Aktualności

0

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 lipca 2018 R. w sprawie przestrzegania zasady praworządności

Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości ? tak brzmią słowa ślubowania radców prawnych.

Praworządność to naczelna, uregulowana w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada, która stanowi, że ?Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa?. Praworządność jest podstawową zasadą prawną Unii Europejskiej, dwukrotnie wymienioną w Preambule i bezpośrednio w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Jest demokratycznym procesem stanowienia prawa i pewnością tego prawa. Jest zakazem arbitralności w działaniu władz wykonawczych i równością wobec prawa. Praworządność to niezależne i bezstronne sądy. Ostatnio wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości. Część nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest wprost niezgodna z normami Konstytucji RP.

Państwo praworządne to państwo, w którym władzę ma prawo, zaś najwyższym prawem jest Konstytucja. Apelujemy do rządzących i tych, którzy podejmują najważniejsze decyzje w Państwie, o stosowanie Konstytucji i zasad praworządności.

 

Oświadczenie Hilarie Bass, Prezes Stowarzyszenia Amerykańskich Prawników z 3 lipca 2018 r.

Mając na uwadze rozwój sytuacji i własny ciężki wysiłek w walce o demokratyczny system rządów, Stany Zjednoczone muszą odnowić i ożywić swoje poparcie dla demokracji. Prezydent Stanów Zjednoczonych powinien powołać specjalnego wysłannika, który zająłby się kwestiami ograniczenia demokracji w Polsce i w regionie. Powinien on także zachęcić instytucje utworzone do celów zachowania demokratycznego systemu rządów w Europie ? w tym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i NATO ? do monitorowania działań i pociągania do odpowiedzialności tych polityków, którzy naruszają niezależność sądownictwa i praworządność, a także zagrażają porządkowi, od którego zależą wzajemne bezpieczeństwo i wolność.

W rocznicę uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone nie można przecenić pilnej potrzeby takich działań. Patrząc z poziomu najwyższego organu sądowego w Stanach Zjednoczonych oraz jako długoletni orędownik globalnego stosowania zasady praworządności, była Sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Sandra Day O?Connor stwierdziła kiedyś, że ?niezależność sądownictwa nie zachodzi sama z siebie. Jest ona niesamowicie trudna do uzyskania, natomiast większość ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak mało potrzeba, by ją zniszczyć?.

Warsztaty rzeczników prasowych Okręgowych Izb Radców Prawnych

25 czerwca odbyły się kolejne warsztaty rzeczników prasowych okręgowych izb radców prawnych, organizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiększyć swoje umiejętności związane z wykonywaniem funkcji rzecznika prasowego oraz przeanalizować własną osobowość pod kierunkiem uznanego eksperta psychologii poznawczej i psychologii biznesu.

Warsztaty prowadził dr Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu, autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych. Oprócz prowadzenia szkoleń zajmuje się m.in. konsultingiem i promocją psychologii w TVP Info, ?Wydarzeniach? Polsatu, TVN BiŚ. Przez dwa lata był także współautorem cotygodniowej audycji ?Psychologia biznesu? w radiu TOK FM. Ma bogate doświadczenie zawodowe, uczestniczył w 40 zjazdach i kongresach naukowych. Przez sześć lat był wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Projekt IKAR). Odbył studia podyplomowe m.in. w Baltimore w USA. Jest konsultantem Europejskiego Forum Przedsiębiorczości i ekspertem Klubu Integracji Europejskiej. W latach 2014?2017 visiting professor Center for Advanced Studies (wykładowca psychologii dla doktorantów Politechniki Warszawskiej).

 

Dzień otwarty w OIRP we Wrocławiu dla społeczności ukraińskiej z Wrocławia i okolic

W siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu odbył się Dzień Otwarty dla społeczności ukraińskiej. Wydarzenie objął honorowym patronatem dr Adam Bodnar ? Rzecznik Praw Obywatelskich, Oleg Mandiuk ? Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, oraz Grzegorz Dzik ? Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu.

Celem akcji było przybliżenie obywatelom Ukrainy zawodu radcy prawnego połączone z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych. Dla Ukraińców problemami utrudniającymi zaaklimatyzowanie się i aktywne włączenie do życia wśród Polaków są nie tylko bariera językowa, lecz także odmienny porządek prawny, odmienne procedury i inne sposoby ochrony własnych interesów. Zdarzają się również przypadki dyskryminacji ze względu na pochodzenie i narodowość.

Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. W jego trakcie można było uzyskać poradę prawną udzielaną przez radców prawnych wspieranych przez tłumaczy ? wolontariuszy z Fundacji Ukraina. Większość poruszanych przez uczestników problemów dotyczyła procedur legalizacji pobytu w RP, ale pytania dotyczyły również prawa pracy, prawa rodzinnego i gospodarczego. Radcowie informowali także o sposobach walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem ze względu na narodowość i pochodzenie etniczne, a także wskazywali organy i podmioty, u których można poszukiwać pomocy, w tym instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Porad prawnych udzielało dziewięciu radców prawnych: Felicita Brzozowska, Jacek Grzegorczyk, Paweł Kolak, Marcin Kuliś, Wiesława Kusiak, Łukasz Laskowski, Irena Menzel, Radosz Pawlikowski, Katarzyna Sobańska-Laskowska.

Katarzyna Sobańska-Laskowska

radca prawny, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu

 

Spotkanie konsultacyjne głównych rzeczników dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego

Status strony postępowania dyscyplinarnego, jej obowiązki i uprawnienia w poszczególnych etapach postępowania odpowiedzialności dyscyplinarnej ? zagadnienia te były tematem przewodnim spotkania konsultacyjnego głównych/naczelnych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej/zawodowej zawodów zaufania publicznego, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentował Główny Rzecznik Dyscyplinarny Jarosław Sobutka. Pozostałymi uczestnikami spotkania byli: gospodarz ? Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Ewa Brzezińska, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej Kazimierz Jura, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Rafał Michałowski, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury Grzegorz Fertak oraz przedstawiciel Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Najbardziej burzliwą dyskusję i aktywną wymianę poglądów wywołały punkty poświęcone uzyskaniu statusu obwinionego, odpowiedniemu stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania karnego o postępowaniu przygotowawczym, a także o tym, jaki jest status osoby pełniącej funkcję zawodu zaufania publicznego, na którą została złożona skarga (przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów i uzyskaniem statusu obwinionego). Odmienne poglądy i praktyka, które zostały przedstawione przez poszczególnych przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, są niewątpliwie cennym źródłem wiedzy, która z pewnością przyczyni się do nieskazitelnego pełnienia funkcji głównych/naczelnych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej/zawodowej zawodów zaufania publicznego.

Kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie września i października, tym razem w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Wyjazdowe posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Kolejne, XXIII posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, któremu przewodniczył Prezes KRRP r. pr. Maciej Bobrowicz, odbyło się 12 lipca w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko Prezydium KRRP w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Prezydium KRRP wskazało w nim, że opisane w uzasadnieniu projektu występujące nieprawidłowości wynikają w znacznej mierze z faktu, że działalność w ramach dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli oprócz radców prawnych i adwokatów prowadzą podmioty niebędące profesjonalnymi pełnomocnikami.

Podjęto także uchwały dotyczące szkolenia aplikacyjnego: w sprawie wzoru informacji o przebiegu patronatu, w sprawie wzoru informacji z przebiegu szkolenia aplikanta, w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie oraz w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona. Przyjęto teksty jednolite Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w Krakowie było okazją do spotkania się z dziekanem Rady i członkami Prezydium OIRP w Krakowie, a także do obejrzenia siedziby izby. Ponadto w piątek 13 lipca członkowie Prezydium spotkali się z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim.

Wyjazdowe było także czerwcowe posiedzenie Prezydium KRRP. Odbyło się ono w dniach 7?8 czerwca w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Podczas posiedzenia rozpatrzono kilkanaście wniosków w sprawach osobowych, podejmując też stosowne uchwały. Ponadto podjęto uchwały w sprawie delegowania radców prawnych do składu zespołu do przygotowania pytań na egzamin radcowski w 2019 r., w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości oraz w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu dodatkowych komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

W drodze uchwały przyjęto także wzór protokołu z wizytacji dokonanej przez wizytatorów krajowych i okręgowych. Przedmiotem obrad Prezydium była również kwestia związana z przystąpieniem do międzynarodowego programu edukacyjno-szkoleniowego TRALVI kierowanego do radców prawnych. TRALVI jest nowym programem edukacyjnym dedykowanym prawnikom krajów UE, de facto kontynuacją programu TRAVAW (dotyczącego przemocy wobec kobiet), w którym Krajowa Izba Radców Prawnych uczestniczyła w latach ubiegłych. Koordynatorem projektu jest Europejska Fundacja Prawników (ELF) z siedzibą w Hadze. Przy tej okazji podjęto również dyskusję dotyczącą dotychczasowej aktywności Krajowej Izby Radców Prawnych na arenie międzynarodowej oraz działań planowanych w najbliższych miesiącach.