Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE w Warszawie

0

Zaplanowane na 28–29 września posiedzenie Komitetu Stałego CCBE w Warszawie, któremu towarzyszyć będą posiedzenia czterech komitetów CCBE, organizuje Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką. Powierzenie polskiej delegacji organizacji tego prestiżowego wydarzenia należy odczytać za wyróżnienie i dowód dużego zaufania. Wśród spodziewanych gości znajdują się czołowi przedstawiciele świata prawniczego, eksperci oraz osoby mające wpływ na legislację w różnych krajach europejskich, jak również w organizacjach międzynarodowych z Unią Europejską na czele.

CCBE, czyli Conseil des barreaux européens, jest międzynarodową organizacją działającą w imieniu ponad miliona prawników europejskich. W organizacji tej zrzeszone są samorządy prawnicze i stowarzyszenia grupujące przedstawicieli zawodów prawniczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto w CCBE działa 13 delegacji z innych krajów na prawie organizacji stowarzyszonych i obserwatorów. Historia Conseil des barreaux européens to ponad pięć dekad reprezentowania organizacji członkowskich wobec instytucji europejskich – Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, rządów prawa oraz praw człowieka. Co warte podkreślenia, CCBE ma także stałe delegacje przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Gala w muzeum Polin

CCBE jest aktywne m.in. w obszarach związanych z respektowaniem praw człowieka, również w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, sytuacji prawnej uchodźców i migrantów oraz w pracach nad konwencją o zawodzie prawnika w Unii. CCBE prowadzi wiele aktywnych projektów, które realizowane są przez wiele lat. Wymienić w tym miejscu należy coroczne opracowywanie informacji na potrzeby tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości oraz sprawozdań na temat rządów prawa.

CCBE zaangażowane jest również w nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami prawniczymi i tworzenie optymalnych warunków do merytorycznej współpracy z m.in. Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Fundacją Prawników.

Każdy kraj tworzy jedną delegację, nawet jeżeli na jego obszarze funkcjonuje kilka samorządów prawniczych, które należą do tej organizacji. Nie inaczej jest w przypadku polskiej delegacji, tworzonej przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką. Oba samorządy przewodniczą delegacji rotacyjnie, współdziałając i wspólnie uzgadniając stanowisko Polski. CCBE działa poprzez: sesję plenarną odbywającą się dwa razy w roku i podejmującą decyzje w najważniejszych sprawach; Komitet Stały, który obraduje pięć razy w roku i uchwala stanowiska oraz wytyczne w sprawach istotnych dla zawodów prawniczych; prezydencję składającą się z prezydenta oraz trzech wiceprezydentów; komitety i grupy robocze, które opracowują projekty stanowisk, wytycznych, rekomendacji i zaleceń; sekretariat zapewniający obsługę organów CCBE.

Obradom Komitetu Stałego w Warszawie towarzyszyć będą również inne wydarzenia. Dzień przed oficjalnym rozpoczęciem wizyty CCBE w naszym kraju odbędzie się kolacja, w której uczestniczyć będą przedstawiciele najwyższych organów tej instytucji oraz przedstawiciele obu samorządów. 28 września będzie dniem obrad komitetów CCBE, a więc podmiotów kolegialnych zajmujących się określonym wycinkiem działalności tej organizacji. Również tego dnia w godzinach przedpołudniowych odbędzie się wizyta delegacji CCBE w Senacie RP. Po zakończeniu obrad komitetów planowany jest panel „Rule of Law in Poland – practice remarks on ROL protection and its defence from a lawyer’s perspective”. Na zakończenie intensywnego dnia goście będą mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Wieczorem, również w muzeum Polin, odbędzie się gala zamykająca pierwszy dzień wydarzenia.

Obrady Komitetu Stałego w Zamku Królewskim

W piątek 29 września w murach Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczną się obrady Komitetu Stałego CCBE, w których uczestniczyć będzie łącznie blisko 100 osób. Wśród nich najważniejszą funkcję pełni Prezydium CCBE, w składzie: prezydent CCBE – Panagiotis Perakis, wiceprezydenci – Pierre-Dominique Schupp, Thierry Wickers oraz Roman Završek. Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad komitetu głos zabierze Ołeksandra Matwijczuk, ukraińska prawniczka i obrończyni praw człowieka. Gośćmi z Ukrainy będą również przedstawiciele Centrum Wolności Obywatelskich, organizacji, która otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 2022 r. Wydarzenie stanowi duże wyzwanie organizacyjne ze względu na znaczącą liczbę delegatów, konieczność zapewnienia tłumaczenia symultanicznego w czasie obrad Komitetu Stałego oraz skalę całego przedsięwzięcia, odbywającego się na terenie Warszawy. Po zakończeniu obrad Komitetu Stałego zamknięta zostanie również część oficjalna wydarzenia. W sobotę odbędzie się fakultatywna wycieczka do Żelazowej Woli połączona z koncertem chopinowskim w miejscu urodzenia światowej sławy kompozytora.

JW

Relacja z posiedzenia Komitetu Stałego CCBE
w kolejnym numerze „Radcy Prawnego”