Krajowy Zjazd Radców Prawnych w czasie epidemii

0

Samorząd od wielu już tygodni przygotowuje różne scenariusze sposobu organizacji przypadającego w tym roku Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, podczas którego,zgodnie z ustawą, muszą być przeprowadzone wybory. Podejmowane w tym zakresie decyzje są na wagę zdrowia ? dlatego muszą być poprzedzone gruntownymi analizami. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny zjazd będzie trwał tylko jeden dzień i podejmie najważniejsze decyzje, pozwalające na kontynuowanie niezakłóconego funkcjonowania samorządu.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania samorządu radców prawnych w stanie epidemii jest wyzwaniem bezprecedensowym. Sytuacja wymaga kompromisu pomiędzy koniecznością przestrzegania wymagań sanitarnych a koniecznością wypełnienia obowiązków nałożonych na organy samorządu zawodu zaufania publicznego, w tym związanych z przeprowadzeniem wyborów.

ZJAZD W FORMIE TRADYCYJNEJ,
ALE JEDNODNIOWY
Przeprowadzone już w większości bezpieczne i niezakłócone epidemią wybory na szczeblu okręgowym podczas zebrań rejonowych oraz zgromadzeń okręgowych izb radców prawnych mogły się odbyć dzięki staraniom Krajowej Rady Radców Prawnych, skutkującym wprowadzeniem odpowiednich zmian ustawowych. Zmiany te umożliwiły dostosowanie wyborczych przepisów wewnętrznych do aktualnej sytuacji epidemicznej, a w konsekwencji zrealizowanie kalendarza wyborczego.
W celu zachowania ciągłości kadencyjności organów na szczeblu krajowym, w tym samego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, zjazd, na którym przeprowadza się wybory, powinien być zwołany przez Krajową Radę Radców Prawnych na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji zjazdu. Oznacza to, że KRRP musi zwołać zjazd na termin przypadający w pierwszej połowie listopada. Biorąc pod uwagę aktualne możliwości prawne, Krajowa Rada Radców Prawnych chce zwołania zjazdu w tradycyjnej formie stacjonarnej. Miałby on obradować w ciągu jednego dnia.
Przypomnieć można, że w zwoływanym przez KRRP Krajowym Zjeździe Radców Prawnych udział biorą delegaci wybrani przez zgromadzenia OIRP oraz niebędący delegatami, lecz z głosem doradczym: członkowie ustępującej Krajowej Rady Radców Prawnych, przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. Wraz z pracownikami Biura KIRP i obsługą liczba uczestników całego przedsięwzięcia może wynieść ok. 400 osób.
Krajowa Rada Radców Prawnych oraz jej Prezydium, przy współudziale Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, m.in. podczas organizowanych cyklicznie wideokonferencji wypracowują rozwiązania prawne i organizacyjne, które pozwolą na bezpieczną organizację tak poważnego przedsięwzięcia, jakim będzie Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbywający się w trakcie ogłoszonego stanu epidemii.

BEZPIECZNE CENTRUM KONFERENCYJNE
19 września podczas wideospotkania członków Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawiono propozycję organizacji zjazdu tradycyjnie w Warszawie z wykorzystaniem odpowiedniego centrum konferencyjnego, umożliwiającego rozmieszczenie biorących w nim udział osób w bezpiecznych i dostosowanych do wymagań sanitarnych salach z odpowiednim zapleczem organizacyjnym. Krajowa Rada planuje podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie na początku października. Niewykluczone również, że zajdzie potrzeba znowelizowania uchwalanego przez KRRP Regulaminu zjazdu, który określi specyfikę jego odbycia w czasie epidemii.
Jak zgodnie wskazują członkowie Krajowej Rady, tegoroczny zjazd powinien ograniczyć się do minimum spraw, do których załatwienia jest kompetentny na mocy ustawy o radcach prawnych. Odbędą się na nim głosowania w sprawie sprawozdań ustępujących władz, przeprowadzone zostaną wybory (wybór Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego) oraz przyjęte będą wytyczne działania samorządu i jego organów.