Zmieniony Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

0
Rys. Kamil Strzyżewski

9 czerwca br. Krajowa Rada Radców Prawnych dokonała zmian w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej. Zmiany wejdą w życie od przyszłego roku. Głównym kierunkiem zmian, po raz kolejny, jest położenie jeszcze większego nacisku na praktyczny wymiar szkolenia przyszłych radców prawnych.

Zmiany programu aplikacji, wprowadzone uchwałą 86/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z 9 czerwca br. obejmują m.in. ograniczenie zajęć w formie wykładów na rzecz zajęć o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowym, wprowadzenie szeregu zajęć z tzw. umiejętności miękkich na każdym roku szkoleniowym, a także modyfikację zasad sprawowania patronatu. Dodatkowo, dokonano niewielkich zmian w zakresie kolejności prowadzenia zajęć z prawa konstytucyjnego i ustroju organów ochrony prawnej.

Wprowadzone zmiany to kolejny etap stopniowego przekształcania sposobu szkolenia aplikantów z teoretycznego na praktyczny, zapoczątkowany wiele lat temu. Przygotowanie tegorocznych zmian w Regulaminie odbywania aplikacji było odpowiedzią na potrzeby zgłaszane zarówno przez prowadzące aplikację okręgowe izby radców prawnych, jak i aplikantów. Przed uchwaleniem zmian, odbywały się liczne spotkania i debaty, dotyczące jakości aplikacji w obecnym kształcie. Poświęcono wiele godzin na analizę kierunku zmian w kształceniu aplikantów radcowskich i przygotowaniu ich do wykonywania zawodu radcy prawnego. Prace Komisji Aplikacji ? odpowiedzialnej za nadzór nad zmianami ? zostały poprzedzone opracowaniami przedstawionymi przez okręgowe izby oraz badaniami opinii radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Rys. Kamil Strzyżewski

Samorząd radców prawnych to pierwszy samorząd prawniczy, który tak duży nacisk położył na naukę umiejętności miękkich. W trakcie całej aplikacji, nowy Regulamin przewiduje łącznie 48 godzin tego rodzaju zajęć (18 godz. na I roku, 12 godz. na II roku, 18 godz. na III roku). Obejmują one np. warsztaty z komunikacji, sztuki prezentacji i przekonywania, etykiety wykonywania zawodu, negocjacji i mediacji. Aplikanci poznają podstawowe zasady zarządzania kancelarią oraz sposoby marketingu usług prawniczych. Specjaliści wskazują, że umiejętności biznesowe, jak na przykład prowadzenie marketingu we własnej działalności, są niezbędne do pomyślnego funkcjonowania na rynku. Dobre rozeznanie marketingowe pozwala unikać porażek, przewidywać zagrożenia i od początku dobrze komunikować się z grupami docelowymi. A to główne elementy zapewniające przychody w każdym biznesie.

Praktyczny wymiar szkolenia mają również zapewnić zapisy Regulaminu o prowadzeniu, co do zasady, zajęć metodą ćwiczeniowo-warsztatową. Umożliwiono również każdej z okręgowych izb zwiększenie wymiaru zajęć w formie ćwiczeń w stosunku do wymiaru określonego w programie aplikacji.

Zmiany Regulaminu mają także na celu wzmocnienie roli sprawowaniu patronatu nad aplikantami, przez doświadczonych już radców prawnych. Patroni, od nowego roku, będą otrzymywać od kierowników szkolenia informacje m.in. o zaliczeniu roku szkoleniowego przez aplikanta, ocenach, jakie otrzymał z poszczególnych kolokwiów, obecności na zajęciach i odbyciu praktyk. Rozwiązanie takie ma ułatwić kontrolę patronów nad postępem nauki aplikantów. Patroni natomiast, poza składaną corocznie opinią o aplikancie, dwa razy w roku będą przekazywać pisemną informację o przebiegu patronatu. Nowością jest również nagradzanie radców prawnych sprawujących patronat poprzez przyznanie im za pełnienie tej funkcji punktów szkoleniowych, które radcowie muszą zdobywać, w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. W związku ze zmianą Regulaminu, 12 lipca br., Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych określiło także wzory informacji z przebiegu szkolenia aplikanta oraz informacji o przebiegu patronatu, a także nowy wzór opinii o aplikancie. Zmianie uległ także wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona.

Nowelizacja Regulaminu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., przy czym na II i III roku w roku szkoleniowym 2019 oraz na III roku w roku szkoleniowym 2020 realizowany będzie obecnie obowiązujący program aplikacji.