Czy na aplikacji będzie drożej?

0

Wszystko wskazuje na to, że opłaty za aplikację ? pomimo znacznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, w oparciu o które wyliczana jest wysokość opłaty rocznej za aplikację ? nie ulegną w kolejnych latach radykalnym podwyżkom. Decyzję o niepodwyższaniu opłaty za aplikację w przyszłym roku podjął pod koniec września Minister Sprawiedliwości.

Opłata roczna za aplikację obliczana jest niejako automatycznie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską. Zgodnie z regulacjami rozporządzenia opłata roczna za aplikację radcowską jest równa 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.

Oznaczać by to mogło, że z uwagi na planowany wzrost wynagrodzenia minimalnego za pracę na przyszły rok w 2020 r. aplikanci radcowscy musieliby zapłacić 6760 zł za rok szkolenia, czyli o 910 zł więcej niż obecnie. Gdyby spełnione zostały obietnice wyborcze dotyczące corocznego wzrostu wynagrodzenia minimalnego za pracę, w 2021 r. opłata za aplikację mogłaby wynieść 7800 zł, co oznacza, że w ciągu dwóch lat wzrosłaby o 1950 zł. Hipotetycznie w 2024 r. za rok szkolenia aplikanci płaciliby 10 400 zł. Podobne wzrosty opłat dotknęłyby również aplikantów adwokackich, notarialnych i komorniczych. Analogicznie ? a więc w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ? obliczana jest także opłata za egzaminy wstępne.

Aby zapobiec takiej sytuacji, Minister Sprawiedliwości ogłosił ostatnio, że opłaty za aplikacje ? przynajmniej w przyszłym roku ? nie ulegną zmianie. ? Podjąłem decyzję o tym, aby nie podwyższać opłat za aplikacje, które niejako automatycznie uległyby podwyższeniu, gdyż rozporządzenie, które reguluje kwestię opłat za aplikacje, m.in. radcowską, adwokacką, notarialną, ma swój związek z wysokością płacy minimalnej ? mówił minister Zbigniew Ziobro. ? Oceniłem (?), że nie znajduje podstaw sytuacja, w której te opłaty by wzrastały. Uważamy, że dzisiejszy poziom opłat w pełni pokrywa koszty związane z wykonywaniem zawodu prawniczego i edukacji młodych prawników ? dodał.

? Zdobywanie pierwszych szlifów na aplikacji łączy się z koniecznością pokrywania kosztów swojej działalności. Aplikanci często opłacają wiele działań, które są immanentnie związane z koniecznością podnoszenia kwalifikacji i zdobywania praktycznych umiejętności pozwalających im w przyszłości nabyć kompetencje do wykonywania swojego zawodu ? wskazywał minister Ziobro.

Zdaniem ministra państwo powinno brać pod uwagę sytuację młodych prawników, którzy kończą studia i często są w niełatwej sytuacji finansowej. Minister wskazywał, że nierzadko są to osoby, które nie mają bardzo bogatych rodziców i możliwości utrzymania się na rynku. ? Zwłaszcza gdy działają w obszarze miast, z których nie pochodzą, gdzie nie mają stałego miejsca zamieszkania ? dodał.

Ostatecznie do podwyżki opłat za aplikację nie dojdzie. Minister Sprawiedliwości postanowił zmienić wskaźniki, od których zależy wysokość opłat (z 2,6 na 2,25). Dzięki temu opłaty pozostaną bez zmian.

Aplikacja radcowska jest odpłatna.

Szkolenie aplikantów radcowskich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych.

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych określa w drodze rozporządzenia wysokość opłaty rocznej, kierując się koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego poziomu wykształcenia, przy czym wysokość opłaty nie może być wyższa niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Okręgowa rada radców prawnych może zwolnić aplikanta radcowskiego od ponoszenia opłaty, w całości lub w części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty.

W wypadku podjęcia uchwały o zwolnieniu aplikanta radcowskiego od ponoszenia opłaty w całości lub w części koszty szkolenia tego aplikanta pokrywane są proporcjonalnie do wysokości zwolnienia ze środków własnych właściwej rady okręgowej izby radców prawnych.?