Aktualności

0

PRZED KRAJOWYM ZJAZDEM RADCÓW PRAWNYCH 

Zaproszenie do przygotowania wytycznych działania samorządu radcowskiego

Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła 6 marca uchwałę nr 180/X/2020 w sprawie powołania zespołów problemowych w związku z Krajowym Zjazdem Radców Prawnych w 2020 r. Zgodnie z § 1 pkt 1 tej uchwały powołano Zespół do spraw opracowania projektu wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020?2024.

Po przeanalizowaniu wytycznych uchwalanych na dotychczasowych krajowych zjazdach zespół uznał, że 
w proces przygotowania projektu warto zaangażować jak najszersze grono członków naszego samorządu. Dlatego zwracamy się do wszystkich członków samorządu radcowskiego z prośbą o przesyłanie (do 30 czerwca) na specjalnie utworzony adres e-mailowy: wytyczne@kirp.pl wszelkich sugestii, propozycji, wniosków i refleksji, które mogą pomóc w przygotowaniu optymalnego projektu wytycznych.

Zbiorcze zestawienie wytycznych uchwalanych przez krajowe zjazdy radców prawnych w latach 2003?2016 możecie Państwo znaleźć pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1k-_Qo7YOmw3Q7vOFPKECDDRvJU-OYO7M/view?usp=sharing.

Treść przyjętych przez zjazd uchwał zadecyduje o przyszłości naszego zawodu, dlatego liczymy na aktywne włączenie się Koleżanek i Kolegów w prace naszego zespołu. 

Stefan Mucha
przewodniczący zespołu

POSTULOWANE USTAWOWE ZMIANY DOTYCZĄCE WYBORÓW W SAMORZĄDZIE

Sejm nie uwzględnił poprawki Senatu popartej przez KRRP 

 W toku prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344 oraz 344-A) 
30 kwietnia posłowie na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych zgłosili poprawkę do przedłożonego projektu ustawy zakładającą, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, nie należy przeprowadzać wyborów do organów samorządu zawodowego radców prawnych oraz do pełnienia funkcji w organach tych samorządów. Kadencje tych organów uległyby przedłużeniu do czasu wyboru nowych organów. Czynności podjęte w celu wyboru organów tych samorządów przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pozostałyby w mocy. Zgłoszona poprawka była zgodna z prezentowanymi wielokrotnie wcześniej postulatami zawartymi w pismach kierowanych przez Prezesa i Wiceprezesa KRRP oraz kierownika OBSiL wnoszonych w toku prac rządowych nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, jak również nad tarczą antykryzysową 2.0. W uchwalonej 30 kwietnia  przez Sejm ustawie nie znalazł się powyższy zapis. Ustawa tego samego dnia została przekazana pod obrady izby wyższej.

12 maja, w trakcie prac senackich nad ww. projektem ustawy, przedmiotową poprawkę wniesiono pod obrady senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W obradach tejże komisji uczestniczyli tego dnia Wiceprezes KRRP Leszek Korczak i współpracownik OBSiL. Wiceprezes KRRP wsparł inicjatywę senatorów w zakresie wprowadzenia do treści ustawy przedmiotowej poprawki. Poprawka ta spotkała się jednogłośnie z akceptacją wszystkich członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W toku kolejnych czytań projektu ustawy poprawkę tę rozszerzono jednocześnie o samorząd zawodowy adwokatów. Ostatecznie w nocy, 14 maja Senat przyjął ustawę zawierającą przedmiotową poprawkę. Jeszcze tego samego dnia w godzinach popołudniowych ustawa ta trafiła ponownie pod obrady Sejmu, gdzie wskutek negatywnej rekomendacji rządu przedstawionej na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych poprawka ta spotkała się z negatywną opinią tejże komisji (27 posłów przeciw poprawce Senatu, 24 posłów za poprawką Senatu). Ostatecznie 14 maja Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nie uwzględniając przedmiotowej poprawki Senatu. 

Redakcja

POŻEGNANIE

Odeszła mecenas Maria Majewska

Radca prawny Maria Majewska z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu aktywnie działała w organach zarówno macierzystej izby, jak również w Krajowej Izbie Radców Prawnych. W wałbrzyskiej izbie pełniła funkcje członka, sekretarza, Wicedziekana Rady i kierownika szkolenia aplikantów OIRP. Była też wieloletnim sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, funkcję tę pełniła także w obecnej kadencji KRRP. Z poświęceniem angażowała się w sprawy samorządu i pracę zawodową, zawsze życzliwa, pomocna i skromna. n

CYKL WEBINARIÓW KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA KRRP

Środowisko prawnicze na straży praw człowieka

Komisja Praw Człowieka KRRP i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt. ?Środowisko prawnicze na straży praw człowieka?.

Informacje dotyczące tematyki spotkań zaplanowanych na czerwiec znajdują się pod linkiem: https://kirp.pl/zaproszenie-na-webinaria-komisji-praw-czlowieka-krrp-i-ptpa/. n

Redakcja

KONKURS ERA I CCBE DLA APLIKANTEK I APLIKANTÓW

Prawo Unii Europejskiej w praktyce

Akademia Prawa Europejskiego ERA z siedzibą w Trewirze wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE po raz kolejny organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej ? w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych liczone najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej). 

Podobnie jak w latach poprzednich hasłem przewodnim konkursu jest ?Prawo Unii Europejskiej w praktyce?. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy adeptami zawodu różnych krajów europejskich ? m.in. z tego względu w konkursie uczestniczą drużyny składające się z prawniczek i prawników różnych krajów europejskich. Limit uczestników przewidziano na 36 osób. Konkurs składa się z trzech etapów, zarówno o charakterze pisemnym, jak i ustnym. Trzecia finałowa runda ma formę symulacji rozprawy sądowej (moot court competition) ? wezmą w niej udział wszyscy uczestniczy projektu, jednak rywalizacja przebiegać będzie pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami wyłonionymi w pierwszym i drugim etapie. Szczegółowy opis poszczególnych etapów dostępny jest pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/format/.

Udział wiąże się z opłatą w wysokości 236 euro, którą ponosi uczestnik, jednak udział w konkursie uwzględnia także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w Trewirze (Niemcy), co z reguły przewyższa opłatę z tytułu uczestnictwa ? zgodnie z zasadami programu, który jest dofinansowany ze środków UE. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z organizatorem, tj. ERA. 

Członkowie dwóch zwycięskich drużyn otrzymają możliwość bezpłatnego udziału w wybranej konferencji ERA do końca 2021 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają także certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, przewidziany jest także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w Trewirze podczas finałów. Językiem konkursu jest język angielski. Zgłoszenia do 1 lipca 2020 r.

Redakcja

MAZURY ? CUD NATURY

Uwaga! Zmiana terminu spotkania integracyjnego

W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID-19 uprzejmie informujemy, że spotkanie integracyjne Mazury ? Cud Natury zaplanowane na 18?21 czerwca 2020 r. nie odbędzie się. Organizatorzy planują przenieść to spotkanie na wrześniowy termin, tj. 10?13 września 2020 r. n

Redakcja

LICZBA NUMERU

46 320

Tyle osób czytało informacje na fanpage?u dwumiesięcznika ?Radca Prawny? 
na portalu Facebook w ciągu ostatnich trzech miesięcy