Komunikat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Polski

0

14 lipca 2021 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-204/21 r. zarządziła wobec Polski środki tymczasowe, zobowiązując Polskę do:

  • zawieszenia stosowania przepisów, na podstawie których Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest właściwa do orzekania w sprawach dotyczących statusu sędziów SN i pełnienia przez nich urzędu, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów SN i w sprawach z zakresu przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku oraz do powstrzymania się od przekazania tych spraw do rozpoznania przez organ sądowy, który nie spełnia wymogów niezależności;
  • zawieszenia stosowania przepisów zezwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za badanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy;
  • zawieszenia stosowania przepisów krajowych w zakresie, w jakim zakazują sądom krajowym badania spełnienia wymogów Unii dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy;
  • zawieszenia stosowania przepisów przekazujących do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie zarzutów braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu;
  • powiadomienia komisji, nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia postanowienia wiceprezes trybunału, o wszystkich środkach, które przyjęła w celu pełnego zastosowania się do tego postanowienia.

Pełna treść komunikatu trybunału w tej sprawie znajduje się pod linkiem:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210127pl.pdf

Red., www.kirp.pl