Aktualności KIRP

0

TURNIEJ NEGOCJACYJNY DLA RADCÓW PRAWNYCH

Zespół z Białegostoku pokonał 19 drużyn

Dwuosobowy zespół w składzie Rafał Rybnik i Marta Drabiuk, reprezentujący OIRP w Białymstoku, wygrał tegoroczny Turniej Negocjacyjny dla Radców Prawnych, organizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych we współpracy z Prokuratorią Generalną RP i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw.

Turniej negocjacyjny to doskonała okazja do sprawdzenia się w praktycznej, punktowanej symulacji procesu negocjacyjnego, w warunkach zbliżonych do tych, w jakich często znajdują się w swojej pracy negocjujący w imieniu klienta radcowie prawni. Osiąganie porozumień między zaangażowanymi w konflikt stronami wymaga często sprawności (kompetencji), którą nabywa się wraz z doświadczeniem, 
a także w trakcie praktycznych ćwiczeń. Udział w turnieju daje możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej procesu negocjacji, sposobów argumentowania i szukania źródła konfliktu, a także eksperymentowania.

Zmagania mają charakter zespołowy. Etap pierwszy, rozegrany 17 października, składał się z testów online wypełnianych przez zgłoszone dwuosobowe zespoły radców prawnych. Dwadzieścia najlepszych drużyn spotkało się ze sobą online 24 października w finałowej punktowanej grze negocjacyjnej, która wyłoniła najlepszy zespół tych rozgrywek. Tym razem wygrali radcowie z Białegostoku ? Rafał Rybnik i Marta Drabiuk. Serdecznie gratulujemy! ?

Redakcja

IX EDYCJA KONKURSU RISING STARS

35 osób walczy o tytuł ?Prawnika ? lidera jutra 2020?

Już po raz dziewiąty młodzi prawnicy startują w konkursie Rising Stars organizowanym przez Wolters Kluwer Polska. Partnerem zmagań jest także Krajowa Izba Radców Prawnych.

Kapituła konkursowa, w której zasiada Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP, wybrała 35 prawników, spośród których wyłoni laureatów nagrody Rising Stars 2020. 

Kandydaci musieli spełnić kilka kryteriów ? poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które do 31 października br. nie ukończyły 35. roku życia) ważne były kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy z biznesem. Jury brało również pod uwagę wykorzystanie nowych technologii, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa czy pracę na rzecz państwa prawa i społeczeństwa. Dodatkowe punkty kandydaci otrzymywali za zaangażowanie pro publico bono i sukcesy osobiste.

W konkursie mogli wziąć udział prawnicy pracujący zarówno w kancelariach, jak i w firmach czy innych podmiotach (np. w samorządzie terytorialnym czy organizacjach pozarządowych).

Spośród nominowanych osób kapituła konkursowa wyłoni 10 laureatów, którym przyzna tytuł ?Rising Star Prawnika ? lidera jutra 2020?. Jury zastrzegło sobie prawo przyznania pięciu nagród specjalnych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia podczas uroczystej gali Rising Stars, która z powodu sytuacji epidemicznej odbędzie się w formule online. ?

Redakcja

LICZBA NUMERU

39 707

? tyle osób przeczytało artykuły na stronie www.radcaprawny.kirp.pl w ciągu ostatnich dwóch miesięcy

STANOWISKO KRRP

Krajowa Rada Radców Prawnych na straży niezawisłości i niezależności sądów

Krajowa Rada Radców Prawnych 3 października przyjęła stanowisko w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

?Niezawisłość sędziowska jest warunkiem praworządności i podstawą gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Na sędziach ?spoczywa odpowiedzialność za ostateczne decyzje dotyczące życia, wolności, praw, obowiązków i własności obywateli? (preambuła Zasad podstawowych Narodów Zjednoczonych dotyczących niezawisłości sądownictwa). 

Gwarancja niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma służebną rolę wobec przysługującego każdej osobie, wyrażonego w art. 45 Konstytucji RP, prawa do rozpatrzenia jej sprawy w sposób sprawiedliwy, jawny i bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Niezawisłość sędziów nie jest zatem przywilejem osób zajmujących stanowiska sędziowskie. Jest ona gwarancją, 
iż sędzia będzie wolny od nacisków lub szykan.

W trosce o zachowanie tego przymiotu sędziowskiego, niezbędnego do utrzymania zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości, Krajowa Rada Radców Prawnych wzywa władze publiczne do zaprzestania wszelkich działań godzących w niezawisłość sędziowską. Dotyczy to w szczególności działań wobec sędziów, którzy ? jak Pani Sędzia Beata Morawiec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów ?Themis? ? mają odwagę publicznie krytykować zmiany w wymiarze sprawiedliwości? ? czytamy w stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych. ?

Redakcja

OŚWIADCZENIE PREZESA KRRP

Zachowanie tajemnicy zawodowej: prawo i obowiązek

Zachowanie tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata jest fundamentalnym prawem i obowiązkiem prawnika wykonującego zawód zaufania publicznego wobec jego klienta we wszystkich demokratycznych systemach prawnych ? napisał w swym oświadczeniu opublikowanym 16 października Maciej Bobrowicz, ówczesny prezes Krajowa Rada Radców Prawnych.

?Obowiązek zachowania poufności przez prawnika służy nie tylko interesom klienta, lecz także interesom wymiaru sprawiedliwości jako jeden z warunków rzetelnego procesu zagwarantowanego w art. 45 Konstytucji RP. Aby ów standard zachować, wszelkie przeszukania kancelarii czy też mieszkania prawnika powinny się bezwzględnie odbywać z wyłączeniem możliwości dostępu osób trzecich do akt klientów oraz do pochodzących od nich informacji.

Zatrzymanie każdego profesjonalnego prawnika ? adwokata czy radcy prawnego ? rodzi pytania. Zatrzymanie adwokata w sposób, w jaki zrobiono to w przypadku adw. Romana Giertycha, rodzi zaś bardzo poważne pytania.

Zatrzymanie adwokata w przeddzień ważnego procesu, po 13 latach prowadzenia postępowania w sprawie, budzić musi poważne obawy co do prawdziwych celów, które za nim stoją.

Nienaruszalność tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, poszanowanie prawa i procedur to podstawowe zasady państwa prawnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane? ? czytamy w oświadczeniu. ?

Redakcja