Ulgi dla biznesu w PIT I CIT

0
Fot. Adobe Stock

Polski Ład poprawił atrakcyjność ulgi IP Box, poszerzając jej zakres w ramach tzw. ulgi na symultaniczny IP Box. Ponadto wprowadził kompleksowy system nowych ulg: na prototyp, na robotyzację i wsparcie innowacyjnych pracowników.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje kompleksowy system ulg podatkowych, wprowadzony tzw. Polskim Ładem. Ma on zachęcić firmy do wytwarzania własności intelektualnej i do jej rejestrowania w Polsce.

Ten system ulg podatkowych skierowany jest do firm, które wdrażają innowacje i poszerzają rynki zbytu. Firmy, które inwestują w rozwój, mogą skorzystać z ulgi na prototypy, ulgi na robotyzację i ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników. Mogą też łącznie stosować ulgi B+R i IP Box.

Prace nad pomysłem na nowy produkt, oprócz wcześniej już działającej ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), mogą być wzmocnione ulgą na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, a następnie ulgą na prototyp. W momencie uruchomienia produkcji przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na robotyzację. Następnie, aby dochód ze sprzedaży wymyślonych i wyprodukowanych w Polsce towarów i usług był niżej opodatkowany, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulgi IP Box. Wszystkie te ulgi mogą być stosowane równolegle i mają na celu zapewnienie minimalnego efektywnego opodatkowania.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Jest ona powiązana z kosztem zatrudnienia, a zatem działa niezależnie od tego, czy przedsiębiorca uzyskuje na bieżąco dochód do opodatkowania. Z tej ulgi będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki uldze firmy mogą zapewnić wyższe wynagrodzenia badaczom, programistom, wynalazcom, konstruktorom, inżynierom itp.

Przedsiębiorcy jako płatnicy będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność polskich firm w porównaniu z zagranicznymi.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników jest dla pracodawców, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), ponieważ: w danym roku podatkowym ponieśli stratę albo wysokość przysługującego odliczenia przekroczy wysokość osiągniętego dochodu.

Taki pracodawca ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi (B+R) od zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników.

Z ulgi na innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym i podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ulga dotyczy tych pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu. Z ulgi mogą również korzystać pracodawcy zatrudniający osoby, których czas przeznaczony na wykonanie usług w zakresie działalności B+R na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% czasu przeznaczonego na wykonanie usługi. Przedsiębiorcy muszą zatem prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.

Wysokość odliczenia wynosi:

– iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych,

– iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym,

– iloczyn stawki podatku 9% lub 19% CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Ulga na prototyp

Ulga ta to rozwiązanie, które pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. Podatnik może odliczyć 30% poniesionych kosztów na produkcję nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć jednak w roku podatkowym 10% dochodu osiągniętego z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który przygotowuje prototyp, może zaliczyć zatem wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu, a ponadto w ramach omawianej ulgi ma możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania.

Obie ustawy o podatku dochodowym: i PIT, i CIT, zawierają precyzyjną listę wydatków (koszty kwalifikowane), które są uznawane za służące opracowaniu prototypu.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację przemysłową jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych.

Polega na możliwości odliczenia od dochodu 50% kosztów kwalifikowanych na zakup instalacji i potrzebnego oprogramowania. Każda złotówka wydana na robotyzację produkcji będzie mogła zostać odliczona w wysokości 150% kosztów uzyskania przychodu.

Z ulgi może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego, czyli maszynę naśladującą ruch ręki człowieka, wykonującą ruch w kilku osiach. Koszt poniesiony z tego tytułu obejmuje także wyszkolenie pracowników obsługi robota, zakup i zainstalowanie oprogramowania, a także nabycie dodatkowego niezbędnego sprzętu.

Symultaniczna ulga IP Box i B+R

Ciekawe zmiany nastąpiły w zakresie ulgi IP Box. Ulga ta została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r., jest już zatem znana polskim przedsiębiorcom. Jednak obecnie przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych, może jednocześnie korzystać z IP Box i ulgi B+R.

Przed wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu przepisy stanowiły, że ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% podatkowi z IP Box. Wykluczało to możliwość równoczesnego stosowania ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w odniesieniu do tego samego dochodu.

Polski Ład wprowadził regulację, która umożliwia podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5-proc. stawką podatkową na jednoczesne skorzystanie z odliczenia w ramach ulgi B+R. 

Ulga IP Box znana też jako Innovation Box lub Patent Box to rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R). Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej), wówczas dochody są opodatkowane preferencyjną 5-proc. stawką podatku dochodowego.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani: w ramach skali podatkowej, podatkiem liniowym i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

Ulga na IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy korzystają z 5% stawki podatkowej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnęli dochód bądź ponieśli stratę z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, i składają zeznanie roczne wraz z załącznikiem PIT/IP.

Z kolei jeśli chodzi o ulgę B+R, podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, muszą wyodrębnić koszty działalności B+R w prowadzonej ewidencji: w księgach rachunkowych albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przepisy wskazują katalog, co uznaje się za koszty kwalifikowane.

Nie trzeba dokonywać wyboru ulgi

Jak już wspomniałam, dzięki Polskiemu Ładowi od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane, w rozumieniu przepisów o IP Box, oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie; będzie to tzw. ulga na symultaniczny IP Box .

Oznacza to, że podatnik ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box.

Podatnik nie będzie zatem zobligowany do dokonania wyboru na koniec roku podatkowego pomiędzy dwiema wykluczającymi się ulgami. Do końca 2021 r. miał taki obowiązek.