Rozmowa z WŁODZIMIERZEM CHRÓŚCIKIEM, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

0

Pełne nagranie z jubileuszowej konferencji „25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie” można obejrzeć na kanale YouTube KIRP. Zeskanuj QR kod i wysłuchaj nagrania!

n Skąd pomysł, by zorganizować konferencję?

Jubileusz 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP jest lub powinien być ważnym, symbolicznym wydarzeniem dla każdego polskiego prawnika. Sądzę – i nie jestem w tej opinii odosobniony – że jako największy prawniczy samorząd zawodowy w naszym kraju jesteśmy zobligowani, by taką rocznicę również celebrować. I chętnie to czynimy. Ma to dla nas znaczenie tym większe, że w tym roku obchodzimy też 40. rocznicę działania radcowskiego samorządu i z tej okazji również podejmujemy środowiskowe dyskusje o charakterze strategicznym i aksjologicznym – podejmujemy refleksję na temat kondycji naszego zawodu i wytyczamy kierunki jego rozwoju na kolejne lata. W tym kontekście dyskusja na temat warunków działania radców prawnych, a więc także znaczenia konstytucji dla systemu polskiego prawa, dla polskiej praworządności, wydaje się zasadna i ważna społecznie.

n Konferencja była współorganizowana z Uniwersytetem Jagiellońskim i miała wymiar przede wszystkim ekspercki. Zaplanowaliśmy trzy panele dyskusyjne. Pierwszy poświęcony samej konstytucji – okolicznościom jej powstania, ideom, jakie przyświecały autorom w tworzeniu tekstu, ocenie jej zapisów w kontekście bieżących wyzwań dotyczących praworządności. Drugi panel dotyczył miejsca konstytucji w europejskiej architekturze prawnej – tu zajęliśmy się m.in. organizacją sądownictwa w Polsce w kontekście mechanizmów prawa europejskiego. Panel trzeci stanowił rodzaj debaty przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat m.in. koncepcji naprawy polskiego systemu sądownictwa czy zagadnienia pewności prawa w kontekście reform ostatnich lat. Program był więc bogaty, a panele zaplanowaliśmy jako komplementarne wobec siebie. Staraliśmy się podjąć najważniejsze wątki publicznej dyskusji na temat stanowienia prawa w Polsce w kontekście działania i znaczenia ustawy zasadniczej.

n Nie obawiał się pan upolitycznienia tej debaty przy takiej agendzie?

Nie. Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów i ekspertki, którzy zagwarantowali jej merytoryczny wymiar. To fakt, że rozmawialiśmy o kwestiach złożonych, problematycznych, takich, które są przedmiotem publicznej debaty i nierzadko krytyki środowisk prawniczych – jestem jednak przekonany, że w tej często rozpolitykowanej dyskusji potrzebujemy merytorycznego, konstruktywnego głosu. I jako Krajowa Rada Radców Prawnych chcieliśmy zapewnić forum do takiej eksperckiej wymiany myśli i doświadczeń. Cała konferencja była  na żywo, bezpłatnie udostępniana w internecie – mógł ją obejrzeć każdy radca prawny i każdy obywatel, dla którego te zagadnienia są ważne i interesujące. Z doświadczenia wiem, że takich osób nie brakuje. n

Red.