Aktualności KIRP

0

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z 4 lipca 2022 r. w sprawie wniosku do TK dotyczącego przynależności do izb. Ustroju samorządów zawodowych nie można modyfikować w sposób, który może naruszać konstytucyjne wolności i prawa

Krajowa Rada Radców Prawnych 4 lipca br. jednomyślnie przyjęła stanowisko, w którym wskazuje na bezzasadność wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, w sprawie o sygn. akt K 6/22 oraz postanowiła zwrócić się do prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko w sprawie wniosku grupy posłów 4 lipca zajęły także wszystkie Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych w Polsce oraz NRA i Okręgowe Rady Adwokackie.

Pełna treść stanowiska KRRP:

W dniu 22 kwietnia br. grupa posłów złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą regulacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1166) dotyczących zasad przynależności do samorządu zawodowego (sygn. akt K 6/22). Przedmiotowy wniosek wskazuje na niezgodność art. 49 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych z art. 17 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W ocenie grupy posłów, przynależność radców prawnych do okręgowych izb radców prawnych według kryterium terytorialności, ma jakoby ograniczać ich prawo do wykonywania zawodu, wolność działalności gospodarczej i wolność zrzeszania się.  Kwestionuje się również kompetencje samorządu zawodowego do tworzenia okręgowych izby radców prawnych.

Krajowa Rada Radców Prawnych ? nie zgadzając się z treścią przedmiotowego wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego ? podkreśla, że zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, powołanym do świadczenia pomocy prawnej na rzecz każdego podmiotu oraz ochrony praw i wolności człowieka, oraz obywatela. Samorząd zawodowy radców prawnych na mocy Konstytucji RP sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Tylko niezależni, samorządni i wolni radcy prawni zrzeszeni w autonomicznym samorządzie zawodowym mogą prawidłowo wypełniać swe konstytucyjne i ustawowe obowiązki.

Aktualnie obowiązujący model ustrojowy samorządu radców prawnych, oparty o zasady autonomii i rozdzielenia kompetencji pomiędzy struktury okręgowei krajowe, jest gwarantem wykonywania zawodu radcy prawnego w sposób profesjonalny, wolny i niezależny na terenie całego kraju i w formie dopuszczonej przez ustawę o radcach prawnych. Pomoc prawna świadczona przez niezależnych od władz publicznych prawników jest natomiast jedną z niezbędnych gwarancji właściwej ochrony praw podmiotowych. Autonomia samorządów reprezentujących zawody zaufania publicznego, w tym autonomia samorządu radców prawnych oraz związane z tym, w sposób nierozerwalny, gwarancje niezależności profesjonalnych pełnomocników prawnych służą realizacji prawa do sądu. W należycie funkcjonującym systemie wymiaru sprawiedliwości, zapewnianie i zagwarantowanie każdej jednostce możliwości skorzystania z niezależnej pomocy prawnej staje się w konsekwencji jednym z mierników praworządności.

Ustrój samorządów zawodowych nie może być modyfikowany w sposób, który może naruszać konstytucyjne wolności i prawa oraz zasady ustrojowe państwa. Rezygnacja z dotychczasowego modelu obowiązkowej przynależności do struktur samorządowych wskazanych przez ustawę o radcach prawnych (okręgowe izby radców prawnych) zniweczy istotę zapisu art. 17 Konstytucji RP. Podważenie istoty silnej samorządności prawniczych zawodów zaufania publicznego sprawi, że zawód radcy prawnego trafi pod kontrolę państwa lub zostanie poddany wpływom różnych grup interesów ekonomiczno-gospodarczych.

Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę, że sprawa o sygn. akt K 6/22 rozpoznawana przez Trybunał Konstytucyjny ma istotne znaczenie z punktu widzenia gwarancji ochrony praw i wolności jednostek, postanawia zwrócić się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia ? w trybie § 31 ust 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego ? stanowiska w sprawie o sygn. akt K 6/22 rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny.

Red., www.kirp.pl

Wybory do Prezydium AEA-EAL

Maria Ślązak ponownie Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL)

R.pr. Maria Ślązak została jednogłośnie wybrana na Prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) na kolejną dwuletnią kadencję.

Maria Ślązak to polska prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w działalności na rzecz polskiego samorządu radców prawnych i organizacji międzynarodowych, Wiceprezes KRRP IX Kadencji oraz była Prezes Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL), z siedzibą w Brukseli, to międzynarodowa organizacja prawnicza powstała w 1986 roku. Skupia profesjonalnych prawników i samorządy zawodowe adwokatów z krajów europejskich. Krajowa Rada Radców Prawnych jest członkiem AEA-EAL od 1996 roku. Była to pierwsza międzynarodowa organizacja adwokacka, której członkiem został samorząd radców prawnych.

AEA-EAL organizuje kongresy poświęcone wybranym dziedzinom prawa europejskiego, w których mogą uczestniczyć polscy radcowie prawni i adwokaci, co zostaje potwierdzone odpowiednim certyfikatem i przyznaniem punktów szkoleniowych, uznawanych przez polskie okręgowe izby radców prawnych.

AEA-EAL jest doskonałą platformą networkingową dla prawników oraz firm prawniczych z całej Europy. Promuje współpracę pomiędzy adwokatami z poszczególnych krajów, ułatwia wzajemne kontakty w codziennym życiu zawodowym i zapewnia dostęp do ekspertów i specjalistów, zarówno praktyków, jak i też przedstawicieli nauki prawa, ze szczególnym naciskiem na kwestie transgraniczne oraz regulacji europejskich.

Red., www.kirp.pl

Radcowie prawni na 28. Pol?and?Rock Festival 2022

Na festiwalu powstanie wspólny namiot KIRP oraz OIRP w Poznaniu. Poradnia prawna, warsztaty tematyczne i konkursy wiedzy o prawie oraz akcja informacyjna o  ogólnopolskiej wyszukiwarce szukajradcy.pl to tylko niektóre z aktywności radców prawnych na 28. Pol?and?Rock Festiwal Polska, który odbędzie się w dniach 4?6 sierpnia w Czaplinku. W tym roku, po raz pierwszy, Krajowa Izba Radców Prawnych łączy siły z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu w działaniach na rzecz edukacji prawnej i obywatelskiej uczestników festiwalu.

Na 28. Pol?and?Rock Festiwal Polska powstanie wspólny namiot KIRP oraz OIRP w Poznaniu. Istotą aktywności podejmowanych przez radców jest edukacja prawna uczestników oraz informowanie o zawodzie radcy prawnego. Działania realizowane podczas tegorocznego festiwalu będą się także wpisywać w aktualną kampanię promocji zawodu radcy prawnego pod hasłem ?Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl?.

Tegoroczna edycja Pol?and?Rock Festiwal Polska odbędzie się w dniach 4?6 sierpnia w Czaplinku. Oprócz koncertów, stałym elementem wydarzenia są rozmowy z wybitnymi osobistościami ze świata kultury, mediów, sztuki, polityki i życia społecznego. Do udziału w festiwalu zapraszani są też przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych inicjatyw, które mogą prezentować swoją działalność i edukować uczestników festiwalu. Radcowie prawni z OIRP w Poznaniu z powodzeniem uczestniczą w Pol?and?Rock Festiwal Polska od 2019 roku.

Red., www.kirp.pl

Poradnik dla szukajradcy.pl

Jak pisać o sobie i o swojej kancelarii ? kompendium wskazówek dla radców prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała dla radców prawnych podręcznik ?Jak pisać o sobie i swojej kancelarii ? poradnik dla szukajradcy.pl?, stanowiący kompendium zasad i wskazówek, dzięki którym stworzenie wizytówki radcy prawnego w serwisie szukajradcy.pl będzie jeszcze łatwiejsze i skutecznej zwróci uwagę klienta. Poradnik ma za zadanie przybliżyć radcom prawnym sposoby autoprezentacji siebie i prowadzonej kancelarii.

Uruchomiona na szczeblu krajowym wyszukiwarka szukajradcy.pl. dostępna jest dla wszystkich radców prawnych w całej Polsce ? każdy radca może utworzyć na niej swoją wizytówkę. Wyszukiwarka to narzędzie, które pozwala łączyć radców prawnych z  klientami. Poradnik wskazuje, jak zaprezentować klientowi swoje najmocniejsze strony.

Pisanie o sobie i o swoim miejscu pracy zazwyczaj sprawia prawnikom ? autorom trudność. Po pierwsze, trzeba przełamać kulturowe i etykietalne zalecenie ?umniejszania się?. Po drugie, należy pisać na swój temat dobrze i bardzo dobrze, lecz i w taki sposób, by czytelnik nie odebrał tekstu jako zbioru przechwałek. Po trzecie, łatwo można sekcje ?O mnie? i ?O kancelarii? wypełnić kilkoma okrągłymi zdaniami, które w żaden sposób nie będą wyróżniały autora. Poradnik ma na celu pokazanie, jak z łatwością i w dobrym tonie przełamać owe trudności.

Autorka poradnika, dr Ewelina Moroń, jest trenerką prostej polszczyzny i efektywnej komunikacji. Tuż przed pandemią obroniła doktorat o skuteczności zasad prostego języka w tekstach kierowanych do głuchych Polaków. Specjalizuje się w dostosowywaniu tekstów do zakładanego odbiorcy (współpracowała m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższą Izbą Kontroli, Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Fundacją FONIS). Przepisała na prosty język ok. 35 000 stron, przeprowadziła z tego zakresu ponad 400 szkoleń.

Poradnik można znaleźć na stronie www.kirp.pl

Red., www.kirp.pl

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Norwegian Refugee Council dofinansuje projekt KIRP

Dalszy rozwój infolinii z informacją prawną dla osób poszkodowanych wojną w Ukrainie oraz rozszerzenie zakresu pomocy pro bono, którą mogą otrzymać osoby uciekające przed wojną znajdujące się obecnie w Polsce, to cel projektu zainicjowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, który uzyskał wsparcie i dofinansowanie Norwegian Refugee Council w Oslo, działającej w Polsce jako Fundacja Norwegian Refugee Council Polska (NRC)*. W realizacji projektu oba podmioty wspierane będą przez Fundację Dialog z Białegostoku.

Dzięki współpracy z NRC możliwy będzie także rozwój strony internetowej pn. Prawnicy Ukrainie (https://prawnicyukrainie.pl)  oraz organizacja cyklicznych szkoleń dla prawników i pracowników organizacji pozarządowych, dotyczących zagadnień związanych z prawem migracyjnym i świadczeniem pomocy na rzecz cudzoziemców. Dokładne i aktualne informacje są dostępne dla wszystkich osób dotkniętych konfliktem i przesiedleniami, niezależnie od ich obywatelstwa.

Rozpoczęcie współpracy z tak znaczącym partnerem, jakim jest NRC, oraz wsparcie Fundacji Dialog, pozwoli na zwiększenie zasięgu infolinii, a w konsekwencji liczby osób pokrzywdzonych działaniami wojennymi, które będą mogły pozyskać niezbędną informację prawną w Polsce.

Wspólny projekt ma być realizowany do końca grudnia 2022 r. Wspierany jest on m.in. przez przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych w Polsce oraz adwokatów ukraińskich przebywających obecnie na terytorium Polski.

Przypominamy, iż działająca przy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej infolinia +48 800 088 544 z informacją prawną czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00?19.00. Infolinia obsługuje cztery języki: ukraiński, rosyjski, polski i angielski.

* Norwegian Refugee Council (Norweska Rada ds. Uchodźców) jest organizacją pozarządową, która chroni prawa osób dotkniętych wysiedleniem. Jej działania obejmują uchodźców i osoby wewnętrznie przesiedlone, które zmuszone są do ucieczki z domu w wyniku konfliktu, łamania praw człowieka i stosowania przemocy, a także zmian klimatu i klęsk żywiołowych.

Red., www.kirp.pl