Zmiany w regulaminach: działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz działalności finansowej samorządu radców prawnych

0

Na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 2‒3 grudnia 2022 r. w Warszawie dokonano zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Zmianom poddano regulację, zgodnie z którą wydatkowanie środków finansowych Krajowej Izby na pokrycie kosztów przedsięwzięć realizowanych w ramach jej działalności następuje za zgodą Prezydium Krajowej Rady wyrażoną w uchwale. Z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody wystąpić będzie mogła osoba pełniąca funkcje w organach Krajowej Izby oraz osoba wykonująca zadania na rzecz samorządu radców prawnych w ramach Krajowej Rady, załączając do wniosku uzasadnienie. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia obowiązkiem osoby występującej z wnioskiem będzie przedstawienie Prezydium Krajowej Rady sprawozdania zawierającego szczegółowe rozliczenie środków finansowych. Uzyskiwanie zgody Prezydium na wydatkowanie środków nie będzie dotyczyło przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady, w ramach działalności szkoleniowej oraz wydawniczej Krajowej Izby, a także w przypadku przedsięwzięć realizowanych w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania Biura Krajowej Rady oraz przedsięwzięć, co do których wymagana jest zgoda Krajowej Rady na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego zakres zwykłego zarządu.

Doprecyzowano również postanowienia odnoszące się do zasad zaciągania zobowiązań w ramach zwykłego zarządu i wprost wskazano, jakie elementy powinna zawierać uchwała Krajowej Rady wyrażająca zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego zakres zwykłego zarządu, oraz uchwała Prezydium Krajowej Rady wyrażająca zgodę na zaciągnięcie zobowiązania powyżej 10 tys. zł.

Ponadto w Regulaminie działalności finansowej samorządu radców prawnych dodano postanowienie, zgodnie z którym rada okręgowej izby określa zasady zarządu majątkiem okręgowej izby.

Red., www.kirp.pl