Egzamin radcowski 2020 za pasem

0

Kolejny egzamin radcowski odbędzie się w dniach 24-27 marca 2020 r. Przystąpią do niego prawnicy, którzy ukończyli aplikację radcowską, a także osoby, które mogą przystąpić do egzaminu bez odbywania aplikacji. Osoby, które ukończyły aplikację, mają czas do 3 marca 2020 r. 
na dopełnienie niezbędnych formalności umożliwiających przystąpienie do egzaminu.

W

ielkimi krokami zbliża się kolejny egzamin radcowski. Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości 24 marca 2020 r. od godz. 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie 
z zakresu prawa karnego. Na 25 marca 2020 r. na tę samą godzinę zostało zaplanowane zagadnienie z prawa cywilnego. 26 marca 2020 r. zdający będą musieli rozwiązać zadanie 
z prawa gospodarczego, a 27 marca 2020 r. młodzi prawnicy rozwiążą aż dwa kazusy ? pierwszy z zakresu prawa administracyjnego i drugi z etyki. Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych 
w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

Przystąpienie do egzaminu to także szereg formalności, o których nie można zapomnieć. Warto wiedzieć, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać do 8 lutego 2020 r. ? dotyczy to osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, czyli mających możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji ? oraz do 3 marca 2020 r. ? dotyczy to osób, które odbyły aplikację radcowską. Do wniosku należy dołączyć wskazane przez Ministra Sprawiedliwości dokumenty.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna wynosi w tym roku 2080 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości jako organizatora egzaminu. N

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o radcach prawnych egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby do niego przystępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Egzamin przeprowadzony w ciągu czterech dni składa się z pięciu części. Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzyma zdający, który z każdej części egzaminu otrzyma ocenę pozytywną.

  • Pierwsza część egzaminu obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.
  • Druga część to rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.
  • Trzecia część wiąże się z rozwiązaniem zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.
  • Czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej.
  • Piąta część egzaminu radcowskiego to rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej.