Program ubezpieczeń dla radców prawnych

0

Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023–2026

Informujemy, że 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o. została zawarta nowa umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023–2026.

Każdy radca prawny wykonujący zawód w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną, tj.:

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w euro sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na złoty wg kursu euro ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z  11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Zakres współpracy z brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z umowy generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do 31 grudnia 2019 r. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

  • ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  • nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  • nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,
  • nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  • ubezpieczenie mienia kancelarii,
  • ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na www.kirp.pl, platformie e-kirp.pl, a także pod numerem telefonu: 601 319 614 bądź kierując zapytanie pod adres e-mail: 
radcaprawny@willistowerswatson.com.

Red., www.kirp.pl