Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora

0

Jak co roku na wiosnę, już po raz dziesiąty ? można by rzec jubileuszowy ? w kolejnej okręgowej izbie, na zaproszenie dziekana Ryszarda Ostrowskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, w dniach 26?28 kwietnia 2018 r. w Katowicach odbyła się ?Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich OIRP?.

Rozpoczęliśmy pierwszego dnia merytorycznie, ?robo­czo?. Odbyło się posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora w pełnym składzie. Zostały na nim rozpoznane wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla 10 radców prawnych seniorów, dla których przyznano zapomogi finansowe na łączną kwotę 16 tys. zł.

Odbyło się także wyłączne posiedzenie Rady Klubów Seniora i Przewodniczących Klubów Seniora wszystkich Okręgowych Izb, które prowadziła Przewodnicząca Rady Helena Oprzyńska-Pacewicz, poświęcone współpracy, wzajemnemu uczestnictwu w organizowanych przez poszczególne Izby imprezach dla radców prawnych seniorów oraz organizowanych przez Radę ogólnopolskich spotkaniach integracyjnych typu open. W spotkaniu uczestniczył Mieczysław Humka, Przewodniczący Kapituły.

Za to wieczorem, jak na jubileuszowe spotkanie przystało, z życzliwości kolegi dziekana Ryszarda Ostrowskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, mieliśmy możliwość, za co jesteśmy wdzięczni, zwiedzenia przepięknej Sali Koncertowej NOSPR, którą wszyscy byli zauroczeni, i wysłuchania koncertu Dee Dee Brigewater, światowej sławy wokalistki jazzowej.

W drugim dniu odbyło się oficjalne otwarcie narady, którego dokonał Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka. Na wstępie powitał on dostojnych gości z kierownictwa samorządu radców prawnych uczestniczących w naradzie, w osobach: Ryszard Ostrowski ? wiceprezes KRRP i dziekan OIRP w Katowicach, Elwira Szurmińska-Kamińska ? sekretarz KRRP, Bazyli Zacharczuk ? członek Prezydium KRRP, Katarzyna Jabłońska ? wicedziekan OIRP w Katowicach, członek KRRP, Zbigniew Głodny ? skarbnik Rady OIRP w Katowicach.

Dziekan Ryszard Ostrowski powitał wszystkich uczestników spotkania i życzył pomyślnego zrealizowania programu i miłego pobytu w Katowicach.

W merytorycznej części narady zostały przedstawione i omówione nowe wnioski, przystosowane do obowiązującej od 25 maja br. dyrektywy UE związanej z ochroną i administrowaniem danych osobowych, o przyznanie radcom prawnych ? seniorom, pomocy socjalnej i wnioski o zakwalifikowanie uczestników na turnusy sanatoryjne, prowadzone przez Kapitułę Funduszu Seniora. Prowadzone rozmowy w tym zakresie oraz prezentację nowych wniosków przedstawiła Anna Cebelińska, pracownica KIRP obsługująca administracyjnie Kapitułę Funduszu Seniora. Następnie omówiono przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe organizowane przez poszczególne Kluby Seniora OIRP, a także ogólnopolskie spotkania integracyjne organizowane przez Radę Klubów Seniora Kapituły Funduszu Seniora. Przewodniczący Kapituły wręczył wszystkim Przewodniczącym Klubów OIRP i zaproszonym gościom zbiorcze zestawienia imprez organizowanych przez wszystkie Kluby Seniora OIRP.

Przewodniczący Kapituły zaapelował do uczestników narady o kontynuowanie uczestnictwa radców prawnych seniorów w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w charakterze wykładowców, a także samego uczestnictwa w takich spotkaniach oraz o współudział radców prawnych seniorów w organizacji i uczestnictwie w obchodach Międzynarodowego Dnia Prawnika, jak i prowadzonej przez nasz samorząd akcji ?Niebieski Parasol?.

W ostatnim punkcie omówiono wybór sposobu aktywizacji radców prawnych seniorów z wykorzystaniem środków finansowych w kwocie 30 tys. zł, przewidzianych w budżecie KRRP na 2018 r. Przedstawiciele wszystkich OIRP wypowiedzieli się za przeznaczeniem wymienionej kwoty na poprawę i ułatwienie komunikacji internetowej pomiędzy Kapitułą Funduszu Seniora, Klubami Seniora Okręgowych Izb a radcami prawnymi seniorami w terenie, znajomość korzystania z internetu, umiejętność korespondowania drogą e-mail, możliwość zapoznawania się z aktualnościami życia samorządu publikowanymi na stronach internetowych KIRP czy Okręgowych Izb, a także wydawnictwem ?Radca Prawny?, brania udziału w dyskusjach na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami w kraju i samorządzie radcowskim ? poprzez zakup laptopa z przeznaczeniem do wyłącznej dyspozycji Klubu Seniora wszystkich OIRP i Rady Klubów Seniora z przeprowadzeniem szkolenia przez informatyków Okręgowych Izb.

Pod koniec dnia uczestnicy narady odbyli z przewodnikiem spacer po historycznych częściach starego Śląska, zwiedzając Giszowiec i Nikiszowiec. Złożyliśmy także wizytę w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, podczas której dziekan Ryszard Ostrowski i wicedziekan Katarzyna Jabłońska zapoznali uczestników narady z historią Izby katowickiej i działalnością Klubu Seniora Izby. W spotkaniu uczestniczyli także radcowie prawni seniorzy z Izby katowickiej, którzy zaprezentowali bogaty program działalności przyjętej przez Klub Seniora na rok 2018.

Pobyt w Katowicach zapadnie wszystkim uczestnikom narady głęboko w pamięci z uwagi na kulturalne i emocjonalne przeżycia, a także życzliwość dziekana Ryszarda Ostrowskiego i gościnność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.