Nowi aplikanci w samorządzie

0
Fot. Krzysztof Zalewski/OIRP w Warszawie

Na przełomie roku we wszystkich okręgowych izbach radców prawnych w Polsce odbyły się ślubowania aplikantów, spośród których większość we wrześniu 2019 r. zdała egzamin wstępny na aplikację. To przełomowy moment na ścieżce uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, przy okazji którego warto zastanowić się nad wartościami związanymi z uzyskaniem statusu aplikanta, a następnie radcy prawnego.

o wrześniowym państwowym egzaminie wstępnym na aplikacje korporacyjne, w tym na aplikację radcowską, absolwenci prawa, którym udało się uzyskać ocenę pozytywną, od stycznia rozpoczęli szkolenie. Przez najbliższe trzy lata młodzi prawnicy będą pogłębiać swoją wiedzę na wykładach i ćwiczeniach, pod okiem patronów będą doskonalić umiejętności zawodowe, poznają strukturę funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, zmierzą się z kolokwiami, aby po zakończeniu szkolenia przystąpić do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu ? egzaminu radcowskiego.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIA

Rozpoczęcie szkolenia poprzedzone było wypełnieniem odpowiednich formalności ? zgodnie z wymogami ustawy o radcach prawnych aplikacja rozpoczyna się od wpisania na listę aplikantów oraz złożenia uroczystego ślubowania przed dziekanami okręgowych izb radców prawnych.

Jak co roku ślubowania odbywały się na przełomie grudnia i stycznia. Okręgowe izby radców prawnych dbają, aby wydarzenia te zapadły w pamięć aplikantów na długo. Jest to również dobry moment, aby uświadamiać przyszłym radcom, jak ważna społecznie rola do odegrania przed nimi.

Podczas zorganizowanego w izbie katowickiej 17 grudnia 2019 r. ślubowania 106 nowych aplikantów Ryszard Ostrowski, Dziekan Rady tej izby oraz Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, w swojej przemowie podkreślił, że z dniem odbycia ślubowania aplikanci uzyskują uprawnienia, a w ślad za nimi przyjmują wiele obowiązków. Obowiązki rzetelnego i uczciwego uczenia się tego zawodu, ale także ogromne możliwości, aby zmieniać świat na lepszy, mając ogromną wiedzę nie tylko książkową, lecz także życiową ? wskazywał Dziekan.

W tym samym dniu w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich warszawskiej OIRP. W tym roku do ślubowania przystąpiły 483 osoby. To oznacza, że od stycznia w izbie warszawskiej będzie kształciło się ponad 1,5 tys. aplikantów radcowskich.

Uroczystość otworzył Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik. Głos zabrali również Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz oraz Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zaproszeni goście wyrazili radość z faktu, że aplikacja radcowska w izbie warszawskiej nadal cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów prawa.

Wykład inauguracyjny wygłosił podczas uroczystości dr hab. Rafał Stankiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie oraz Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, który w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest przestrzeganie wartości związanych z wykonywaniem jednego z zawodów zaufania publicznego ? zawodu radcy prawnego.

Droga, którą dzisiaj zaczynacie, ma nie tylko wzbogacić i ukształtować waszą wiedzę prawniczą, ale ? w pierwszym rzędzie ? opowiedzieć o postawach i wartościach, jakimi powinien kierować się profesjonalny pełnomocnik prawny, któremu ludzie powierzają swoje sprawy, majątek, tajemnice, swoją przyszłość ? mówił aplikantom Wicedziekan.? Zawód radcy prawnego ma silnie zakotwiczone 
w Konstytucji RP gwarancje niezależności. Nasz zawód, jak wiemy, należy do kategorii zawodów zaufania publicznego. Nasza aktywność zawodowa odgrywa szczególną rolę, głównie z racji zapewnienia ochrony gwarantowanych przepisami ustawy zasadniczej praw podmiotowych jednostki.

W przemówieniu Rafał Stankiewicz przypomniał, że jako profesjonalni pełnomocnicy prawni radcowie prawni i aplikanci stają się elementem systemu wymiaru sprawiedliwości. ? Wspieramy organy administracji publicznej w rozstrzyganiu spraw administracyjnych oraz sądy 
w rozsądzaniu sporów. Współuczestniczymy w procesie rozstrzygania o realizacji interesu publicznego oraz zabezpieczeniu praw podmiotowych obywateli, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. W nasz zawód ? zawód zaufania publicznego ? jest wpisana istotna odpowiedzialność. Państwo już od dzisiaj powinniście o tym pamiętać!

Wicedziekan podkreślał także, że zawód radcy prawnego powinien być ? szczególnie dzisiaj ? misją. Mamy dbać o realizację bezpieczeństwa prawnego obywateli, przedsiębiorców i tych, którzy powierzają nam swoje sprawy, interesy, tajemnice. Ważnym elementem wypełniania naszej misji staje się ochrona tajemnicy zawodowej. Odgrywamy ważną rolę publiczną, mimo że nasza działalność nastawiona jest oczywiście również na osiągnięcie środków pieniężnych służących utrzymaniu nas i naszych rodzin. Od władzy ustawodawczej powinniśmy wymagać stanowienia przepisów, które poszerzą dostęp do wymiaru sprawiedliwości a nam, radcom prawnym, będą gwarantować niezależność w świadczeniu pomocy prawnej. Miejmy nadzieję, że przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej nadal będą dostrzegać w nas partnera w dążeniu do realizacji zadań publicznych, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego oraz realizacji praw i wolności obywatelskich. Przed nami, członkami korporacji zawodowej, trudne czasy. Ciąży na nas jako uczestnikach systemu wymiaru sprawiedliwości szczególna odpowiedzialność 
za ochronę praw i wolności obywatelskich. Miejmy to na uwadze w każdych okolicznościach. Wypełnienie powyższych przesłanek pomoże nam zachować niezależność. Tylko wtedy obronimy sprawiedliwość i prawdę.

ROLA SAMORZĄDU

Dla pierwszoroczniaków droga do przystąpienia do egzaminu radcowskiego jest jeszcze długa. Na samym jej początku poważnie trzeba potraktować zasady związane z odbywaniem aplikacji i znać jej cele. Tylko wtedy można będzie wynieść z aplikacji jak najwięcej dla siebie i zostać dobrym radcą prawnym kierującym się przy wykonywaniu zawodu zasadami etyki radcy prawnego.

Zgodnie z ogólnymi regulacjami zawartymi w ustawie o radcach prawnych celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu.

Natomiast celem szkolenia ? o czym mówi już ?Regulamin odbywania aplikacji? ? jest w szczególności pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawniczej, praktyczne zaznajomienie aplikantów z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i czynnościami wchodzącymi w jego zakres oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, zaznajamianie aplikanta z zasadami etyki zawodowej zobowiązującymi radcę prawnego do godnego wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego, a także należyte przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego.

Od dnia złożenia ślubowania każdy aplikant staje się członkiem samorządu radców prawnych. Samorząd ma natomiast za zadanie zapewniać warunki do wykonywania zadań radców prawnych określonych w ustawie, reprezentować radców prawnych i aplikantów oraz chronić ich interesy zawodowe. Rolą samorządu jest również współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, przygotowywanie aplikantów do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych i nadzorowanie należytego wykonywania zawodu przez radców prawnych. W ramach nałożonych obowiązków samorząd radcowski stara się zapewnić aplikantom nie tylko kształcenie na najwyższym poziomie ? dba także o to, aby każdy z nich znalazł w przyszłości swoje miejsce na trudnym rynku pracy prawnika. n

Do egzaminu otwierającego drogę do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego przystąpiło w 2019 r. 3429 osób. Pomyślnie test rozwiązało blisko 1,9 tys. młodych prawników, którzy po odbytych ślubowaniach od 1 stycznia 2020 r. rozpoczęli szkolenie aplikacyjne.