POPULACJA TYGRYSA

0

l Marka zawodu radcy prawnego l Branding grupowy i co-branding
l BrandStart i jego walory l Co daje marka zawodu?

Realizowany rebranding powinien znaleźć swoje miejsce nie tylko w obrębie Krajowej Izby Radców Prawnych czy poszczególnych izb okręgowych. Spójność wizualna licznego środowiska radcowskiego powinna wykraczać poza ramy wizerunku samorządowego. Ma to istotne znaczenie w kontekście wzmacniania pozycji radców prawnych w świadomości społecznej.

Idea wspólnego znaku dla środowiska radców prawnych nie jest nowa. Ten cenny kierunek wyznaczono już w 1995 r.
poprzez uchwałę w sprawie wzoru znaku identyfikacyjnego radców prawnych. Znak identyfikacyjny (czyli znak marki) przewidziano do stosowania przez:

l organy samorządu radców prawnych;

l  kancelarie radców prawnych;

l  spółki radców prawnych;

l  radców prawnych w ich działalności zawodowej.

Niestety ten korzystny dla rozpoznawalności społecznej radców zapis nie doczekał się właściwego wdrożenia. Wynikało to z braku wsparcia organizacyjnego i komunikacyjnego, co jest nieodzowne w takich przypadkach. Towarzyszący znakowi akronim (skrót nazwy) KIRPbył i pozostał zagadką dla klientów radców prawnych.Nie pomaga również forma graficzna znaku, niebudująca właściwego wizerunku zawodu.

Spójna struktura brandingowa

Budowę spójnej struktury brandingowej należy oprzeć na idei uniwersalnej marki radców prawnych. Uniwersalnej, czyli takiej, która byłaby podstawą identyfikacji zarówno marki zawodu radcy, jak i marek samorządowych. Powinien to być znak marki składający się z dwóch elementów – godła (wyróżnika graficznego) oraz towarzyszącego logotypu (nazwy). Przy jednakowym godle treść logotypu ulegałaby zmianie w zależności od funkcji, jaką miałaby pełnić marka. Pozwoli to uzyskać jednorodny obraz marki we wszystkich obszarach, elastycznie dostosowany do potrzeb w zależności od jej przeznaczenia.

Marka zawodu radcy, przewidywana dla radców prawnych w działalności zawodowej oraz ich kancelariach i spółkach, może być stosowana w brandingu na dwa sposoby.

1. Branding grupowy

To stosowanie w ramach brandingu radców wyłącznie marki zawodu radcy, dostępnej dla wszystkich radców prawnych. Pozwoli to wykorzystać efekt skali, jak i potencjał wizerunkowy, tworzony przez samorządy radcowskie. Wszelkie akcje eventowe, reklamowe i PR-owe związane z promocją zawodu, a realizowane przez samorząd, będą działały z korzyścią dla wszystkich radców stosujących markę zawodu.

Istotne znaczenie będzie miała wizualna przynależność środowiskowa, korzystna w kształtowaniu znajomości zawodu radcy w społeczeństwie. Będzie rosła wraz z częstotliwością stosowania marki zawodu we własnych brandingach radców.

2. Co-branding

Czyli kooperacja w obszarze brandingu. Co-branding polega na łączeniu potencjału dwóch marek w ramach własnego brandingu radcy prawnego. Wielu radców cieszy się wypracowaną i ugruntowaną pozycją rynkową. Wielokrotnie osiągnięciom zawodowym towarzyszy od lat indywidualna marka radcy, niezwiązana w żaden sposób z brandingiem samorządowym. Trudno sobie wówczas wyobrazić rezygnację z wypracowanej marki. Czy jest w tej sytuacji miejsce na markę zawodu radcy? Rozwiązaniem jest właśnie co-branding. Łatwo sobie wyobrazić stronę internetową radcy prawnego lub jego kancelarii, gdzie oprócz dotychczasowego znaku pojawia się również marka zawodu. Dotyczy to również innych nośników identyfikacji wizualnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu radca, nie tracąc wartości dotychczasowej marki, korzysta równocześnie z potencjału marki zawodu.

Aby marka zawodu radcy prawnego odniosła sukces, należy zadbać o jej powszechne wdrożenie. Ułatwi to przejrzyście opracowany pakiet BrandStart zawierający szablony graficzne. Bezpłatny pakiet będzie udostępniany przez Krajową Izbę Radców Prawnych na jasno sprecyzowanych zasadach wyłącznie radcom prawnym. BrandStart zawiera trzy powiązane ze sobą części.

1. Elementy bazowe

Podstawowe wiadomości na temat znaku marki, kolorystyki i krojów pism (fontów).

2. Nośniki identyfikacji

Wybrane materiały biurowe, np.: karta wizytowa (wizytówka), listownik A4, stopka mailowa.

3. Informacje o brandingu

Zasady stosowania brandingu i praktyczne wskazówki dotyczące właściwej realizacji.

Wdrożenie marki zawodu radcy ma znaczenie nie tylko w procesie społecznego wzmacniania świadomości zawodu. Należy mieć na uwadze działania konkurencyjnej organizacji – Adwokatury Polskiej. Znak marki adwokatury zawiera godło (wyróżnik graficzny) wyobrażające orła i podkreśla w logotypie (nazwie) Polskę. Niska czytelność, archaiczna forma i brak korony (sic!) powodują, iż znak graficznie daleki jest od doskonałości. Jednak program symboliczny tej marki i skojarzenia z tego płynące każą traktować ten znak jako budujący godność zawodu. Ma to niebagatelny wpływ na stosowanie tego znaku jako marki zawodu adwokata. Używany jest w brandingu przez wielu adwokatów, zarówno jako jedyna marka, jak i w ramach co-brandingu.

Marka zawodu radcy

Wprowadzenie marki zawodu radcy prawnego przyniesie wielorakie korzyści. Przy monolitycznym, spójnym działaniu samorządu na poziomie centralnym i regionalnym oraz otwartości środowiska radców należy spodziewać się efektu synergii. Jednorodność marek daje większą korzyść wizerunkową niż suma korzyści odrębnych marek.

Zalety stosowania marki zawodu radcy prawnego:

a) wzmocnienie rozpoznawalności zawodu radcy w świadomości społecznej;

b) bezpośrednie korzystanie przez radców z efektów działań promocyjnych samorządów, różnych szczebli;

c) wzmocnienie konkurencyjne przy pomocy efektu skali;

d) obniżenie kosztów związanych z budową własnego wizerunku radców;

e) odświeżenie wizerunku działalności zawodowej radców;

f)   zastosowanie profesjonalnych rozwiązań o wysokiej sprawności komunikacyjnej.

Nie ma dwóch takich samych tygrysów i nie ma dwóch takich samych radców prawnych. Jednak warto stosować wspólną markę nie tylko w imię korzyści środowiskowych, lecz także korzyści indywidualnych radców prawnych.