Zwolnienia z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej

0

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w postępowaniu karnym. Jakie może mieć daleko idące konsekwencje, czego tak naprawdę bronimy i jaki ma zakres przedmiotowy tajemnica zawodowa? Te kwestie przyświecały próbie wyjaśnienia i sprecyzowania zagadnień podczas zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Naczelną Radę Adwokacką seminarium w dniu 14 marca 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
Reprezentantami KIRP w Warszawie byli:
? r. pr. Leszek Korczak ? wiceprezes KRRP,
? r. pr. Dorota Szubielska ? zastępca przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP,
? r. pr. Mariusz Łątkowski ? zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego KIRP w Warszawie.
W trakcie seminarium dyskutowano m.in. nad treścią aktualnego brzmienia przepisu art. 180 §2 K.p.k.: Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego (?), mogą być przesłuchiwane co do fak-tów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Podnoszono, że nadużywanie przez organy ścigania wniosków o zwolnienie z tajemnicy zawodowej i uwzględnianie ich przez sądy może doprowadzić do zaburzenia zaufania publicznego jakim niewątpliwie zobligowane są charakteryzować się zawody radcy prawnego i adwokata. Czasem dochodzi do sprzeczności pomiędzy dwiema wartościami: z jednej strony poszanowania tajemnicy zawodowej, a z drugiej strony służeniu praworządności i poszanowania zasad procesowych, między innymi dążenia do ustalenia prawdy materialnej.