy prawnego. Po uprzedniej selekcji dokonanej przez komisję Krajowa Izba nawiązała współpracę z Mądrą Babcią, DandyCore, Red Lipstick Monster, Panem Belfrem, Przemkiem Staroniem oraz Małą Wielką Firmą. Efekty tych działań można oglądać na YouTube czy Instagramie.

W związku z udziałem radców prawnych oraz KIRP w kolejnej edycji Pol’and’Rock Festival członkowie KPZ uczestniczyli w pracach związanych z zaplanowaniem strategii działań komunikacyjnych i promocji zawodu radcy prawnego związanych z tym wydarzeniem. Podczas festiwalu braliśmy aktywny udział w panelach merytorycznych, w tym w debatach na tematy prawne, również na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich, udzielaliśmy bezpłatnych porad prawnych, prowadziliśmy warsztaty tematyczne.

Rok 2023 to również kontynuacja prac związanych z powstaniem pierwszego w Polsce słownika wyrazów prawnych i medycznych w Polskim Języku Migowym. Komisja opracowuje kompleksowe materiały wspierające edukację prawną, obsługę prawną, pomoc oraz komunikację z osobami dotkniętymi dysfunkcją słuchu, z którymi będzie można się zapoznać w pierwszym kwartale 2024 r.

r. pr. Marta Kruk

przewodnicząca Komisji Promocji Zawodu

Komisja
Wspierania Rozwoju Zawodowego

W mijającym roku komisja podejmowała inicjatywy wspierające rozwój zawodowy radców prawnych, jak również te skierowane do aplikantów radcowskich, będące miejscem dyskusji na temat perspektyw rozpoczęcia i rozwoju zawodowej kariery prawniczej.

W marcu komisja zorganizowała konferencję „Właściwa komunikacja w branży prawnej jako warunek sukcesu – klient–zespół–instytucje”. Radcowie prawni dowiedzieli się, jak doskonalić umiejętności pozwalające im na skuteczne informowanie o swoich usługach.

W kwietniu i maju komisja przeprowadziła ogólnopolską akcję „Tydzień Akademicki – zostań radcą prawnym”. Celem akcji, która odbyła się w ponad 20 szkołach wyższych w całej Polsce, było propagowanie wśród studentów prawa informacji o aplikacji radcowskiej i wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

W dniach 19–21 maja w Łodzi odbyło się zorganizowane przez komisję VII Forum Młodych Radców Prawnych. Uczestniczyło w nim przeszło 40 radców prawnych z całej Polski. Projekt skierowany był do radców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a ich staż zawodowy nie przekroczył czterech lat. Tematem wiodącym forum było zaangażowanie radców w działalność samorządu zawodowego.

W dniach 3–5 sierpnia członkowie komisji we współpracy z OIRP w Poznaniu zorganizowali Namiot Radców Prawnych w ramach festiwalu Pol’and’Rock, który odbywał się w Czaplinku. Namiot był areną spotkań i rozmów na ważne i doniosłe prawnie tematy z uczestnikami festiwalu. W ramach namiotu radców, jak co roku, działała poradnia prawna. Uczestnicy festiwalu mogli też wziąć udział w konkursach, grach i zabawach.

Przedstawiciele komisji wraz z radcami prawnymi i aplikantami reprezentującymi OIRP w Rzeszowie w dniach
17–19 sierpnia prowadzili debaty i szeroko zakrojone działania promocyjne na festiwalu rockowym CieszFanów w Cieszanowie. Namiot radców wsparli również radcy z OIRP w Lublinie.

W dniach od 27 do 29 października w Katowicach odbyło się VII Forum Aplikantów Radcowskich, w którym uczestniczyło 51 przedstawicieli aplikantów radcowskich delegowanych przez OIRP. Aplikanci dyskutowali o sposobie przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć na aplikacji, współpracy z samorządem oraz wyzwaniach, z którymi na co dzień mierzą się radcowie prawni, jak np. rozwój nowych technologii czy kryzys praworządności i zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Z kolei 30 listopada komisja zorganizowała webinar „Sztuczna inteligencja w pracy prawnika – szanse, zagrożenia, wyzwania”.

r. pr. Bartosz Opaliński
przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego

Komisja
Zagraniczna

Członkowie Komisji Zagranicznej od początku 2023 r. spotykali się na comiesięcznych posiedzeniach odbywających się zasadniczo w formule online, podczas których omawiano sprawy dotyczące zaangażowania samorządu radcowskiego i radców prawnych w działalność zagraniczną, w tym związaną z pracą w różnych gremiach międzynarodowych organizacji prawniczych i na forum współpracy z samorządami prawniczymi z zagranicy, a także dyskutowano o potrzebie wzmacniania obecności samorządu radcowskiego w ważnych, wspólnych dla międzynarodowej społeczności prawników przedsięwzięciach.

Istotnym elementem porządku obrad części posiedzeń komisji były kwestie związane z udziałem Krajowej Izby Radców Prawnych jako partnera w projektach międzynarodowych pilotowanych i zarządzanych przez Fundację Prawników Europejskich (ELF) – Tradata 2, Civilaw, Tralim 3, Lawyerex 2. Projekty te realizowane są dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. Stwarzają one możliwości rozwoju zawodowego także dla radców prawnych, w tym umożliwiają im nawiązanie znajomości z prawnikami z innych państw, które mogą być zalążkiem przyszłej współpracy na niwie międzynarodowej. Komisja rozpowszechnia informacje na temat tych projektów i organizowanych w ich ramach przedsięwzięć, promuje korzyści, jakie daje udział w każdym z nich, a nadto prowadzi rekrutację wśród radców prawnych chętnych, by wziąć udział w danym wydarzeniu projektowym.

Osoby reprezentujące samorząd zawodowy radców prawnych w organizacjach międzynarodowych – wśród których znajdują się także członkowie Komisji Zagranicznej KRRP – brały udział w posiedzeniach stosownych gremiów tych organizacji (np. komitetów CCBE, AEA-EAL czy FBE), licznych konferencjach, webinariach, szkoleniach lub innych formach spotkań z udziałem przedstawicieli tych organizacji i międzynarodowego środowiska prawniczego. Warto wspomnieć, że dwie członkinie Komisji Zagranicznej KRRP – r. pr. Maria Ślązak z OIRP w Gdańsku i r. pr. Izabela Konopacka z OIRP we Wrocławiu – pełnią funkcje prezydentów międzynarodowych organizacji prawniczych (odpowiednio AEA-EAL oraz FBE).

r. pr. Piotr Chrzczonowicz

przewodniczący Komisji Zagranicznej