Posiedzenie KRRP

0

Kierunki zmian systemu kształcenia aplikantów radcowskich oraz dyskusja dotycząca działań podejmowanych w sprawie zmian Kodeksu postępowania cywilnego przedłożonych przez środowisko radców prawnych to naj-ważniejsze punkty posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 16?17 marca w Warszawie.
Obrady pierwszego dnia służyły omówieniu najważniejszych wyzwań i sposobów reformy systemu kształcenia aplikantów radcowskich. Skupiono się na pożądanych kierunkach zmian. W wyniku wspólnych rozważań ustalono, że kierunek prac nad zmianami Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej powinien w szczególności obejmować:

  • wprowadzenie zajęć szkoleniowych z tzw. kompetencji miękkich;
  • ograniczenie zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych na rzecz zajęć o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowym i praktycznym;
  • udoskonalenie zasad sprawowania patronatu.

Po dyskusji KRRP przyjęło uchwałę w myśl której rozszerzono zakres kompetencji Komisji Aplikacji KRRP. Do jej zadań dodano dokonywanie analiz modelu szkolenia aplikacyjnego w celu jego modernizacji odpowiadającej potrzebom profesjonalnego kształcenia. KRRP podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Aplikacji KRRP, desygnując r. pr. Agnieszkę Sołtys.
Drugiego dnia został zaprezentowany przebieg prac nad propozycjami zmian Kodeksu postępowania cywilnego. Omówiono propozycje zmian Kodeksu postępowania cywilnego, które mają zostać przedłożone Ministrowi Sprawiedliwości. Odniesiono się m.in. do rozszerzenia obowiązkowego zastępstwa stron przez fachowego pełnomocnika (radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego ? w sprawach własności przemysłowej) na postępowanie przed sądami apelacyjnymi oraz przed sądami okręgowymi działającymi jako sądy pierwszej instancji; uznania ugody zawartej przez strony reprezentowane przez fachowych pełnomocników za tytuł egzekucyjny; koncepcji doręczeń elektronicznych w postępowaniu cywilnym jak również do koncepcji uproszczenia procedury zwolnienia od kosztów sądowych i przyznania pełnomocnika z urzędu.